Hotărârea nr. 230/2018

HCL folosirea Stadionului Nicolae Dobrin de catre FC Arges

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind folosirea Stadionului “Nicolae Dobrin” de către Fotbal Club Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 31358/05.07.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018, nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018, nr.32138/2018;

-Adresa nr.l 1121/04.07.2018 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 31145/04.07.2018;

Văzând prevederile Legii administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației fizice și sportului, nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 332/2011 privind aprobarea unor tarife pentru serviciile de agrement prestate de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 219/2017 referitoare la unele măsuri privind activitatea clubului sportiv de drept public subordonat Consiliului Local al Municipiului Pitești și de valorificare a brand-ului “Fotbal Club Argeș”,

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic (1) Prin excepție de la dispozițiile H.C.L. nr. 332/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sezonul competițional 2018-2019, meciurile și antrenamentele echipelor de fotbal și competițiile sportive organizate în cadrul Fotbal Club Argeș se vor desfășură, fără plata de tarife, pe Stadionul ”Nicolae Dobrin”, proprietate publică a Municipiului Pitești, situat pe strada Nicolae Dobrin, nr. 10, Pitești, județul Argeș.

  • (2) începând cu data adoptării prezentei, încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 200/2017 privind folosirea Stadionului “Nicolae Dobrin” de către Sport Club Municipal Pitești.

  • (3) Fotbal Club Argeș și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Dezvoltare Locală, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ionuț Popescu

Pitești

Nr. 230 din 12.07.2018Contrasemnează:


SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru