Hotărârea nr. 149/2018

HCL modificare organigrama PMP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 351/28.09.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 21858/10.05.2018 al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23836/2018, nr.23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018, nr. 23844/2018;

  • - Prevederile art. 101 alin. (1) din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 351/28.09.2017 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în sensul că o funcție publică ocupată de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Certificate de Atestare Fiscală, se transformă în inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Art.II. Biroul Management Resurse Umane va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestuia de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cătăfin Călugă ru

Pitești

Nr. 149 din 24.05.2018