Hotărârea nr. 177/2018

HCL privind aprobarea SF sala de sport S.G. Tudor Arghezi

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sală de Sport Școala Gimnazială Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 26786/11.06.2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28924/2018, nr.28925/2018, nr.28926/2018, nr.28927/2018, nr.28928/2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “ d “ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul Sală de Sport Școala Gimnazială ”Tudor Arghezi” din municipiul Pitești, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 2.206.066,23 lei, inclusiv TVA.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Studiul de fezabilitate prevăzut la art.l se arhivează la Serviciul Investiții din cadrul Primăriei Municipiului Pitești.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe - Ionuț Olariu


Contrasemnează:

SECRETAR,

Andrei-Cătălin/Zălugăru

Pitești

Nr. 177 din 26.06.2018