Hotărârea nr. 155/2018

HCL aprobare raport bunTermo Calor

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind aprobarea Raportului de evaluare pentru bunul concesionat S.C. Termo Calor Confort S.A., scos din funcțiune conform H.C.L. nr. 57/25.08.2016, ce aparține domeniului privat al Municipiului

Pitești, pentru stabilirea prețului inițial de vânzare al acestuia


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.22190/14.05.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 23836/2018, nr.23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018, nr. 23844/2018;

-Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A. nr.3481/11.05.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.22089/11.05.2018;

- Decizia Directorului General al S.C. Termo Calor Confort S.A. nr. 157/15.09.2016;

Văzând și prevederile art.36 alin.(2) lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.l 12/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casarea și valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, ale H.G.R. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.50/24.02.2010, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.57/25.08.2016 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică, concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă raportul de evaluare întocmit de comisia constituită în baza Deciziei Directorului General al S.C. Termo Calor Confort S.A. nr.l57/15.09.2016, pentru bunul concesionat operatorului S.C. Termo Calor Confort S.A., scos din funcțiune conform H.C.L. nr.57/25.08.2016 și care urmează a fi valorificat, bun aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Aprobă casarea definitivă a bunului denumit ’T.B Conducta Termoficare D500 - Nr. inventar 192100048 - Subteran” prevăzut în raportul de evaluare menționat la alin.(l).

 • (3) Bunul ce urmează să fie valorificat denumit ”1. A Conducta Termoficare D500 - Nr. inventar 192100048 - Suprateran” este prevăzut în raportul de evaluare menționat la alin.(l).

 • (4) Prețul de pornire al licitației pentru bunul ce urmează a fi valorificat, prevăzut în raportul de evaluare menționat la alin.(l) este de 114.390,43 lei, fără TVA.

Art.2 (1) S.C. Termo Calor Confort S.A. organizează licitația publică deschisă cu strigare a bunului prevăzut la art.l alin.(4).

(2) Bunurile și/sau materialele cuprinse în raportul de evaluare, care nu se pot valorifica prin vânzare, se casează în condițiile legii.

Art.3 (1) Din sumele rezultate în urma vânzării bunurilor, care se constituie venituri la bugetul local, se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea licitațiilor, dovedite cu documente justificative.

(2) Virarea sumelor la bugetul local se face în termen de 5 zile de la încasarea acestora.

Art.4 Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală, S.C. Termo Calor Confort S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secre


Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești

Nr. 155 din 24.05.2018


Anexa la IICL nr.

Raport de evaluare

a bunurilor concesionate S.C. Termo Calor care urmează a fi valorificate

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 a administrației


Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Ordonanței Guvernului nr.l 12/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casarea și valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, ale HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, modificată și completată, ale H.C.L. nr.50/24.02.2010, cu modificările și completările ulterioare, si ale H.C.L. nr.57/25.08.2016 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică, concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și

casării acestora, comisia de evaluare numită în baza Deciziei nr.l57/15.09.2016 a Directorului General al S.C Termo Calor Confort S.A. a înaintat prin adresa nr. nr.3481/11.05.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.22089/11.05.2018, Raportul de evaluare a bunurilor concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A. care urmează a fi valorificate, propus spre aprobare.


Bunul evaluat în acest raport este reprezentat de „Conducta Termoficare D.500 - Nr. inventar 192100048” (poziția nr. 1 din anexa nr.l la H.C.L.57/25.08.2016).

Rețeaua termică este amplasată în zona delimitată de B-dul Republicii (vecinătatea Școlii Generale nr.8) și B-dul Petrochimiștilor/strada Basarabia (vecinătatea blocului B31).

în vederea evaluării bunurilor din '’Conducta Termoficare D.500 - Nr. inventar 192100048", comisia de evaluare s-a deplasat la fața locului și a constatat că acestea au următoarea alcătuire:

 • - între racordul PT811 și punctul de traversare a căii ferate din vecinătatea Școlii Generale nr.8, rețeaua termică este alcătuita din conducte montate în canal termic subteran, Dn400, lungime 3Om;

 • - între punctul de traversare a căii ferate din vecinătatea Școlii Generale nr.8 și căminul suprateran din apropierea blocului B30, rețeaua termică este montată suprateran pe suporți din beton armat având Dn400 cu lungimea de 747m și Dn500 cu lungime de 262m;

 • - între căminul subteran din apropierea blocului B30 și căminul suprateran aflat pe strada Basarabiei din dreptul blocului B32, rețeaua termică este alcătuita din conducte montate în canal termic subteran, Dn500, lungime 255 m;

Astfel Conducta Termoficare D.500 - Nr. inventar 192100048 este compusă dintr-o:

 • - rețea termică alcătuită din conducte montate în canal termic subteran = 285m

 • - rețea termică alcătuită din conducte montate suprateran pe suporți = 1009m

Rețeaua subterana este amplasată pe carosabil, alei, trotuare si spațiu verde, iar dezafectarea acesteia presupune în principal efectuarea următoarelor lucrări: desfacerea asfaltului/betonului, săpătură, încărcarea și transportul molozului, demontarea plăcilor peste canal termic, demontarea suportilor din beton armat, desfacerea izolației termice, demontarea conductelor, efectuarea umpluturii cu pămînt/balast în canal termic și refacerea zonei afectate astfel încât să se aducă terenul la starea inițială.

în anexa nr.l la Raportul de evaluare propus este prezentată evaluarea în vederea valorificării bunurilor astfel:

1. A. Conducta Termoficare D.500 - Nr.inventar 192100048 - Suprateran:

 • •  Valoarea bunurilor evaluate = 247.528,00 lei (conform Anexa 1 la Raportul de evaluare)

 • •  Cheltuieli de demontare = 133.137,57 lei (conform devizului atașat la Raportul de evaluare).

 • •  Diferența dintre valoarea bunurilor evaluate și cheltuielile de demontare = 114.390,43 lei.

 • •  Prețul de pornire, fără TVA pentru licitația deschisă cu strigare         = 114.390,43 lei

Se menționează că, în cazul în care licitația publică cu strigare nu se adjudecă la prețul inițial de vânzare, comisia de evaluare propune prețurile diminuate, conform legii, după cum urmează:

a) pentru a II -a licitație prețul de pornire, fără TVA, va fi diminuat cu 20 % față de prima licitație, astfel:

• Prețul de pornire, fără TVA, pentru licitația deschisă cu strigare = 91.512,34 lei b) pentru a III -a licitație prețul de pornire, fără TVA va fi diminuat cu 40 % față de prima licitație, astfel:

 • •  Prețul de pornire, fără TVA, pentru licitația deschisă cu strigare = 68.634,26 lei

1. B. Conducta Termoficare D.500 - Nr. inventar 192100048 - Subteran:

 • • Valoarea bunurilor evaluate = 40.297,50 lei (conform Anexa 1 la Raportul de evaluare)

 • • Cheltuieli de demontare = 167.412,02 lei (conform devizului atașat la Raportul de evaluare).

 • •  Diferența dintre valoarea bunurilor evaluate și cheltuielile de demontare = - 127.114,52 lei.

Comisia de evaluare a constatat că operațiunea de demontare a bunului ”1. B. Conducta Termoficare D.500 - Nr. inventar 192100048 - Subteran", scos din funcțiune, implică costuri mai ridicate decât sumele ce s-ar obține din valorificarea conductelor.

Ca urmare a prevederilor H.G. 841/23.10.1995, valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituțiilor publice se realizează conform Regulamentului privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituțiilor publice, cuprins în Anexa 1 a actului normativ menționat.

Comisia de evaluare propune casarea definitivă a bunurilor conform regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 50/24.02.2010 art.2 alin.(l) lit.f) conform căruia „în cazul în care se apreciază că operațiunea de demontare sau dezmembrare a bunurilor scoase din funcțiune se face cu costuri mai ridicate decât sumele care s-ar obține prin valorificarea acestora ca materiale sau piese rezultate în urma demolării sau dezmembrării, se poate propune valorificarea bunurilor scoase din funcțiune nedemolate sau nedezmembrate, precum și casarea definitivă a bunurilor considerate « ascunse » fără valorificare ”.

S.C. Termo Calor Confort S.A. Pitești solicită ca lucrările de dezafectare a rețelei termice identificată mai sus ’T.A. Conducta Termoficare D.500 - Nr.inventar 192100048 - Suprateran”, precum și lucrările de aducere a terenului afectat la starea inițială să se efectueze de către câștigătorul licitației, valoarea estimată a acestor operațiuni fiind de 133.137,57 lei, fără TVA, (conform devizului atașat la Raportul de evaluare) și prin urmare propune Consiliului Local al Municipiului Pitești, organizarea licitației pentru valorificarea acestor bunuri.

La evaluarea bunurilor s-a avut în vedere prețul pieței la bunuri de același fel, perioada de utilizare și gradul de uzură al acestora, stabilit împreună cu specialiștii din cadrul S.C. Termo Calor Confort S.A. Pitești.

Pentru obținerea de date necesare evaluării privind prețul pieței la conducte noi și deșeu de fier, Serviciul Achiziții-Administrativ al S.C. Termo Calor Confort S.A. a solicitat oferte de preț la mai multe firme din domeniul comercializării de conducte cât și din cel al colectării și valorificării deșeurilor metalice.

Comisia de evaluare nu a efectuat măsurători cantitative sau alt tip de operațiuni pentru determinarea cantităților, ci doar dimensionale (lungimi, diametre, grosimi conducte, etc). Se menționează că la data evaluării comisia nu a avut posibilitatea cântăririi bunurilor evaluate.

Lungimile de traseu ale rețelei termice evaluate și caracteristicile acestora (diametre conducte, dimensiuni canal termic, etc.), au fost stabilite având în vedere măsuratorile/vizualizările efectuate în teren, acolo unde acest lucru a fost posibil, planuri de situație întocmite de proiectanul de specialitate S.C. ISPE București pentru rețele similare, precum și informațiile de la personalul de specialitate al S.C. Termo Calor Confort S.A. care le-a exploatat.

Grosimea peretelui conductei care stă la baza evaluării greutății a fost stabilită prin măsurarea directă a unor eșantioane de țeavă similare. Comisia de evaluare a constatat că din cauza coroziunii

neuniforme a conductelor în funcție de exploatarea si vechimea acestora, grosimea acestora poate fi variabilă. Astfel, greutatea conductei stabilită prin evaluare de comisie poate să difere de greutatea


conductei rezultate în urma măsurării directe prin cântărire directă.