Hotărârea nr. 256/2018

HCL indreptare eroare materiala HCL nr. 238-2018 delegare gestiune catre Salpitflor Green

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru îndreptarea unei erori materiale în cuprinsul H.C.L. nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare: maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, către S.C. Salpitflor Green S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere :

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.34404/24.07.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.34890/2018, nr.34891/2018, nr.34892/2018, nr.34893/2018 și nr.34895/2018;

Văzând prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, către S.C. Salpitflor Green S.A.;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă îndreptarea erorii materiale identificată în cuprinsul art.9.2 lit. e) al Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Pitești, prevăzut în anexa nr.2 la H.C.L. nr.238/2018, în sensul că sintagma ”art.4.1 lit.b)” se înlocuiește cu sintagma ”art.5.1 lit.b)”.

Art.II. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr.238/2018 sunt și rămân valabile.

Art.III. Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Pitești nr.32672/12.07.2018 se modifică, cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin act adițional, întocmit prin grija Direcției Dezvoltare Locală.

Art.IV. Direcția Dezvoltare Locală și S.C. Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 256 din 26.07.2018