Hotărârea nr. 267/2018

HCL prelungire ctr. de inchiriere ANL

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești

Aleea Căminelor nr.25 și Aleea Negoiu nr.5

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 36669/07.08.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.38305/2018, nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018, nr.38311/2018;

-Adresa nr. 11155/05.07.2018 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 31286/05.07.2018 la Primăria Municipiului

Pitești;


Văzând prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale


pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Contractele de închiriere ale unităților locative construite prin A.N.L.


întreținere, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractele de închiriere prevăzute la alin. (1) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


PREȘ]               ȚĂ,

S


Pitești

Nr. 267 din 23.08.2018

Contractele de închiriere ale unităților locative construite prin A.N.L., situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr. 25 și Aleea Negoiu nr. 5, care se prelungesc pe o perioadă de un an

Nr. crt.

Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

Adresa unității locative

Nr. Contract/ Data încheierii

Termenul de valabilitate al contractului de închiriere

1

CIORHAN CONSTANTIN

14945/03.12.2012

30.09.2018

2

TĂLPIGĂ ILIE

8288/ 19.10.2004

30.09.2018

3

PERCILĂ FLORIAN

4958/ 18.11.2008

30.09.2018

4

PĂDURE ION

8211 / 11.08.2003

30.09.2018

5

OLARU MINODORA

985 / 28.06.2006

30.09.2018

6

DINU MIHAELA -

DELIA

414/12.01.2017

30.09.2018

7

STANCIU

ALEXANDRA -

ROXANA

8203 / 11.08.2003

30.09.2018

8

MATEI NICOLAE -MARIAN

13093 /08.10.2008

30.09.2018

9

POPESCU LILIANA

8282/ 12.08.2003

30.09.2018

10

MATEI DANIEL -

IORDAN

8299 / 12.08.2003

30.09.2018

11

POMAZAN SIMONA -MIHAELA

8219/11.08.2003

30.09.2018

12

IONIȚĂ CĂTĂLIN -FLORIAN

8304/ 12.08.2003

30.09.2018

13

TACHE STELUȚA

6862/23.04.2018

30.09.2018