Hotărârea nr. 242/2018

HCL aprobare PUZ str. Episcop Grigorie Leu

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Episcop Grigorie Leu nr. 2 și 2A pentru investiția „Construire imobil P+4E”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 31 692 / 06.07.2018 al Arhitectului Șef;

  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018, nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018, nr.32138/2018;

  • - Raportul de informare si consultare a publicului privind avizarea documentației nr. 21371/09.05.2018;

  • - Avizul C.T.A.T.U. cu nr. 10 din 07.06.2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “ c “ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin (7) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ -teritorială a municipiului Pitești.

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul în suprafață de 2343,00 m.p. măsurată, situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Episcop Grigorie Leu nr.2 și 2A, proprietatea S.C. Via Global Construct S.R.L., pentru investiția : „Construire imobil P+4E” potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare si consultare a publicului este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 7 ani.

  • (4) Termenul de 7 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantului S.C. Via Global Construct S.R.L., cu sediul social în Pitești, Str. Cal. București, bl. 29 ,sc. D, ap.l, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 242 din 12.07.2018Contrasemnează:


SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru