Hotărârea nr. 222/2018

HCL modificarea HCL nr. 179-2017 privind organigrama la Filarmonica

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 179/25.05.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr. 31093/04.07.2018 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018, nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018, nr.32138/2018;

  • - Adresa Filarmonicii Pitești nr. 4029/03.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești nr. 30920/03.07.2018;

  • -  Prevederile art. 41 alin. (1) și alin. (2) din H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 179/25.05.2017 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • a) un post de artist instrumentist gradul II din cadrul Orchestrei, se transformă în artist instrumentist gradul I;

  • b) un post de artist instrumentist gradul I din cadrul Orchestrei, se transformă în artist instrumentist gradul IA.

Art.II. Filarmonica Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 222 din 12.07.2018
Călugăru