Hotărârea nr. 298/2018

HCL privind incetare aplicabilitate HCL 205-2018


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 205/26.06.2018

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 38534/22.08.2018 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.38740/2018,   nr.38741/2018,   nr.38746/2018,   nr.38748/2018,

nr.38749/2018;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic:

  • (1) H.C.L. nr. 205/26.06.2018 privind aprobarea valorii minime a unei redevențe își încetează aplicabilitatea.

  • (2)  Direcția Administrație Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia de către Secretarul

Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sorin Apostoliceanu v\           3-

//

7/


Contrasemnează:


SECRETAR,

Călugăru

Pitești,

Nr.298 clin 23.08.2018