Hotărârea nr. 274/2018

HCL privind demararea procedurilor legale pt alocarea din Fondul de rezerva bugetara

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor legale privind inițierea unui proiect de hotărâre de Guvern pentru alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a sumei de 12.000 mii lei

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.37434/13.08.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018, nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018, nr.38311/2018;

-Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A nr.6188/31.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.35461/31.07.2018;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă demararea procedurilor legale privind inițierea unui proiect de hotărâre de Guvern pentru alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, a sumei de 12.000 mii lei pentru asigurarea continuității serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Pitești.

Art.2 Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică și S.C. Termo Calor Confort S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sorin Apostoliceanu i w

Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălii^Călugăru


Pitești

Nr. 274 din 23.08.2018