Hotărârea nr. 27/2018

HCL aprobare buget Centrul Cultural

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municiului Pitești;

  • -  Raportul nr. 6887/2018 al Direcției Economice, Direcției Dezvoltare Locală și Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7387/2018, nr.7388/2018, nr.7389/2018, nr.7390/2018, nr.7393/2018;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018, precum și art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul Centrului Cultural Pitești pe anul 2018 cu venituri totale în sumă de 2.370 mii lei, din care subvenții din bugetul local în sumă de 2.174 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 2.370 mii lei, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

Art.2. (1) Numărul de salariați permanenți și temporari și fondul salariilor de bază pentru anul 2018 aferente Centrului Cultural Pitești sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.

  • (2) Numărul de salariați aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

  • (3) Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art.4. Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală, Biroul Management Resurse Umane și Centrul Cultural Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 27 din 15.02.2018

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr,^--din 2018


Bugetul finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al Centrului Cultural Pitești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021


Capitolul 6710 Cultură, recreare și religie Paragraful 0330 Alte servicii culturale
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00,15+00.16+00.17+45.

000110

2370

0

2296

2296

2296

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

196

0

196

196

196

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

196

0

196

196

196

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

70

0

70

70

70

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.

3010

70

0

70

70

70

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05,30)

301005

70

0

70

70

70

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către institutiil

30100530

70

0

70

70

70

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34

0014

126

0

126

126

126

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.1

3310

78

0

126

126

126

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

78

0

126

126

126

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37 1

3710

48

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

371001

48

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

2174

0

2100

2100

2100

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAT

0018

2174

0

2100

2100

2100

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.1

4310

2174

0

2100

2100

2100

Subvenții pentru instituții publice

431009

2100

0

2100

2100

2100

Subvenții pentru Instituțiile publice destinate secțiunii dt

431019

74

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.1

000110!

2296

0

2296

2296

2296

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

196

0

196

196

196

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

196

0

196

196

196

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

70

0

70

70

70

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.

3010

70

0

70

70

70

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

301005

70

0

70

70

70

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către institutiil

30100530

70

0

70

70

70

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34

0014

126

0

126

126

126

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.1

3310

78

0

126

126

126

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

78

0

126

126

126

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.1

3710

48

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

371001

48

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

2100

0

2100

2100

2100

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAT

0018

2100

0

2100

2100

2100

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.1

4310

2100

0

2100

2100

2100

Subvenții pentru instituții publice

431009

2100

0

2100

2100

2100

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.0

000110

74

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

74

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAT

0018

74

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.J

4310

74

0

0

0

0

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de

431019

74

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

2370

0

2296

2296

2296

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

2296

0

2296

2296

2296

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

2296

0

2296

2296

2296

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.

10

728

0

728

728

728

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 1(

1001

701

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

27

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+21

20

1568

0 7?

o W A 1^8

XX   1568

1568

Bunuri si servicii (cod 20,01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

192

țA 0

0

Reparații curente

2002

150

A----"e

-y. \ o

0
-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

25

0

0

0

0

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02

2006

9

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

4

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

8

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.^

2030

1170

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+7

D

74

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

74

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0

71

74

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

74

0

0

0

0

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. -?dinZ5£<2018

Programul de investiții al Centrului Cultural Pitești finanțat din subvenții de Ia bugetul local pe anul 2018

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2018

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

74

74

74

din care:

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

74

74

74

Dotări

74

74

74

74

74

12.2018

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr.       din/5 CZ 2018

Lista de dotări a Centrului Cultural Pitești finanțată din subvenții de la bugetul local pe anul 2018

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Imprimantă color

buc.

1

25

3

Aparat foto

buc.

1

5

4

NetWork atached storage

buc.

1

20

5

Calculator

buc.

2

20

6

Placă video calculator

buc.

1

4

TOTAL

74

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr.^X- din/5 0'2018

Numărul de salariați permanenți și temporari și fondul salariilor de bază pentru anul 2018 aferente Centrului Cultural Pitești

Numărul salariaților permanenți

Numărul salariaților temporari

Fond salarii de bază (mii lei)

18

-

701