Hotărârea nr. 284/2018

HCL privind aprobare DALI reabilitare str. Banu Maracine

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare strada Banu Mărăcine" din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.37995/20.08.2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018, nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018, nr.38311/2018;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.6614/13.08.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.37512/13.08.2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare strada Banu Mărăcine" din municipiul Pitești, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 322.080,08 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local, iar investiția va fi multianuală.

Art.2. Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții prevăzută la art. I se arhivează la Administrația Domeniului Public Pitești.

9                                                                                           5

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Apostoliceanu

V ‘î: zkvj/ NsPo, ?' S '----

’/1

Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești

Nr. 284 din 23.08.2018