Hotărârea nr. 188/2018

HCL privind modificarea HCL nr.287-2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 287/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 27356/13.06.2018 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28924/2018, nr.28925/2018, nr.28926/2018, nr.28927/2018, nr.28928/2018;

  • - Adresa nr. 9617/12.06.2018 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 27310/13.06.2018;

Văzând prevederile art. 11 ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 36 alin. 2 lit. ”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.I. începând cu data de 01.06.2018, H.C.L. nr. 287/2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că salariile de bază ale personalului din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, astfel cum sunt stabilite prin anexa la aceasta, se majorează cu 15%.

ART.II. Ordonatorul de credite al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe - Ionuț OlariuPitești

Nr. 188 din 26.06.2018