Hotărârea nr. 157/2018

HCL trecere imobil Fr Golesti in administrarea CL


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


privind trecerea imobilului situat în municipiul Pitești, str. Frații Golești nr. 6

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.23106/17.05.2018 al Direcției Administrație Publică Locală; -Avizele comisiilor de specialitate cuprinse în rapoartele nr. 23836/2018, nr. 23839/2018, nr.23841/2018, nr. 23842/2018, nr. 23844/2018;

-Adresa nr.8313/17.05.2018 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.23031/17.05.2018;

- Adresa nr.3806/17.05.2018 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.23044/17.05.2018

Având în vedere prevederile art.867 și următoarele din Codul Civil, precum și ale art.36 alin.(2) lit.”c”din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând prevederile H.C.L. nr.97/29.03.2018 privind participarea municipiului Pitești în cadrul “Programului Operațional Regional 2014-2020” - Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, precum și prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri, în cadrul Programului Operațional Regional;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Imobilul situat în municipiul Pitești, str. Frații Golești nr.6, aflat în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Administrației Domeniului Public Pitești, trece în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești, pentru realizarea proiectului cu titlul „Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB - PROSANT”, în cadrul Apelului de proiecte 2.1B „Incubatoare de afaceri”.

Art.2. Predarea - preluarea imobilulului prevăzut la alin.(l) se va face prin protocol, încheiat între Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Administrația Domeniului Public Pitești și Primăria Municipiului Pitești, prin grija Serviciului de Aplicare a Legilor Proprietății, Cadastru și Patrimoniu, în termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. 3. Situația spațiilor în suprafață de 51,06 mp, situate la parterul imobilului, în care se află echipamente energetice, rămâne cea prevăzută în Contractul de comodat autentificat sub nr. 751/09.05.2016.

Art. 4. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.Călugăru


Pitești,

Nr. 157 din 24.05.2018