Hotărârea nr. 217/2018

HCL privind completare HCL nr. 503-2017 Retea scolara 2018-2019

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru completarea H.C.L. nr. 503/21.12.2017 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.30125/28.06.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018, nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018, nr.32138/2018;

  • - Adresa Inspectoratului Școlar Județean Argeș nr.7303/22.06.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.29145/22.06.2018;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. (1) Se completează anexa la H.C.L. nr.503/21.12.2017 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2018-2019, cu o nouă poziție, nr.63, având următorul cuprins:

Nr. crt

Denumirea unității de învățământ cu personalitat e juridică

Denumirea unității de învățământ -structură

Nivel de învățământ

Ante -

preșco

Iar

Preșcolar

Primar

Gimnazia

1

Liceal

Post licea

1

63.

Universitatea din Pitești Str. Doaga, nr.ll

*

-

-

-

-

DA

Colegiul Terțiar Nonuniversit ar

Str. Doaga,

nr.ll

DA

(2) Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr.503/21.12.2017, sunt și rămân valabile. Art.II. Direcția Dezvoltare Locală va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează: