Hotărârea nr. 144/2018

HCL PUD strada Mircea Eliade f.n.

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren

situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Mircea Eliade f.n., pentru investiția „Construire clădire locuințe colective P+4E-5E retras ”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 19.155/24.04. 2018 al Arhitectului Șef;

  • - Avizele comisiilor de specilitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19759/2018, nr. 19760/2018, nr. 19761/2018, nr. 19763/2018, nr. 19764/2018;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului privind avizarea documentației nr. 13.150 din 16.03.2018;

  • - Avizul C.T.A.T.U. cu nr. 19.156 / 24.04.2018;

Văzând prevederile art.36 alin.(5) lit. “c“ din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin (7) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești.

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul în suprafață de 933,00 m.p. măsurată, situat în intravilanul municipiului Pitești,                             proprietatea d-nei

, pentru investiția: „Construire clădire locuințe colective P+4E-5E retras” potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin.(l);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

  • (4) Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitanților . cu adresa în Pitești,:                      de

către Secretarul Municipiului PiteștiPitești,

Nr. 144 din 26.04.2018