Hotărârea nr. 286/2018

HCL privind aprobarea DALI reabilitare str. Cuza Voda

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare strada Cuza Vodă" din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.37968/20.08.2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018, nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018, nr.38311/2018;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.6622/13.08.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.37528/13.08.2016;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare strada Cuza Vodă" din municipiul Pitești, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 490.475,14 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții prevăzută la art.l se arhivează la Administrația Domeniului Public Pitești.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 286 din 23.08.2018Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-       Călugăru