Hotărârea nr. 253/2018

HCL privind finantarea obiectivului Sala de Sport Scoala Gimnaziala Tudor Arghezi

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind derularea procedurii de transmitere în administrare a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., în vederea finanțării și executării obiectivului de investiții “Sală de Sport la Școala Gimnazială Tudor Arghezi ”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 34513/25.07.2018 al Direcției Administrație Publică Locală, Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.34890/2018,  nr.34891/2018,  nr.34892/2018,  nr.34893/2018 și

nr.34895/2018;

Văzând prevederile Legii privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare, ale art.36 alin(2) litera „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, precum și prevederile Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “”C.N.I” S.A., cu modificările și completările ulterioare;


/\

a admiiîisțrației publice ile ulterioare


In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Le

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și complș

Art.l. (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului - te înscris în cartea funciară nr.90191, după cum urmează:

  • a) Lotul nr.l- în suprafață de 834 mp;

  • b) Lotul nr.2- în suprafață de 4146 mp;

(2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr.l și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l) Se aprobă transmiterea către Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a imobilului - teren în suprafață de 834 mp, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții “Sală de Sport Ia Școala Gimnazială Tudor Arghezi ”,

  • (2) Amplasamentul prevăzut la alin. (1) se predă viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

  • (3) Protocolul de predare primire a terenului se va încheia după aprobarea listei obiectivelor de investiții și după obținerea surselor de finanțare și va fi semnat de către Primarul Municipiului Pitești.

Art.3 (1) Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Pitești a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.), precum și a cheltuielilor pentru asistență tehnică de specialitate pe toată durata de execuție a lucrărilor, acordată de operatorii rețelelor de utilități.

(2) Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.3. Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă ca, după preluarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.4. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, precum și Ministerului Educației Naționale, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ionuț Popescu


Contrasemnează:

SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 253 din 26.07.2018

LOT 1


scara 1: 500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

834 mp

Municipiul Pitești ,Str.Horia Cloșca si Crisan,Școala Giminaziala'Tudor Arghezi",Jud. Argeș


Cartea funciara

UAT

Mun. Pitești ,Jud ArgeșA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

[mp]

Mențiuni

1

Cc

834

Curti-Constructii-lnlravilan

TOTAL

834

Terenul neimprejumuit

A. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

„  ..       Suprafața construita

Destinația       |a S0| j-mpj

Mențiuni

TOTAL

Suprafața masurata = 834 mp

Suprafața din act = 834 mp

Executant: Ing. Negoita Nicolae


Inspector


Confirm exec corectitudinea1& teren, "   Lcadastrale și

itafift Hin4eren


data- £5.07.2018


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafa


Data.................

Ștampila BCPI


or


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI LOT 2 scara 1: 1000A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

4102

Curți constructii-intravilan

Terenul imprejumuit

2

Cc

44

Curți constructii-intravilan Drum acces propus

TOTAL

4146

A. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

CI

CAS

1017

Sup.desf.constr=3399mp; P+2

C2

CIE

28

Sup.desf.constr=28mp, Centrala Electrica

TOTAL

1045

Suprafața masurata =4146 mp Suprafața din act = 4146 mp

Inspector

Executant: Ing. Ncgoita Nicolae

- integrată

ConfirmXjxfiîkăîarea m

ăsfifwblor la teren,

Confirm introducerea imobilului în baza de dat<

cadastrale și

și atribuirea numărului cadastral

CcZX'

cores/afluența acestgjpcu realitarțaM

in teren

fi

\i . NicPlae

Semnătura și parafa

Data.................

\

\% ^EqGlTĂ d^r;

—Vfc. „c—.J---l—---v- Z......

11.07.2018

Ștampila BCPI