Hotărârea nr. 158/2018

HCL modificare organigrama SPEP

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 436/20.11.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 23146/17.05.2018 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23836/2018, nr.23839/2018, nr.23841/2018, nr.23842/2018, nr. 23844/2018;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr.8315/17.05.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.23144/17.05.2018;

-Prevederile art. 36 alin. (3) lit. ”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 436/20.11.2017 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în sensul că în cadrul Serviciului Administrare Stadion "Nicolae Dobrin” și Parcuri, se înființează pe perioadă determinată, respectiv până la data de 13.12.2019, un număr de 3 posturi de muncitor necalificat treapta I (nivel studii medii, generale).

Art.II. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestuia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.