Hotărârea nr. 210/2018

HCL privind modificarea bugetului municipiului Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018, aprobat prin H.C.L. nr. 18/2018, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 32007/2018 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018, nr. 32135/2018, nr. 32136/2018, nr. 32137/2018 și nr. 32138/2018;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioar^=^.

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administ^p^rpubli^Xpcale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare^

HOTĂRĂȘTE:    fe((     J

Art.l. Se repartizează suma de 3.908 mii lei din fondul a^reze^yă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2018 - aprobat prin H.C.D>^^V|8/2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • a) 1.879 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie44, subcapitolul 03 „Servicii culturale”, paragraful 04 „Instituții publice de spectacole și concerte”, titlul 51F „Transferuri între unități ale administrației publice locale” - 223 mii lei, paragraful 30 „Alte servicii culturale”, titlul 51F „Transferuri între unități ale administrației publice locale” - 150 mii lei, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 51F „Transferuri între unități ale administrației publice locale” - 1.000 mii lei, paragraful 03 „întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 35 mii lei, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 471 mii lei;

 • b) 20 mii lei la capitolul 66.02 „Sănătate”, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul sănătății”, paragraful 50 „Alte instituții și acțiuni sanitare”, titlul 59 „Alte cheltuieli”;

 • c) 403 mii lei la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 05 „Asistență socială în caz de boli și invalidități”, paragraful 02 „Asistență socială în caz de invaliditate”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 3 mii lei, titlul 59 „Alte cheltuieli” - 29 mii lei, subcapitolul 11 „Creșe”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 355 mii lei, titlul 59 „Alte cheltuieli” - 8 mii lei, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, paragraful 50 „Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 3 mii lei, titlul 59 „Alte cheltuieli” - 5 mii lei;

 • d) 1.486 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, subcapitolul 06 „Iluminat public și electrificări”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 50 mii lei, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 612 mii lei, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 370 mii lei, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 454 mii lei;

 • e) 120 mii lei la capitolul 84.02 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, paragraful 03 „Străzi”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2018 se rectifică, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 242 mii lei capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitolul 01 „Autorități executive și legislative”, paragraful 02 „Autorități executive”, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” - 200 mii lei, titlul 71 „Active nefinanciare” - 42 mii lei;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 382 mii lei capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, subcapitolul 03 „Ordine publică”, paragraful 04 „Poliție locală”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 2.471 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ”, subcapitolul 03 „învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01 „învățământ preșcolar”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 89 mii lei, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 1.742 mii lei, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 640 mii lei;

 • d) în sensul suplimentării cu suma de 783 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie64, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 03 „întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • e) în sensul suplimentării cu suma de 2.404 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică66, subcapitolul 06 „Iluminat public și electrificări”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 407 mii lei, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 1.997 mii lei.

Art.3. Anexa nr. 3 „Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2018” la H.C.L. nr. 18/2018, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.4. Anexa nr. 7 „Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2018” la H.C.L. nr. 18/2018, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.5. Anexa nr. 3 „Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2018” la H.C.L. nr. 22/2018, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.6. Anexa nr. 3 „Lista de dotări a Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2018” la H.C.L. nr. 23/2018, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.7. Se efectuează virările de credite în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2018, potrivit anexei nr. 5.

secțiunii de de


Art.8. Se aprobă suplimentarea cu 6.282 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C. completările ulterioare, pentru finanțarea deficitului municipiului Pitești pe anul 2018.

L. nr. 18/2018, cu dificările și etuluiArt.9. (1) Modificările în volumul și structura potrivit prezentei hotărâri se regăsesc în anexa nr. 6.

bugetelor (/Mopatorilo


(2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. H.C.L. nr. 18/2018 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 21/2018 privind aprobarea bugetului Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 22/2018 privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 24/2018 privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.ll. Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Dezvoltare Locală și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.


Contrasemnează SECRETAR


Călugăru


Pitești

Nr. 210 din 12.07.2018

la Hotărârea Consiliului Local nr.


Z/o


Anexa nr. 1 din IJ, (jf2018


PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2018

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2018

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finani

at din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

104.348

104.348

104.348

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

1.502

1.502

1.502

 • B. LUCRĂRI NOI

 • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

30.954

71.892

30.954

71.892

30.954

71.892

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

1.145

1.145

1.145

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.145

1.145

1.145

1. Dotări

1.145

1.145

1.145

Primăria Municipiului Pitești

1.145

1.145

1.145

1.145

1.145

12.2018

Cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, din care:

1.664

>;’v^

\

1.664

1.664

B. Lucrări noi, din care:

437

/£?->

437

437

Poliția Locală a Municipiului Pitești

437

—fe

E3S

c \J Z

437

437

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Extindere, supraetajare și consolidare imobil B-dul Eroilor nr. 30

511

511

437

437

437

12.2018

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.227

1.227

1.227

1. Dotări

1.152

1.152

1.152

Primăria Municipiului Pitești

615

615

615

615

615

12.2018

Poliția Locală a Municipiului Pitești

537

537

537

537

537

12.2018

2. Proiectare

75

75

75

Poliția Locală a Municipiului Pitești

75

75

75

-Extindere, supraetajare și consolidare imobil B-dul Eroilor nr. 30

75

75

75

75

75

12.2018

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

32.521

32.521

32.521

A. Lucrări în continuare, din care:

600

600

600

Primăria Municipiului Pitești

600

600

600

-Acoperire teren sport - Școala Gimnazială „Ion Pillat”

600

600

600

600

600

12.2018

B. Lucrări noi, din care:

13.428

13.428

13.428

Primăria Municipiului Pitești

13.428

13.428

13.428

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

19.545

19.545

8.000

8.000

8.000

12.2019

-Amenajare curte interioară și accese Colegiul

Național „I.C. Brătianu”

520

520

520

520

520

12.2018

-Amenajare curte interioară la grădinița cu program prelungit de la Școala Gimnazială „Marin Preda”

313

313

313

313

313

12.2018

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu” Pitești

350

350

350

350

350

12.2018

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

1.221

1.221

1.221

Z

1.221

1.221

12.2018

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

332

332

332

/c

Ir-;

__

"X O N

i >

\\ li

332

332

12.2018

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

323

323

323

/ \ \

- -" ■/’

A

7T---------

11

!

323

323

12.2018

Zi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Cămin Școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

313

313

313

313

313

12.2018

-Deviere rețea termică Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

180

180

180

180

180

12.2018

-Deviere LES Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

34

34

34

34

34

12.2018

-înlocuire tâmplărie la Școala Gimnazială nr. 1 -structură a Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”

450

450

450

450

450

12.2018

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

2.280

2.280

100

100

100

12.2019

-Sală de sport Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

2.431

2.431

100

100

100

12.2019

-Sală de sport Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

2.208

2.208

100

100

100

12.2019

-Reparații capitale sală de sport Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

1.092

1.092

1.092

1.092

1.092

09.2019

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

18.493

18.493

18.493

1. Proiectare

2.909

2.909

2.909

Primăria Municipiului Pitești

2.909

2.909

2.909

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armând Călinescu” din municipiul Pitești

29.974

29.974

33

33

33

12.2018

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

2.750

2.750

630

630

630

12.2018

-Modernizare Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

9.320

9.320

184

184

184

12.2018

-Reabilitare și modernizare cantină școlară Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.771

1.771

66

66

66

12.2018

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

1.958

39

73

73

73

12.2018

- Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

937

937

35

35

35

12.2018

-Extindere Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”

100

100

100

i '       A

100

100

12.2018

-Extindere Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”, Bd. Republicii nr. 84

70

70

70

S'V •' 5

d

■ / 1

70

70

12.2018

0

1

2

3

4

1

5

6

7

8

9

10

11

-Construire gard Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

50

50

50

50

50

12.2018

-înlocuire tâmplărie la Școala Gimnazială nr. 1 -structură a Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”

50

50

50

50

50

12.2018

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

50

50

50

50

50

07.2018

-Sală de sport Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

50

50

50

50

50

07.2018

-Sală de sport Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reabilitare termică grădiniță - Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

490

490

18

18

18

12.2018

-Reabilitare termică clădire corp A - Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada”

60

60

60

60

60

12.2018

-Reabilitare termică Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare termică Școala Gimnazială „Marin Preda”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reabilitare termică Școala Gimnazială „Negru Vodă”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare termică Corp CI - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare termică sala de sport Colegiul Național ”Ion C.Bratianu”

0

0

0

0

0

12.2018

-Reabilitare termică Liceul Tehnologic „Dacia”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitarea termică Liceul Teoretic „Ion Barbu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reabilitare acoperiș corp B - Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

70

70

70

//

70

70

12.2018

-Reabilitare sală de sport Liceul Tehnologic „Dacia”

50

50

50

4-^

< 3 \

50

50

12.2018

-Reabilitare cămin Liceul Tehnologic „Dacia”

0

0

0

fa:

-“i \  ’  ■

0

0

12.2018

-Reabilitare clădire ateliere Liceul Tehnologic „Dacia”

70

70

70

1 . fc •v—

L

70

70

12.2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare instalație termică Școala Gimnazială

„I.L. Caragiale”

40

40

40

40

40

12.2018

-Reabilitare rețea termică Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reabilitare instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

40

40

40

40

40

12.2018

-Reabilitare instalație electrică corp B - Școala Gimnazială „Matei Basarab”

40

40

40

40

40

12.2018

-Reparații capitale acoperiș corp Teiuleanu -Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reparații capitale învelitoare liceu Colegiul Tehnologic „Costin D. Nenițescu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reparații capitale sală de sport Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reparație capitală gard teren de sport Colegiul Național „Zinca Golescu”

40

40

40

40

40

12.2018

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

50

50

50

50

50

12.2018

-Amenajare spațiu centrală termică Școala Gimnazială „Traian”

35

35

35

35

35

12.2018

-Racord termic cămin școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

15

15

15

15

15

12.2018

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

60

60

60

60

60

12.2018

-Sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

70

70

70

70

70

12.2018

2. Dotări

772

772

772

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

377

377

377

377

377

12.2018

Primăria Municipiului Pitești

395

395

395

395

395

12.2018

3. Reabilitări

14.812

z

14.812

14.812

Primăria Municipiului Pitești

14.412

/s

xzL-

14.412

14.412

-Reabilitare și modernizare cămin școlar - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

6.067

6.067

3.500

C

---------------------------i .

i     I >

f   >

1 /

_

3.500

3.500

05.2019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson I -Colegiul Național „Zinca Golescu”

5.633

5.633

3.600

3.600

3.600

12.2019

-Reabilitare termică Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

1.126

1.126

1.126

1.126

1.126

12.2019

-Reabilitare termică și modernizare cantină Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

12.2019

-Reabilitare termică fațade - etapa a Il-a Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț”

335

335

335

335

335

12.2018

-Reabilitare termică și refacere hidroizolație sală de sport Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

644

644

644

644

644

12.2018

-Reabilitare termică Clădire cămin Liceul Tehnologic „Dacia”

707

707

707

707

707

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

400

400

400

-Reabilitare și consolidare Colegiul Național „I.C. Brătianu”

11.574

11.574

400

400

400

03.2018

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

6.916

6.916

6.916

B. Lucrări noi, din care:

3.778

3.778

3.778

Primăria Municipiului Pitești

284

284

284

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

274

274

274

274

274

12.2018

-Execuție branșament electric 3,80 Kw la club pentru bătrâni, strada Maior Gheorghe Șonțu, PT 517

10

10

10

10

10

12.2018

Administrația Domeniului Public Pitești

2.800

2.800

2.800

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

694

694

694

-Amenajare teren minifotbal și teren tenis Parc Ștrand

694

694

694

Z/ //

• >"/ ——

1 \

\\

694

694

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.138

rF

z / /

■ /

3.138

3.138

1. Proiectare

1.935

i /     **

J

1.935

1.935

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Primăria Municipiului Pitești

1.404

1.404

1.404

-Crearea de sisteme de închiriere biciclete (sistem de tip „bike-sharing”)

2.796

2.796

56

56

56

12.2019

-Realizarea de piste pentru bicicliști, inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș

9.320

9.320

550

550

550

12.2018

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

18.640

18.640

373

373

373

12.2018

-Lucrări de conformare Parc Ștrand

50

50

50

50

50

12.2018

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

375

375

375

375

375

12.2018

Administrația Domeniului Public Pitești

26

26

26

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

21

21

21

21

21

12.2018

-Amenajare spațiu pentru pregătirea hranei animalelor Grădina Zoologică

5

5

5

5

5

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

505

505

505

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

100

100

100

100

100

12.2018

-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”

100

100

100

100

100

12.2018

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

20

20

20

20

20

12.2018

-Modernizare loc dejoacă Parc Ștrand - zona Teatru de Vară

20

20

20

20

20

12.2018

-Sistem de irigație și drenaj Parc Făget

70

70

70

70

70

12.2018

-Sistem de irigație automatizat

90

90

90

90

90

12.2018

-Hală plaja Tudor Vladimirescu

20

20

20

20

20

12.2018

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

35

35

35

35

35

12.2018

-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului

50

50

50

50

50

12.2018

2. Dotări

1.203

1.203

1.203

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.203

1.203

1.203

1.203

1.203

12.2018

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială”, din care:

2.294

7* A  »

2.294

2.294

B. Lucrări noi, din care:

1.899

O ’ A

1.899

1.899

Primăria Municipiului Pitești

1.033

\\

1.033

1.033

-Centru Multifuncțional Comunitar

475

475

475

r

p

11

475

475

12.2019

-Modernizare bloc locuințe sociale „Coremi”

558

558

558

iE

- \J 2

558

558

12.20190

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

866

866

866

-Amenajare sediu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

866

866

866

866

866

12.2018

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

395

395

395

1. Dotări

395

395

395

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

377

377

377

377

377

12.2018

Primăria Municipiului Pitești

18

18

18

18

18

12.2018

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

23.603

23.603

23.603

A. Lucrări în continuare, din care:

553

553

553

Primăria Municipiului Pitești

553

553

553

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru mansardă Primăria Municipiului Pitești

203

203

200

200

200

04.2018

-Amenajare spațiu arhivă Primărie

499

499

353

353

353

03.2018

B. Lucrări noi, din care:

7.626

7.626

7.626

Primăria Municipiului Pitești

6.668

6.668

6.668

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Piața Smârdan din municipiul Pitești

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

12.2018

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

7.722

7.722

4.000

4.000

4.000

12.2018

-Reabilitare Sala Mare de ședințe Primăria Municipiului Pitești

1.068

1.068

1.068

1.068

1.068

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

700

700

700

-Extindere rețele de iluminat public

200

200

200

200

200

12.2018

-Reparații capitale și consolidare imobil strada Victoriei nr. 42 corp B

500

500

500

/X /      ---

ir

X \\ \\

500

500

Administrația Domeniului Public Pitești

258

j ‘ 22

258

258

-Sală de ceremonii funerare și grup sanitar Cimitir „Sf. Gheorghe”

258

258

258

vr

.w|

i i *

—Z------

258

258

12.20180

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

15.424

15.424

15.424

1. Proiectare

3.057

3.057

3.057

Primăria Municipiului Pitești

2.937

2.937

2.937

-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. Gl, cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul Petrochimiștilor) -etapa I

8.994

8.994

180

180

180

12.2018

-Actualizare PUG

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

08.2019

-Eficientizarea sistemului de iluminat din municipiul Pitești

23.000

500

500

500

500

12.2018

-Reabilitare Piața Primăriei

100

100

100

100

100

08.2018

-Reabilitare Sala Mare de ședințe Primăria Municipiului Pitești

300

300

300

300

300

12.2018

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Casa Căsătoriilor din municipiul Pitești

25

25

25

25

25

12.2018

-Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale Piața Găvana

32

32

32

32

32

12.2017

-Realizare incubator de afaceri Pitești Business Hub

250

250

250

250

250

12.2018

-Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale Casa Cărții

50

50

50

50

50

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

120

120

120

-Reparații capitale și consolidare imobil strada Victoriei nr. 42 corp B

20

20

20

20

20

12.2018

-Reparație capitală clădire str. General Cristescu nr. 2 bis

100

100

100

100

100

12.2018

2. Dotări

2.834

2.834

2.834

Administrația Domeniului Public Pitești

1.571

1.571

1.571

1.571

1.571

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1.263

1.263

1.263

//

f '

-X    1 \

1.263

1.263

12.2018

3. Reabilitări

8.006

u

* A

8.006

8.006

Primăria Municipiului Pitești

8.006

b'i *

dl

8.006

8.006

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare Piața Trivale

3.679

3.679

3.400

3.400

3.400

08.2018

-Reabilitare Piața Găvana

5.950

5.950

4.606

4.606

4.606

09.2018

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

927

927

927

Primăria Municipiului Pitești

927

927

927

-Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale Piața Găvana

927

927

927

927

927

09.2018

5. Achiziții imobile

600

600

600

Primăria Municipiului Pitești

600

600

600

600

600

12.2018

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

11.597

11.597

11.597

A. Lucrări în continuare, din care:

60

60

60

Primăria Municipiului Pitești

60

60

60

-Canal pluvial zona Craiovei

1.533

1.533

60

60

60

06.2018

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

11.537

11.537

11.537

1. Proiectare

318

318

318

Primăria Municipiului Pitești

268

268

268

-Canalizare pluvială strada G-ral. Toma Ghenea

35

35

35

35

35

12.2018

-Actualizare Registrul Spațiilor Verzi din municipiul Pitești

150

150

150

150

150

12.2018

-Plan de acțiune pentru gestionarea și reducerea nivelurilor de zgomot în municipiul Pitești

78

78

78

78

78

12.2018

-Amenajare pădure și întreținerea culturii forestiere până la realizarea stării de masiv

5

5

5

5

5

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

50

50

50

-Reparații capitale incinerator cadavre animale

50

50

50

50

50

12.2018

2. Dotări

11.219

11.219

11.219

Primăria Municipiului Pitești

6.165

6.165

11.208

11.208

11.208

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

11

11

11

11

11

12.2018

Cap. 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, din care:

215

Z ' //

O

o

A

215

215

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

215

l! I~~

y 77

-/ / xyrwr

* u

215

215

1. Proiectare și execuție privind înlăturarea efectelor produse de calamități naturale

215

_

- ’      f^F;

xJ/ <

A

■1

215

215

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Primăria Municipiului Pitești

130

130

130

-Stabilizare mal de pământ Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

130

130

130

130

130

12.2018

Serviciu! Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

85

85

85

-împrejmuire cu balustrade de protecție dig Parc Lunca Argeșului

85

85

85

85

85

12.2018

Cap. 81.02 „Combustibili și energie”, din care:

1

1

1

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1

1

1

1. Proiectare

1

1

1

Primăria Municipiului Pitești

1

1

1

-Documentație tehnică autorizație desființare CET Găvana Pitești

1

1

1

1

1

12.2018

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

24392

24392

24392

A. Lucrări în continuare, din care:

289

289

289

Administrația Domeniului Public Pitești

289

289

289

-Amenajare parcare și împrejmuire Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

289

289

289

289

289

12.2018

B. Lucrări noi, din care:

3.786

3.786

3.786

Administrația Domeniului Public Pitești

3.786

3.786

3.786

-Modernizare Calea Craiovei din strada Frații

Golești până în zona Blocului 41

900

900

900

900

900

12.2018

-Modernizare strada Petre Ispirescu

361

361

361

361

361

12.2018

-Modernizare strada George Sion

218

218

218

218

218

12.2018

-îmbrăcăminte bituminoasă strada Plopilor

307

307

307

307

307

12.2018

-Lărgire strada Maior Șonțu și strada C.A. Rosetti până la intersecția cu Bulevardul Republicii

2.000

2.000

2.000

_____

2.000

2.000

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

20.317

VU>

ir *’ a \s

20.317

20.317

1. Proiectare

4.450

\\

4.450

4.450

Primăria Municipiului Pitești

4.094

//i

A

4.094

4.094

-Stații așteptare călători transport urban în zona municipiului Pitești

9.320

9.320

154

f' *

llc

»! 1

154

154

12.2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători

39.937

790

790

790

790

12.2018

-Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi)

559

10

10

10

10

12.2018

-Managementul parcărilor și implementarea de panori informative la intrarea în municipiul Pitești (5 panouri)

4.567

90

90

90

90

12.2018

-Integrarea sistemului de eTicketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie în timpul acesteia

27.960

552

552

552

552

12.2018

-Crearea unei baze de date GIS cu Informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

233

5

5

5

5

12.2018

-Achiziționarea de autobuze ecologice-Studiu de oportunitate și Studiu de trafic

93.200

132

132

132

132

12.2018

-Construirea/modemizarea, extinderea stațiilor de alimentare a autobuzelor ecologice

14.134

280

280

280

280

12.2018

-Reabilitare pod zona S.C. Hidroconstrucția S.A.

280

280

280

280

280

12.2018

-Lucrări de conformare pod peste Râul Doamnei

1.251

1.251

1.251

1.251

1.251

07.2019

-Pod peste Râul Argeș

163.100

345

345

345

345

12.2018

-Amenajare strada Grigore Alexandrescu

50

50

50

50

50

12.2018

-Pasaj rutier străzile Craiovei-Târgul din Vale

155

155

155

155

155

12.2018

Administrația Domeniului Public Pitești

356

356

356

-Modernizare strada Ștefan Chicos

10

10

10

10

10

12.2018

-Reabilitare strada Vasile Lupu

21

21

21

21

21

08.2018

-Reabilitare strada Banu Mărăcine

23

23

23

1 )r

23

23

08.2018

-Reabilitare strada Dumbravei

25

25

25

X

\\

25

25

08.2018

-îmbrăcăminte bituminoasă Aleea Nicolae Tătic

21

21

21

/

Ir

0 •''//---

■■'II

^~1\ -

\\ p \l

21

21

08.2018

-Reabilitare strada Cuza Vodă

21

21

21

.. ■ | i:

■*> 11

21

21

08.2018

-Reabilitare Calea Drăgășani

29

29

29

--------V-

i / i

—----

29

29

04.2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada

Grigorești nr. 18A-18F și nr. 20

23

23

23

23

23

08.2018

-Lărgire strada Maior Șonțu și strada C.A. Rosetti până la intersecția cu Bulevardul Republicii

23

23

23

23

23

06.2018

-Stabilizare carosabil strada Victor Bilciurescu nr.

10

70

70

70

70

70

12.2018

-îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada Nicolae Labiș FN

20

20

20

20

20

12.2018

-Reabilitare strada Trivale

70

70

70

70

70

12.2018

2. Dotări

3.676

3.676

3.676

Primăria Municipiului Pitești

1.430

1.430

1.430

1.430

1.430

12.2018

Administrația Domeniului Public Pitești

2.246

2.246

2.246

2.246

2.246

12.2018

3. Reabilitări

12.191

12.191

12.191

Administrația Domeniului Public Pitești

12.191

12.191

12.191

-Reabilitare strada Dârzu

3.688

3.688

1.948

1.948

1.948

12.2018

-Reabilitare strada Banat

2.330

2.330

2.330

2.330

2.330

12.2018

-Reabilitare strada Barbu Ștefanescu Delavrancea

345

345

345

345

345

12.2018

-Reabilitare strada Carpenului

1.366

1.366

1.366

1.366

1.366

12.2018

-Reabilitare străzi (Câmpului, Iosif Gabrea, Ion Ionescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu)

1.013

1.013

1.013

1.013

1.013

12.2018

-Reabilitare B-dul Eroilor (între str. Exercițiu și B-dul Republicii)

1.645

1.645

1.645

1.645

1.645

12.2018

-Reabilitare Calea Drăgășani

3.544

3.544

3.544

3.544

3.544

12.2018

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. J-lO dinW-CZ. 2018

Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2018

Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Microbuz

buc.

1

238

2

Calculator

buc.

14

103

3

Multifuncțional color

buc.

1

15

4

Scanner

buc.

2

6

5

Scanner ADF

buc.

10

40

6

Copiator

buc.

1

8

7

Licență program AUTOCAD

buc.

1

12

8

Soft/serviciu web în vederea interogării bazei de date a Direcției Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor

buc.

1

50

9

Sofit-Servicii Web-interconectare baza de date aplicație impozite și taxe locale și soft aplicație contabilitate-buget

buc.

1

40

10

Sistem de supraveghere DVR la centrele de încasări din cartiere

buc.

3

15

11

Aparat foto cu teleobiectiv

buc.

2

20

12

Echipament pentru back-up de date

buc.

1

80

13

Server document management

buc.

1

80

14

Upgrade rețea

buc.

1

165

15

Soluție securitate date

buc.

1

200

16

UPS

buc.

4

36

TOTAL

1.108

Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe

Proiect „Performanță în serviciile de administrație publică locală ale municipiului Pitești”

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Laptop

buc.

2

10

2

Pachet software birotică

buc.

2

3

3

Multifuncțională

buc.

1

15

TOTAL

28

Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe Proiect „Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției EtICo”

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Laptop

buc.

1

6

3

Licențe și software

buc.

1

3

TOTAL

9

Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sirenă electronică

buc.

3

150

2

Post de sirenă inteligent cu modul de comandă prin rețea radio pentru modernizarea sirenelor electrice existente

buc.

12

150

3

Instalație de filtroventilație pentru adăposturi de protecție civilă

buc.

3

150

4

Detector acustic pentru localizarea supraviețuitorilor

buc.

1

150

5

Copiator de capacitate medie

buc.

1

15

TOTAL

615

Capitolul 65.02 - învățământ

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Teren artificial multisport

buc.

1

395

TOTAL

395

Capitolul 68.02 - Asigurări și asistență socială

Proiect „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești”

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Laptop

buc.

5

15

2

Licență office

buc.

4

3

TOTAL

18

Capitolul 74.02 - Protecția mediului

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Container îngropat

buc.

150

6.165

2

Echipament de spălare containere îngropate

buc.

1

868

3

Multifuncțională - Autocompactoare 8-10 mc cu lamă și sărăriță

buc.

1

775

4

Multifuncțională - Automăturătoare medie 5-6 mc cu lamă și sărăriță

buc.

1

1.150

5

Multifuncțională - Autostropitoare container cu lamă și sărăriță

buc.

3

2.250

TOTAL

11.208

Capitolul 84.02 - Transporturi

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Autospecială 4x4, cabină dublă, 7 locuri

buc.

2

960

2

Autospecială 4x4, cabină simplă, 3 locuri

buc.

1

470

TOTAL

1.430

Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului

al Municipiului Pitești pe anul 2018

Capitolul 67.02 - Cultură, recreere și religie

Nr. ort.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Tractoraș de tuns iarba

buc.

2

42

2

Aspirator frunze

buc.

2

5

3

Aspirator submersibil

buc.

1

50

4

Ecran multimedia

buc.

1

130

5

Culoar bazin

buc.

14

85

6

Pompă recirculare patinoar

buc.

1

7

7

Pompă fântână arteziană

buc.

5

95

8

Sistem supraveghere video și acces Bazin Olimpic

buc.

1

30

9

Ecran (tabelă) Bazin Olimpic

buc.

1

300

10

Blockstart

buc.

20

425

11

Aparat aer condiționat

buc.

1

6

12

Dezumidificator fântână arteziană Parc Lunca Argeșului

buc.

2

25

13

Paratrăznet plaja Tudor Vladimirescu

buc.

1

3

TOTAL

1.203

Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Instalație ornamentală

buc.

50

400

2

Sistem profesional - cititoare bancnote cash code - parcometre

buc.

15

53

3

Aparat de spălat cu presiune

buc.

1

11

4

Mașină profesională de numărat și verificat bancnote

buc.

2

12

5

Calculator

buc.

3

15

6

Imprimantă laser color format A3

buc.

1

10

7

Căsuțe din lemn pentru comerț stradal

buc.

6

45

8

Autoutilitară cu plaformă ridicătoare

buc.

1

400

9

Centrală termică

buc^

.1

10

10

Ecran multimedia

300

11

Sistem de alarmă atelier electric

! buc.

1

7

TOTAL

Z[ 1 !■ •' : ' . .       \

- i       x*     =

1.263

Capitolul 74.02 - Protecția mediului

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Aparat de spălat cu presiune

buc.

1

11

TOTAL

11

Lista de dotări a Administrației Domeniului Public

Pitești pe anul 2018

Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Calculator

buc.

4

20

2

Pompe izvoare - trifazate

buc.

4

15

3

Pompe izvoare - monofazate

buc.

6

12

4

Motopompă

buc.

1

4

5

Exhaustor de praf și rumeguș

buc.

1

4

6

Instalație de tratare și filtrare a apei provenite din foraje de mare adâncime

buc.

15

1.500

7

Generator sudură

buc.

1

8

8

Extindere rețea intranet (Tg. din Vale-Valea Mare)

buc.

1

8

TOTAL

1.571

Capitolul 84.02 - Transporturi

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Tractor 60-80 CP

buc.

1

435

2

încărcător frontal 1,5 - 2mc

buc.

1

800

3

Cilindru vibrocompactor 1,5 tone

buc.

2

350

4

Placă vibrocompactoare mixturi asfaltice

buc.

5

15

5

Perie mecanică

buc.

1

60

6

Autospecială cu cabină dublă

buc.

1

275

7

Aparat sudură tip inverter industrial trifazat

buc.

1

9

8

Pompă distribuție carburant

buc.

1

20

9

Container monobloc 6000x2400x2700

buc.

1

16

10

Sistem semaforizare treceri pietoni cu buton

buc.

4

132

11

Instalație tahograf cu semnal secundar

buc.

3

12

12

Freză asfalt de dimensiuni mici, 400-460 mm

buc.

2

102

13

Program software de semaforizare

buc.

3

8

14

Program software de operare cântar auto

buc.

1

12

TOTAL

2.246

Virări de credite

în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2018

Denumirea unității

Clasifica

ia bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

51.02

01

03

71.01

47

total

47

Primăria Municipiului Pitești

70.02

03

01

71.01

4.000

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

70.02

50

71.01

3.970

Administrația Domeniului Public Pitești

70.02

50

71.01

30

tota/

4.000

4.000

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

74.02

05

01

71.01

9

total

9

Administrația Domeniului Public Pitești

84.02

03

03

71.01

53

71.03

15

total

53

15

TOTAL

4.062

4.062

Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2018

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

51.02

01

03

58

58.02

200

71

71.01

89

54.02

05

50

50.04

-3.908

65.02

03

01

71

71.01

50

71.03

39

04

01

71

71.01

650

71.03

1.092

02

71.01

565

71.03

75

67.02

03

04

51F

51.01

223

03

30

51F

51.01

150

05

01

51F

51.01

1.000

70.02

03

01

71

71.01

4.000

50

71.01

700

71.03

1.068

Total

5.993

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

67.02

05

03

20

20.01

441

71

71.01

783

70.02

06

10

10.01

50

20

20.01

550

20.12

50

20.13

12

71

71.01

407

50

10

10.01

300

20

20.01

250

71

71.01

-3.741

74.02

05

01

71

71.01

-9

Total

-907

Administrația Domeniului Public Pitești

67.02

05

03

10

10.01

35

20

20.01

30

70.02

50

10

10.01

70

20

20.01

204

71

71.01

-30

84.02

03

03

10

10.01

120

71

71.01

-53

O /!??

71.03

15

Total

V

1 . \

391

Poliția Locală a Municipiului Pitești

61.02

03 n

■>/ / '■ .

04

* 1 Z "V

\ x A

>\ \ / j :fe

71.01

382

Total

zfc

* ” \ ’   <XV

/         i

/ 2* //

382

0

1

2

3

4

5

6

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

66.02

50

50

59

59.40

20

68.02

05

02

20

20.14

3

59

59.40

29

11

20

20.01

25

20.02

275

20.04

3

20.05

52

59

59.40

8

50

50

20

20.01

2

20.30

1

59

59.40

5

Total

423