JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de închiriere pentru un teren ocupat de un garaj autorizat, situat în str. Rovine

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.60582/28.12.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 2335/2018, nr. 2336/2018, nr. 2337/2018, nr. 2338/2018, nr. 2339/2018;

  • - Decizia înaltei Curți de Casație și Justiție, nr.7595/12.12.2012;

  • - Cererea doamnei Popescu Dana-Maria înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.59354/19.12.2017;

Văzând prevederile art.36, alin.(2), lit.”c” și alin.(5), lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă încheierea contractului de închiriere dintre Municipiul Pitești, cu sediul în str. Victoriei, nr.24, județul Argeș, în calitate de locator și doamna                       în

calitate de locatar, al cărui obiect constă în închirierea de către aceasta a suprafeței de 19,4 mp, teren aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, situat în                       ocupat de un

garaj autorizat, proprietatea acesteia.

  • (2) Contractul de închiriere se încheie conform prevederilor H.C.L. nr.515/22.12.2009 pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere pentru terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Pitești ocupate de garaje autorizate, cu modificările și completările ulterioare.

  • (3) Cuantumul chiriei este cel aprobat de consiliul local, prin hotărâre.

  • (4) Contractul de închiriere se semnează în numele și pentru Municipiul Pitești de către Primar și/sau împuternicitul acestuia.

Art.2. Direcția Administrație Publică Locală și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și doamnei                       de către Secretarul Municipiului

Pitești.


Contrasemnează:


Pitești

Nr. 14 din 18.01.2018