Hotărârea nr. 179/2018

HCL privind preluareaunui teren situat in str.N.Iorga nr.15

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unei suprafețe de teren situat în strada Nicolae Iorga nr. 15, Municipiul Pitești, Județul Argeș și înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 21410/09.05.2018 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28924/2018, nr.28925/2018, nr.28926/2018, nr.28927/2018, nr.28928/2018;

-Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 18744/20.04.2018; -Declarația autentificată sub nr. 1340/04.04.2018 de Societatea Profesională Notarială Chiran & Dobrin, cu sediul în Municipiul Pitești, B-dul Republicii, Bl.E3a, Sc.G, Parter, Județul Argeș.

-încheierea nr. 17192/13.04.2018 a OCPI Argeș;

Văzând prevederile art. 562 alin. (2) și ale art. 889, precum și ale art.863 lit.”f’ din Codul Civil, ale art. 36 alin. (2) lit. ”c" și ale art. 119 și art.120 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.3, alin

  • (1) și (4) din Legea 213/1998;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se ia act de declarația soților domiciliați în strada                                                         Județul Argeș,

de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 102 m.p., situat în strada Nicolae Iorga nr.15, municipiul Pitești, Județul Argeș, având nr. cadastral 99244, înscris în cartea funciară nr.99244 a municipiului Pitești, declarație autentificată sub nr. 1340/04.04.2018 la Societatea Profesională Notarială Chiran & Dobrin.

  • (2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin.(l) sunt înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. (1) Aprobă preluarea și includerea bunului prevăzut la art.l în domeniul public al municipiului Pitești și înregistrarea în evidența Pitești;


  • (2) Imobilul se transmite în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești, pe bază de protocol, încheiat prin grija Serviciului de Aplicare a Legilor Proprietății, Cadastru și Patrimoniu în termen de 15 zile, de la data comunicării hotărârii;

  • (3) Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, aprobat prin HCL nr. 194/1999, se completează cu influențele, care decurg din prezenta hotărâre;

Art.3. (1) Terenul în suprafață de 102 mp înscris în cartea funciară nr.99244 nu este grevat de sarcini, excepție făcând dreptul de servitute de trecere;

(2) Dreptul de servitute se stinge prin înscrierea în cartea funciară a declarației autentificate sub nr. 1340/04.04.2018 la Societatea Profesională Notarială Chiran & Dobrin și a dreptului de proprietate a municipiului Pitești;

Art.4. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești, precum și soților

... i domiciliați în strada

, Județul Argeș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe - Ionuț Olariu
Pitești

Nr. 179 din 26.06.2018

--Anexă la H.C'.L. nr        .^.-...0^.:.....2018 PLAN DE AMFUSAMBflTtt DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 13-X’

Nr. Cartea Funciara


Nr. cadastral

Suprafața măsurate e 3

Adresa imobilului Intravilan

102MF

3 - '■ • ;L MTE33PWCT L“TAN33DR-3^;:’ARLA23,

Unitatea Administrativ Teritoriala (UA.T)

371520K L ate referitoare te teren

Nr. parcela

Suorofete ^uriai«u. s . ..

Mențiuni

1 VÂ

• TET 3113 F3 ÂTIlLaî 1î133/3 ~ 333 UIT

x /s A

Iu Date raiferttoara la construcții

Cod

Destinate

Suprafața construita te sol

Mențiuni

Total

întocmiri’ documentatei cadastrale si ccrespor.danta acesteia cu raaîltateajin tăiar            /,

' s'i' £/7


1

S wV t


c.

-., ,.r A O'05 ,,»b • »'»'*',D2. SA!L 2016


* In situata In care adsta numere cadastrale pentm Irncote vecine. Ir xxxii numelui vecinului se va trec® numărul cadastral, iar numărului cadastral numărul topografic -sau numetil administrativ -Supratetete w rotunjesc ia metru pătrat