Hotărârea nr. 139/2018

HCL modificare HCL nr.194 din 02.09.1999-inventarul bunurilor-Centrul Social Speranta

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr.194/02.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 18576/19.04.2018 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19270/2018, nr. 19271/2018, nr. 19273/2018, nr. 19274/2018, nr. 19275/2018;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare, republicată, și ale art.36 alin.(2) lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. (1) Se declară “Centrul Social Speranța’’, situat în municipiul Pitești, Strada 1 Decembrie 1918 nr.5, blocul M5a, parter, bun imobil de uz public, datele de identificare ale acestuia fiind cele înscrise în anexa nr.l la prezenta hotărâre.

(2) Suprafața utilă a imobilului “Centrul Social Speranța” este de 60,17 mp.

Art.II. (1) Se declară ”Centrul de încasare Impozite și Taxe Locale Găvana”, situat în municipiul Pitești, Strada 1 Decembrie 1918 nr.5, blocul M5a, parter, bun imobil de uz public, datele de identificare ale acestuia fiind cele înscrise în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

(2) Suprafața utilă a imobilului “Centrul de încasare Impozite și Taxe Locale Găvana” este de 49,53

mp.


(3) Anexa nr.l și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Bunurile imobile prevăzute la art.I și art.II se introduc în domeniul public al municipiului Pitești, H.C.L. nr.194/02.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, modificându-se în mod corespunzător.

Art.IV. Imobilul prevăzut la art.I se transmite în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe bază de protocol, încheiat prin grija Serviciului de Aplicare a Legilor Proprietății, Cadastru și Patrimoniu, în termen de 30 zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art.V. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Impozite și Taxe Locale și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul


Municipiului Pitești.Contrasemnează:


Pitești

Nr. 139 din 26.04.2018

ANEXA nr.l LA HCL NR.

RELEVEU SPAȚIU ADMINISRTARIV


Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

1

DORMITOR

35.34

2

BIROU

8.36

3

MAGAZIE

4.34

4

HOL

2.56

5

WC

1.47

6

WC

1.47

7

BAIE

4.41

8

HOL

1.28

9

DEBARA

0.94

SUPRAFAȚA UTILA= 60.17

EXECUTANT,          DATA,

BALCAN CONSTANTIN    19.04.2018SCARA 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

60.17 mp

Cartier Gavana, strada 1 Decembrie 1918, nr.5, blocul M5a, parter    CENTRUL SPERANȚA

Cartea funciara colectiva nr.

UAT

Pitești

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

ANEXA nr.2 la H.C.L. nr.            0^.20/^.

RELEVEU APARTAMENT

SCARA 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

49.53mp

Cartier Gavana,B-dul,lDecembiel918,bl.M5a,pater Centru de Incasari Impozite si Taxe Locale

Cartea funciara colectiva nr.

UAT

Pitești

Cod unitate individuala (U)

CF individuala


Acces Public

Nr.

incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

1

Sala Public

46.30

2

Grup Snitar

1.61

3

Grup Snitar

1.55

SUPRAFAȚA UTILA= 49.53

EXECUTANT,          DATA,

Sandu Cristi             19.04.2018