Hotărârea nr. 272/2018

HCL privind aprobarea Listei privind ordinea de prioritate ANL

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru

Locuințe, valabilă pentru anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.37436/13.08.2018 al Direcția Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018, nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018, nr.38311/2018;

  • - Procesul-verbal nr.37435/13.08.2018 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii;

Văzând prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, precum și ale H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.C.L.nr. 32 din 15.02.2018 privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă “Lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe“ valabilă pentru anul 2018, potrivit anexei nr. 1.

  • (2) Se resping cererile înscrise în anexa nr. 2, care cuprinde și motivarea respingerii.

  • (3) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l) Contestațiile cu privire la stabilirea ordinii de prioritate se vor adresa Primarului Municipiului Pitești de către titularii cererilor de locuințe, în termen de 7 zile de la afișarea hotărârii consiliului local privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor.

  • (2) Primarul Municipiului Pitești, prin intermediul Comisiei pentru soluționarea contestațiilor cu privire la stabilirea ordinii de prioritate, în componența aprobată prin H.C.L. nr. 32 din 15.02.2018 și Dispoziția Primarului nr. 517/04.04.2018, soluționează contestațiile în termen de 15 zile de la data înregistrării acestora.

  • (3) Propunerile motivate ale Comisiei pentru soluționarea contestațiilor cu privire la stabilirea ordinii de prioritate, privind admiterea sau respingerea contestațiilor se supun aprobării consiliului local.

Art.3. Direcția Dezvoltare Locală va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 272 din 23.08.2018

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.j2/^X Z-23^ 2018

Lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii construite în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe valabilă pentru anul 2018

Nr.

Crt

Nr cerere

Numele si prenumele solicitantului

Adresa

Punctaj

Norma locativa mp/pers

1

58682/23.12.2015

Zincă Iuliana Camelia

49

3

2

52371/09.11.2016

Pătrașcu Veronica

Andreea

48

6,6

3

8092/21.02.2017

Asproiu Cristina

Nicoleta

45

6,17

4

43336/30.09.2015

Oprea Silviu Florian

45

12,23

5

38423/27.08.2014

Constantinescu

Cristina

44

15,61

6

10746/09.03.2015

Buciuc Laurențiu

Ionuț

44

16,20

7

34506/27.07.2018

Palosi Reta Georgiana

43

15,62

8

45024/27.09.2016

Neacșa Constantina

42

10,8

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.               2018

Lista

cu cererile de locuințe care se resping

Nr. crt.

Nr.Cerere

Numele și prenumele solicitantului

Motivația respingerii

1.

33274/30.07.2015

Bîrlă Laura-Maria-Magdalena

Lipsa documente justificative

2.

19299/04.05.2015

Musat Georgeta Nicoleta

Lipsa documente justificative

3.

21653/27.04.2016

Nica-Popovici Ioana-Roxana

Lipsa documente justificative

4.

10446/26.02.2016

Melcescu Maria-Narcisa

Lipsa documente justificative

5.

2984/19.01.2017

Manolache Alina Irina

Lipsa documente justificative

6.

2985/19.01.2017

Ivașcu R. Antonio Augustin

Lipsa documente justificative

7.

3054/19.01.2017

Ciubotarii Ionica

Lipsa documente justificative

8.

4596/01.02.2017

Ciaușu Ionuț-Georgian

Lipsa documente justificative

9.

8073/21.02.2017

Ducu Alina Loredana

Lipsa documente justificative

10.

8331/22.02.2017

Șerban Florina-Ancuța

Lipsa documente justificative

11.

10914/08.03.2017

Ghinea Diana-Alina

Lipsa documente justificative

12.

10948/08.03.2017

Burdușa Virgil Daniel

Lipsa documente justificative

13.

16315/06.04.2017

Diaconu Mihaela-Roxana

Lipsa documente justificative

14.

21748/11.05.2017

Gălan Florentina

Lipsa documente justificative

15.

35437/02.08.2017

Vasile Narcisa-Mihaela

Lipsa documente justificative

16.

39582/29.08.2017

Balan Elvira Georgiana

Lipsa documente justificative

17.

44066/26.09.2017

Ivan Elizabeta-Florentina

Lipsa documente justificative

18.

46180/05.10.2017

Voinescu Andreea Mihaela

Lipsa documente justificative

19.

47267/11.10.2017

Boata Radu Ștefan

f/y    ____2. • - \

------------------//...............Z..1---------—2

Lipsa documente justificative