Hotărârea nr. 273/2018

HCL privind scoaterea in vederea valorificarii a unor bunuri Salpitflor

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri de retur aparținând domeniului public, respectiv domeniului privat al municipiului Pitești, concesionate S.C. Salpitflor Green S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr.37639/13.08.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018, nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018, nr.38311/2018;

  • -  Adresa S.C. Salpitflor Green S.A., nr.12277/09.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 37569/13.08.2018;

Adresa S.C. Salpitflor Green S.A., nr.12352/10.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 37567/13.08.2018;

Adresa S.C. Salpitflor Green S.A., nr.124442/13.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 37570/13.08.2018;

Adresa S.C. Salpitflor Green S.A., nr. 12451/13.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 37568/13.08.2018;

Văzând și prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”c” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale, precum și ale Regulamentului privind transmiterea fără plată și valorificarea unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr.50/24.02.2010, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea casării, a unui bun de'retur de natpra mijloacelor fixe, concesionat S.C. Salpitflor Green S.A., din cadrul Secției Spații VerH, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se aprobă scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării a unor bunuri de retur de natura mijloacelor fixe aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești, concesionate S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești, din cadrul Secției Salubrizare Căi Publice, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

(2)Valoarea de inventar a bunurilor menționate la art.2 alin.(l) este de 147.859,90 lei.

Art.3 (1) Se aprobă scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării a unor bunuri de retur de natura mijloacelor fixe aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești, concesionate S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești, din cadrul Piețelor Agroalimentare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

(2)Valoarea de inventar a bunurilor menționate la art.3 alin.(l) este de 16.289,40 lei. Art.4 (1) Se aprobă scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării a unor bunuri de retur de natura mijloacelor fixe aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești, concesionate S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești, din cadrul Secției Spații Verzi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

  • (2) Valoarea de inventar a bunurilor menționate la art.4 alin.(l) este de 395.457,55 lei.

  • (3) Anexele nr. 1 - nr.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Până la finalizarea procedurilor de valorificare și, după caz, casare, bunurile prevăzute la art.l-art.4 sunt și rămân în administrarea S.C. Salpitflor Green S.A.

Art.6 (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a S.C. Salpitflor Green S.A.

(2) Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apa - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești, nr.15559/4605/30.03.2018, Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor, în municipiul Pitești, nr.15557/1604/30.03.2018 și Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Pitești, nr.32672/12.07.2018 se modifică în mod corespunzător, cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, de către Direcția Dezvoltare Locală.

Art.7 Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală și S.C. Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 273 din 23.08.2018

Datele de identificare ale bunului material de natura mijloacelor fixe trecut din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești concesionat S.C. Salpitflor Green S.A., scos din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării

Nr. crt

Denumirea mijlocului fix

Număr de inventar

Cant.

Valoare de inventar (lei)

Amortizare (lei)

Data punerii în funcțiune

1.

Rampă auto

8002833

1

1

1

01.06.1969

Datele de identificare ale bunurilor materiale de natura mijloacelor fixe aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești concesionate S.C. Salpitflor Green S.A., scoase din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării

Nr. crt

Denumirea mijlocului fix

Număr de inventar

Cant.

Valoare de inventar (lei)

Amortizare (lei)

Data punerii în funcțiune

1.

Utilaj imprăștiat antiderapant Epokel.lmc

2202145

1

22677,25

22677,25

14.10.2010.

2.

Tractor YTO X 804

8002557

1

94872,17

94872,17

01.08.2009.

3.

Remorcă basculabilă 5to-2RB SDT

8002558

1

30310,48

30310,48

01.08.2009.

Total

147859,9

147859,9

Datele de identificare ale bunurilor materiale de natura mijloacelor fixe aparținând domeniului privat al

Municipiului Pitești concesionate S.C. Salpitflor Green S.A., scoase din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării

Nr. crt

Denumirea mijlocului fix

Număr de inventar

Cant.

Valoare de inventar (Iei)

Amortizare (lei)

Data punerii în funcțiune

1.

Dacia 1307 autocamionetă

8002683

1

16289,40

16289,40

31.12.2001

Datele de identificare ale bunurilor materiale de natura mijloacelor fixe aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești concesionate S.C. Salpitflor Green S.A., scoase din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării

Nr. crt

Denumirea mijlocului fix

Număr de inventar

Cant.

Valoare de inventar

(lei)

Amortizare (lei)

Data punerii în funcțiune

1.

Freză agricolă B 1400

8002903

1

5827,24

5827,24

01.09.2006.

2.

Prășitoare mecanică C5 super

8002908

1

3552,01

3552,01

02.09.1998.

3.

Autostropitoare 8120 F

8002922

1

146250,00

146250,00

20.04.1999.

4.

Freză pentru vie FV-1,5

8002929

1

2000,00

2000,00

15.04.2002.

5.

Plug deszăpezire pt. tractor U650

8002972

1

15827,01

15827,01

29.09.1998.

6.

Plug deszăpezire pt. tractor U650

8002973

1

15827,01

15827,01

29.09.1998.

7.

Plug zăpadă

8002974

1

3,18

3,18

01.03.1990.

8.

Remorcă 4 tone AG 02 DZE

8003004

1

610,99

610,99

01.07.1995.

9.

Remorcă basculabilă 5to RM7

8003015

1

20010,04

20010,04

05.10.1998.

10.

Tractor U 650 AG 02 UHS

8003007

1

1443,71

1443,71

01.07.1995.

11.

Tractor universal U 650AG 06LFY

8003022

1

23,92

23,92

01.03.1990.

12.

Tractor universal AG 06 NEV

8003009

1

11,71

11,71

01.04.1989.

13.

Mașină săpat solul în seră MSS 1,4

8002935

1

7459,55

7459,55

25.11.1997.

14.

Aro cu platf.ridicătoare ARO 330

8003010

1

118660,00

118660,00

05.09.2002.

15.

Motocoasă FS 300

8002941

1

1827,84

1827,84

01.08.2006.

16.

Motocoasă FS 300

8002942

1

1827,84

1827,84

01.08.2006.

17.

Motocoasă FS 300

8002947

1

2499,00

2499,00

02.07.2004.

18.

Motocoasă FS 300

8002948

1

2499,00

2499,00

02.07.2004.

19.

Motocoasă FS 300

8002949

1

3245,13

3245,13

07.10.2002.

20.

Motocoasă FS 300

8002950

1

3245,13

3245,13

07.10.2002.

21.

Motofierăstrău HUSQ 262

8002960

1

1869,97

1869,97

10.10.2002.

22.

Motofierăstrău HUSQ 351

8002961

1

1869,97

1869,97

10.10.2002.

23.

Motofierăstrău tuns gard viu

8002966

1

2490,08

2490,08

24.10.2000.

24.

Motofierăstrău HUSQ 372

8002962

1

1900,87

1900,87

10.10.2002.

25.

Motofierăstrău telescopic HT 75

8002963

1

3237,10

3237,10

24.10.2000.

26.

Motofierăstrău tuns gard viu HS 80

8002964

1

1589,46

1589,46

01.04.2006.

27.

Motofierăstrău tuns gard viu HS 80

8002965

1

1589,46

1589,46

01.04.2006.

28.

Motounealtă tăiat Ia înălțime H 325

8002969

1

3558,10

3558,10

01.06.2006.

29.

Turbofreză curățat zăpadă HS 1180

8002976

1

11520,00

11520,00

22.12.2005.

30.

Motocoasă FS 310

8002977

1

1860,00

1860,00

28.08.2008.

31.

Motocoasă FS 310

8002978

1

1860,00

1860,00

28.08.2008.

32.

Motocoasă FS 310

8002979

1

1860,00

1860,00

28.08.2008.

33.

Stație radio portabilă Yaesu Vx400 cu încărcător

8002917

1

1603,70

1603,70

25.09.2002.

34.

Stație radio portabilă Yaesu Vx400

Cu încărcător

8002918

1 ,

1603,70

1603,70

25.09.2002.

35.

Contor apă rece DN 80 Meinecke

800X994

1

4394,83

4394,83

10.12.1998.

Total

II '/

// ..A.Z. /

395457,55