JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 6882/2018 al Direcției Economice și al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7387/2018, nr.7388/2018, nr.7389/2018, nr.7390/2018, nr.7393/2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018, precum și art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2018 în sumă de 41.096,7 mii lei, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

Art.2. (1) Numărul de salariați permanenți și temporari și fondul salariilor de bază aferente aparatului propriu al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și numărul asistenților personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2018 sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.

  • (2) Numărul de salariați aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

  • (3) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art.4. Direcția Economică, Biroul Management Resurse Umane și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești

Nr. 24 din 15.02.2018

Anexa nr 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. din 2018

Detalierea cheltuielilor bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

TOTAL

-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

41096,7

0

45566,7

45566,7

45566,7

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+35)

F

39955,7

0

45566,7

45566,7

45566,7

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

39955,7

0

45566,7

45566,7

45566,7

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10,

10

15763,5

0

21528

21528

21528

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 1(

1001

15224

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

539,5

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

1650

0

1698,5

1698,5

1698,5

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

779

0

0

0

0

Reparații curente

2002

41

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

60 01

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.

2004

19

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

60

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02

2006

31

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

4

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

0

0

0

Proiecția muncii

2014

48

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20+

2030

62

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

22435,7

0

22233,7

22233,7

22233,7

Ajutoare sociale (cod 57.02,01 la 57.02.04)

5702

22435.7

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

106,5

0

106,5

106,5

106,6

Burse

5901

0

0

0

6

0

Despăgubiri civile

5917

7

0

(r

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

99.5

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7

D

1141

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1141

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.d

71

1141

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

1141

0

0

0

0

Capltolul 6502 Invatamant Paragraful 50 Alte cheltuieli Invatamant

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

35

0

35

35

35

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

35

0

35

35

35

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

35

0

35

35

35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

35

0

35

35

35

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

35

0

0

0

0

Capitolul 6602 Sanatate


Paragraful 6050 Cabinete medicale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

759

0

6367

6367

6367

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

759

0

6367

6367

6367

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

759

0

6367

6367

6367

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.

10

690,5

0

6250

6250

6250

Cheltuieli salariate in bani (cod 10,01.01+10.01.03 la 1C

1001

620.5

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

70

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

26,5

0

75

75

75

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

19

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.

2004

3

0

Z/î

G ’ '-a

o

Protecția muncii

2014

1

0

//-.^

O

/ • . °

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20,30,04+20.30.06+20.3

2030

3.5

0

t/

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

40

0

4o

,    ..•• .40

U-------J

40


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Ajutoare sociale (cod 57.02,01 la 57.02.04)

5702

40

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

2

0

2

2

2

Burse

5901

0

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

2

0

0

0

0

Ca pito Iul 6802

Paragraful TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

40302,7

0

41717,7

41717,7

41717,7

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

39161,7

0

41717,7

41717,7

41717,7

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

39161,7

0

41717,7

41717,7

41717,7

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.

10

15073

0

15629

15629

15629

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 fa id

1001

14603,5

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

469,5

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

1623,5

0

1623,5

1623,5

1623.5

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

760

0

0

0

0

Reparații curente

2002

41

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

600

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20?

2004

16

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

60

0

0

0

0

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02

2006

31

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documentare

2011

3

0

0

0

0

Consuftanta st expertiza

2012

4

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

47

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3

2030

58,5

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

22360,7

0

24360,7

24360,7

24360,7

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

22360,7

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

104,5

0

104,5

104,5

104,5

Burse

5901

0

0

0

0

0

Despăgubiri civile

5917

7

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

97,5

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7

D

1141

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1141

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0

71

1141

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

1141

0

0

0

0

Paragraful 04 Serviciul de Asistenta Comunitara

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

1007

0

1007

1007

1007

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

1007

0

1007

1007

1007

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

1007

0

1007

1007

1007

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.

10

890

0

890

890

890

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 1(

1001

859.5

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

30,5

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20,01 la 20.06+2C)

20

117

0

117

117

117

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

106

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1

0

0

6

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.

2004

1

0

0

o1

0

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01 +

2005

2

0

0

o"1

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02

2006

6

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2010

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

0

0

0

0

0

Proiecția muncii

2014

6

0

0

0

0

AHe cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3

2030

7,5

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

22293

0

24295

24293

24293

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

22293

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

56,5

0

56,5

56,5

56,5

Burse

5901

0

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

56,5

0

0

0

0

Paragraful 11 Crose

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

7028

0

6803

6803

6803

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+35)

F

6803

0

6603

6803

6803

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

6803

0

6803

6803

6803

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.

10

5575

0

5575

5575

5575

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 1(

1001

5407

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

168

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

1207

0

1207

1207

1207

Bunuri si servicii (cod 2Q.01,01 ia 20.01,09+20.01.30)

2001

454

0

0

0

0

Reparații curente

2002

40

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03 01+20.03.02)

2003

600

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.

2004

15

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +

2005

59

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02

2006

4

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

o1

0

0

Protecția muncii

2014

30

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.:

2030

3

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

21

0

21

21

21

Burse

5901

0

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

21

0

0

0

0

'SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7

D

225

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

225

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0

71

225

0

0

ol

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71,01.03+71.01.30)

7101

225

0

0

0

0

Paragraful 1501 Asistenta sociala

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

27,7

0

27,7

27,7

27,7

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

27,7

0

27,7

27,7

27,7

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

27,7

0

27,7

27,7

27,7

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

27,7

0

27,7

27,7

27,7

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

27.7

0

0

0

0Paragraful 0602 Asistent! personali

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

28013

0

30569

30569

30569

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

28013

0

30569

30569

30569

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

28013

0

- 3Q569

30569

30569

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.

10

5650

îA A

, 6206

6206

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01,01+10.01.03 ia IC

1001

5454,5

■ J/

• -e

o

0

Contribuții (cod 10.03,01 la 10.03.06)

1003

195,5

V.   l\“

■ \ 0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2C

20

13,5

1' 1.

'■ .

H 13.5

13,5
Paragraful 50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

4227

0

3311

3311

3311

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +79+85)

F

3311

0

3311

3311

3311

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01F

3311

0

3311

3311

3311

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.

10

2958

0

2958

2958

2958

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 1(

1001

2882,5

0

0

0

0

Contribuții (cod 10,03.01 la 10.03.06)

1003

75,5

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2(

20

286

0

286

286

286

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

200

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02

2006

21

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

4

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

10

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3

2030

481

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

40

p tv

40

40

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 ia 57.02.04)

5702

40

O

-

X,        .0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

27

? -■ *

27

Burse

5901

0

Ji 2

0


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Despăgubiri civile

5917

7

0

0

0

Q

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

20

0

o1

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+7

D

916

0

o1

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

916

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.0

71

916

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

916

0

0

0

Programul de investiții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anuf 2018Anexa nr. 2 din /j. O? 2018


- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2018

Capacit./ Termen P.l.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

1.141

LI 41

1.141

din care:

  • B. LUCRĂRI NOI

  • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

866

275

866

275

866

275

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială", din care:

1.141

1.141

1.141

B. Lucrări noi, din care:

866

866

866

-Amenajare sediu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

866

866

866

866

866

12.2018

î^rARfcșljeltuieli de investiții, din care:

275

275

275

4?D0tări^\

275

275

275

275

275

12.2018
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 2.^ din n 02.2018

Lista de dotări a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

pe anul 2018

Capitolul 68.02 - Asigurări și asistență socială

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1 1

Calculator

buc.

2

10

2

Server

buc.

1

40

L3

Copiator

buc.

1

5

' 4

Uscător rufe

buc.

8

28

6

Lift alimente

buc.

5

175

7

Soft evidentă beneficiari crese

> >

buc.

1

17

TOTAL

275

Anexa nr. 4

Ia Hotărârea Consiliului Local nr. A/ din/)?#/. 2018

Numărul de salariați permanenți și temporari și fondul salariilor de bază aferente aparatului propriu al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și numărul asistenților personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2018

1 Nr, crt

Specificație

Numărul salariaților permanenți

Numărul salariaților temporari

Fond salarii | de bază (mii lei)

1

Aparatul propriu al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

187

-

4.362,50

2

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap

217

-

5.454,50

3

Crese

5

189

-

5.407,00