Hotărârea nr. 240/2018

HCL transmitere bunuri imobile de la Gradinita Floare de Colt la DAS

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind transmiterea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al Municipiului Pitești, din administrarea Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț” Pitești, în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești - Centrul de îngrijire și Educație Timpurie Creșe -Pitești


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.31633/06.07.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele


nr.32134/2018, nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018, nr.32138/2018;

- Adresa nr.912/29.06.2018 a Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.30590/02.07.2018;

Văzând prevederile art. 123 alin.(l) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 867 și următoarele din Codul Civil, ale art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.503/21.12.2017 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuni verși tar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2018-2019, precum și ale H.C.L. nr.95/25.08.2016 privind înființarea și organizarea Centrului de îngrijire și Educație Timpurie Creșe - Pitești, cu modificările și completările ulterioare;


în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea admi nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
locale


Art.l. (1) Se aprobă transmiterea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public


al Municipiului Pitești, din administrarea Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț” Pitești, în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești - Centrul de îngrijire și Educație Timpurie - Creșe Pitești.


(2) Bunurile imobile prevăzute la alin.(l) reprezintă spații în suprafață totală de


109,54 mp, situate la parterul Creșei Smeurei din str.Smeurei nr.10, potrivit anexei la prezenta hotărâre.


(3) Predarea - preluarea bunurilor imobile se va realiza pe bază de protocol


încheiat prin grija Direcției de Dezvoltare Locală, în termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri.


Art.2. (1) Beneficiarul dreptului de administrare va asigura întreținerea


corespunzătoare a bunurilor imobile care fac obiectul prezentei hotărâri și va suporta contravaloarea tuturor cheltuielilor pentru plata utilităților.


  • (2) Titularul dreptului de administrare va exercita posesia și folosința asupra bunurilor imobile preluate, în condițiile legii.

  • (3) Se interzice beneficiarului dreptului de administrare, sub sancțiunea încetării de îndată a administrării bunurilor imobile, utilizarea în alte scopuri decât pentru funcționarea Creșei Smeurei din cadrul Centrului de îngrijire și Educație Timpurie Creșe -Pitești, strucutură a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, precum și închirierea, concesionarea ori efectuarea altor acte de dispoziții, fără acordul proprietarului.

Art.3. Cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre se modifică și se completează inventarul bunurilor imobile date în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț” Pitești, precum și al celor date în administrarea Direcției de Asistentă Socială Pitești.

Art.4. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală și Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț” Pitești, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.
Pitești

Nr. 240 din 12.07.2018

RELEVEU PARTER - CRJESA NR.8Scara 1: 100

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

Str. Fdt.Smeurei , nr. 10

| Cartea Funciara nr. |                           | UAT | PITEȘTI, ARGEȘ