Hotărârea nr. 167/2018

HCL privind rectificarea bugetului institutiilor publice 2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 28339/2018 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.28924/2018, nr.28925/2018, nr.28926/2018, nr.28927/2018 și nr.28928/2018;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, precum și art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 se rectifică, după cum urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 20 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 14 „Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 19 mii lei la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări”;

  • c) în sensul suplimentării cu suma de 90 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații”, subcapitolul 09 „Subvenții pentru instituții publice”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 se rectifică, după cum urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 20 mii lei la capitolul 65.10 „învățământ”, subcapitolul 03 „învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01 „învățământ preșcolar”, titlul 20 „Bunuri și servicii”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 109 mii lei recreere și religie”, subcapitolul 03 „Servicii culturale”, culturale”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.


Art.3. Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. H.C.L. nr. 19/2018 privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 20/2018 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 27/2018 privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Gheorghe-Ionuț Olariu


Contrasemnează SECRETAR Andrei-CătăKn Călugăru

Pitești

Nr. 167 din 26.06.2018

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. /Q-f din*^C^2018

Rectificarea bugetului Grădiniței cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii” Pitești pe anul 2018

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2018

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

II

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

20

20

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10

14

20

20

Cheltuieli - Total, din care:

20

20

Hrană

65.10

03

01

20

20.03

20

20

Rectificarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2018

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2018

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

II

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

109

109

Donații și sponsorizări

37.10

01

19

19

Subvenții pentru instituții publice

43.10

09

90

90

Cheltuieli - Total, din care:

109

109

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.10

03

30

20

20.05

19

19

Alte cheltuieli

67.10

03

30

20

20.30

90

90