Hotărârea nr. 257/2018

HCL modificare HCL 183-2018 organigrama Politia Locala

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 183/26.06.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 34268/24.07.2018 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.34890/2018, nr.34891/2018, nr.34892/2018, nr.34893/2018 și nr.34895/2018;

  • - Adresa nr. 5768/23.07.2018 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 34154/23.07.2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (3) lit. ”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 183/26.06.2018 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • a)  3 funcții publice de polițist local, nivel de studii M, gradul profesional superior din cadrul Biroului Disciplină Rutieră, se transformă în polițist local, nivel de studii S, gradul profesional asistent;

  • b)  2 funcții publice de polițist local, nivel de studii M, gradul profesional superior din cadrul Biroului Bază de Date și Dispecerat, se transformă în polițist local, nivel de studii S, gradul profesional asistent.

Art. II Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acesteia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ionuț PopescuPitești

Nr. 257 din 26.07.2018