Hotărârea nr. 173/2018

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 24668/29.05.2018 al Direcției Administrație Publică Locală; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28924/2018,   nr.28925/2018,   nr.28926/2018,   nr.28927/2018,

nr.28928/2018;

Văzând și dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 204/25.05.2017;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Domnul consilier Popescu Ionuț se alege președinte de ședință pentru luna iulie 2018.

Art.2. Domnul consilier Preda Marin se alege președinte de ședință pentru luna august 2018.

Art.3. Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana se alege președinte de ședință pentru luna septembrie 2018.

Art.4. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre domnilor consilieri Popescu Ionuț, Preda Marin și doamnei consilier Preduț Mariana-Tatiana.


Pitești

Nr. 173 din 26.06.2018