Hotărârea nr. 159/2018

HCL aprobare PUD str Alunului FN


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Alunului FN pentru investiția ”Construire clădire locuințe colective și spațiu comercial S/D+P+3E”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 23.252/18.05.2018 al Arhitectului Șef;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23836/2018, nr.23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018, nr. 23844/2018;

-Raportul de informare și consultare a publicului privind avizarea documentației nr.22507/15.05.2018;

- Avizul C.T.A.T.U. cu nr. 23.251/18.05.2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin (7) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ -teritorială a municipiului Pitești.

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul în suprafață de 825,00 m.p. măsurată, situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Alunului FN, proprietatea S.C. VSB Proconstruct Concept S.R.L., pentru investiția: „Construire clădire locuințe colective și spațiu comercial S/D+P+3E” potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

  • (4) Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantului S.C. VSB Proconstruct Concept S.R.L., cu sediul social în Pitești, Str. Calea Câmpulung nr. 3E, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:


SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești

Nr. 159 din 24.05.2018