Hotărârea nr. 170/2018

HCL privind modifcarea HCL nr.487-2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 487/21.12.2017 referitoare la aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești precum și pentru Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, Poliția Locală a Municipiului Pitești și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 27733/14.06.2018 al Biroului Management Resurse Umane;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28924/2018, nr.28925/2018, nr.28926/2018, nr.28927/2018, nr.28928/2018;

-Adresa nr. 8435/13.06.2018 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 27352/13.06.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 11 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 4 la H.C.L nr. 487/21.12.2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești precum și pentru Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, Poliția Locală a Municipiului Pitești și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, se modifică în sensul că pentru o funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, modalitatea de ocupare va fi transferul.

Art.II. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Mangement Resurse Umane, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe - Ionuț Olariu


Pitești

Nr. 170 din 26.06.2018