Hotărârea nr. 174/2018

HCL privind lucrari de conformare -autorizatie ISU mansarda PMP


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISUpentru

mansardă Primăria Municipiului Pitești”


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 24714/30.05.2018 al Direcției Tehnică;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28924/2018, nr.28925/2018, nr.28926/2018, nr.28927/2018, nr.28928/2018;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind de recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru mansardă Primăria Municipiului Pitești”, cu o valoare totală de 136.807,39 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție, potivit anexelor nr.l și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă majorarea valorii de inventar a imobilului existent cu valoarea de 122.322,64 lei inclusiv TVA a obiectivului de investiții „Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru mansardă Primăria Municipiului Pitești”.

(2) Bunurile prevăzute în anexa nr.2 se înregistrează în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorohp - lonnf Olsirill


Pitești

Nr. 174 din 26.06.2018Contrasemnează: SECRETAR,


INVESTITOR

Municipiul Pitești


M/t.       4V          INVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea


PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr.        .......din

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției : ” Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru mansard Primăriei Municipiului Pitești ”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 31779 din 10.07.2017, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C.COREM SRL Pitești

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:


număr carte funciară

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 777, eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 19.10.2017, cu valabilitate până la data: 19.10.2018.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data:23.02.2018. până la data: 23.02.2018 conform dispoziție nr : 269 fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume) :

Chiriță Iulian - Director Executiv Direcția Tehnică

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat:

Virgil Andreescu - Referent Compartiment de Protecție Civilă și PSI

Marioara Oprescu - Inspector Serviciul Investiții

Robert - Stoian Ionul - Inspector Serviciul InvestițiiReprezentant ISC - Inspectoratul județean în Construcții Argeș

Reprezentant ISU - Inspectoratul pentru Situații de Urgență — Reprezentant MCIN - Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Argeș

Secretar : Neculai Pascariu - Diriginte Șantier - SC Pasnik Dream Consulting SRL

 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura) ................EXECUTANT S.C. COREM SRL

.......................PROIECTANT S.C. SILVORA TERA SRL

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de Neculai Pascariu . - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile : 1,2.4, 6.1.

Autorizație nr. 24247/16.09.2011, 17052/02.08.2010.

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate : S-au înlocuit tăbliile la usi din sticlă cu tăblii din aluminiu pline, s-au montat pe pereți rigips rezistent la foc , s-au montat 2 trape de fum pe casele de scări pentru evacuarea fumului, în caz de incendiu, s-a extins instalația de detecție prin suplimentarea numărului de detectoare și s-a extins instalația de hidranți prin suplimentare cu un hidrant.

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

  • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

  • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL

  • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 112.407,86 LEI FARA TVA 133.765,35 LEI TVA INCLUS ( din care : C+M 112.407,86 lei fără TVA )

  • 6.6. Perioada de garanție : 36 LUNI.

  • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultur a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgenți pro recepției etc...............................- NU ESTE CAZUL • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

X admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizulalizarea lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței ISC

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a construcției conform legislației în vigoare : Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/1995, Normativului P139/1999

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 . file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi : 23.02.2018 , în 2 exemplare.

11. Alte mențiuniComisia de recepție

Președinte:

Chiriță Iulian - Director Executiv Direcția Tehnică

Membri:

Virgil Andreescu - Referent Compartiment de Pr<

Marioara Oprescu - Inspector Serviciul Investiții

Robert - Stoian Ionuț - Inspector Serviciul Invest


Reprezentant ISU - Inspectoratul pentru Situații de Urgență


Reprezentant ISC - Inspectoratul județean în Construcții Argeș

Reprezentant MCIN - Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Jud '

Secretar : Neculai Pascariu - Diriginte Șantier - SC Pasnik Dream Consulting $

Alți participanți:

Proiectant: SC SILVORA TERA SRL —

Executant: S.C. COREM SRL —            sfaM#A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr......din              !fi

INVENTARUL obiectivului de investiții


ff


Lucrări de conformare in vederea obținerii autorizație ISUpentru mansarda Primăria Municipiului Pitești”

Nr.

crt.

Denumire mijloc fix

UM

Cantitate

Preț unitar (lei, inclusiv TVA)

Valoare (lei inclusiv TVA)

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

1.

Clădire Primărie - mansarda

Dirigenție: 2.380,00

Lucrări de execuție si conformare ISU: 119.280,6

Avize și acorduri: 100,00

Taxă ISC: 562,04

1

122.322,64

122.322,64

1.6.4

10

TOTAL AMENAJARE SPAȚIU ARHIVĂ

122.322,64

MIJLOACE FIXE

2.

CENTRALA INCENDIU CU 2 BUCLE

Buc.

1

3.755,46

3.755,46

3.3.4.

15

3.

TRAPA DE FUM CU

ACȚIONARE

ELECTROPNEUMATICA

Buc.

2

4.875

9.750

3.3.4.

15

TOTAL MIJLOACE FIXE

13.505,46

OBIECTE DE INVENTAR

4.

HIDRANT

Buc.

1

979,29

979,29

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR

979,29

TOTAL GENERAL

136.807,39

ȘEF SERVICIUL C<-----

MANUELA

ȘEF

STIȚII