Hotărârea nr. 189/2018

HCL privind repartizarea unei locuinte sociale


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unei locuințe sociale din fondul locativ aflat în patrimoniul public al Municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 28034/18.06.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28924/2018, nr.28925/2018, nr.28926/2018, nr.28927/2018, nr.28928/2018;

-Adresa nr. 3585/15.03.2017 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 12698/17.03.2017;

-Procesul-verbal nr. 28033/18.06.2018 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. “c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr.l 14/1996, ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință, ale H.C.L. nr. 100/2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, precum și ale H.C.L. nr. 437/2017 pentru aprobarea Listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă repartizarea unității locative nr. 101 situată în Pitești, Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. Gl, sc. A, declarată drept locuință socială, doamnei Dobrin Elena-Mădălina cu domiciliul în Pitești, Aleea Ștefan Odobleja nr. 1, bl. C7, sc. A, ap. 11.

  • (2) în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri, beneficiarul repartiției se va prezenta la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru încheierea contractului de închiriere.

  • (3) Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (2) conduce la pierderea valabilității repartiției.

Art.2 Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și doamnei Dobrin Elena-Mădălina, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe - Ionuț OlariuPitești

Nr. 189 din 26.06.2018