Hotărârea nr. 216/2018

HCL prelungire contracte de asociere statii transport calatori

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 30098/28.06.2018 al Direcției Administrație Publică Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018, nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018, nr.32138/2018;

-Adresa nr.9882/14.06.2018 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr.27546/14.06.2018 la Primăria Municipiului Pitești precum și solicitările chiriașilor;

-Adresa nr.28861/21.06.2018 a Direcției Tehnice;

  • - H.C.L. nr.l8/15.02.2018 privind aprobare bugetului municipiului Pitești pe anul 2018;

Văzând și prevederile art. 36 alin. (2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H OTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Prelungirea, până la data de 31.12.2018, a contractelor de asociere cu agenții economici pentru exploatarea în comun a unor stații de transport public local de călători, potrivit anexei nr.l.

  • (2) Prelungirea, până la data de 31.12.2018, a contractelor de închiriere cu agenții economici pentru exploatarea în comun a unor stații de transport public local de călători, potrivit anexei nr.2.

Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Măsura prevăzută la alin.(l) și (2) are în vedere modul de derulare a procedurilor de achiziție publică și de depunere a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „ Stații așteptare călători transport urban în zona municipiului Pitești”.

  • (4) Modificarea contractelor prevăzute la alin. (1) și (2) se face prin act adițional semnat în numele și pentru locator de către Primarul municipiului Pitești, care se împuternicește în acest sens.

Art.2. (1) în situația în care derularea procedurilor menționate la art.l alin. (3) o impune, contractele încetează înaintea termenelor prevăzute la art.l alin.(l) și (2), cu un preaviz de 7 zile.

(2) în situația în care derularea procedurilor menționate la art.l nu se finalizează până la data de 31.12.2018, contractele prevăzute la art.l, alin.(l) și alin.(2) se prelungesc prin hotărâre a consiliului local.

Art.3. Primarul municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Tehnice și Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 216 din 12.07.2018Contrasemnează:


SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru


Anexa nr.l la IICL nr/Z/<L../.#..££..2O18

LISTA

Contractelor de asociere care se prelungesc

Contractele de asociere care se

esc

Nr

crt

Denumirea locatarului

Data contractului

Amplasament

Suprafața

mp

Chirie Euro/ mp/lună inclusiv T.V.A.

Obiect de activitate

1

SC Geonik Logistic Spedition SRL

29313/30.06.2005

Str. N.Vodă

bl.L6

28,5

5

Produse alimentare p rea m ba la te și produse nealimentare

2

SC Valmaledi

SRL

29311/30.06.2005

Craiovei spre Bradu

20

5

Produse alimentare preambalate și produse nea li menta re

3

SC Oneyl Expres 2004

SRL

29317/30.06.2005

Trivale complex 1

12

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

4

SC Du rom

Comexim

SRL

29309/30.06.2005

Exercițiu -Fortuna Tineret

24

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

5

SC DarCris Commcrce Business

SRL

29308/30.06.2005

Str. N. Vodă

bl.Al

9

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

6

SC Antilopa

SRL

29318/30.06.2005

Trivale complex

11

54

5

Preoduse alimentare preambalate și produse nealimentare

7

SC Catali Star Divers SRL

29305/30.06.2005

Trivale complex 1

/% o O A*

12

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

8

SC Catali Star

Divers SRL

29304/30.06.2005

---- — —pr——rrr—

Trivale complex 1 ff li ~ i             x

|| *•. — / / -•> /

6,2

#--

5

Produse alimentare

preambalate și produse nealimentare

LISTA

Contractelor de închiriere care se prelungesc

Nr

crt

Denumirea locatarului

Data contractului

Amplasament

Suprafața

mp

Chirie Euro/ mp/lună

Inclusive

T.V.A.

Obiect de activitate

1

SC Cosmin

Com Dinasty

SRL

45419/16.08.2007

Prundu

Complex 11

25

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

2

SC Group Mano

SRL

29114/30.06.2005

Str. Libertății

bl.P7

14

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

3

SC Nico’s

Century

SRL

29315/30.06.2005

Ga va na lângă

bl.N3

16

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

4

SC Daria Cristal

SRL

1037/10.01.2005

Craiovei Boema

30

4,26

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare