Hotărârea nr. 138/2018

HCL dare in administrare spatiu Aeroclub Henri Coanda Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare a unui spațiu Aeroclubului Teritorial „Henri Coandă” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 18184/18.04.2018 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19270/2018, nr. 19271/2018, nr. 19273/2018, nr. 19274/2018, nr. 19275/2018;

-Adresa nr. 170/02.04.2018 a Aeroclubului Teritorial “Henri Coandă” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 16388/04.04.2018;

Văzând prevederile art.867 și următoarele din Codul Civil, precum și ale art.36 alin.(2) lit.”c” și ale art.123 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă darea în administrare a unui spațiu în suprafață de 47,88 mp din imobilul situat în Calea București, bl.U3, mezanin, drept sediu pentru Aeroclubul României - Aeroclubul Teritorial “Henri Coandă”, instituție publică, cu sediul în Calea București, bl.U3, mezanin, până la data de 31.12.2019.

  • (2) Imobilul menționat la alineatul precedent va fi predat pe bază de protocol de predare-primire, încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri.

  • (3) Datele de identificare ale spațiului vor fi puse la dispoziție de către Serviciul de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești odată cu predarea acestuia.

Art.2. (1) Beneficiarul dreptului de administrare va asigura întreținerea corespunzătoare a imobilului și va suporta contravaloarea pentru plata utilităților, încheind cu furnizorii acestora, contracte în nume propriu.

(2) Se interzice beneficiarului, sub sancțiunea încetării de îndată a administrării imobilului, utilizarea în alte scopuri decât cele din obiectul de activitate al acestuia, precum și închirierea, concesionarea ori efectuarea altor acte de dispoziții, fără acordul proprietarului.

Art.3. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia, precum și Aeroclubului României -Aeroclubul Teritorial “Henri Coandă”, cu sediul în Calea București, bl.U3, mezanin, de către Secretarul

Municipiului Pitești.



Contrasemnează:


SEC

TAR


fj

Andrei - Cătălin Călugăru

(OH

Pitești

Nr. 138 din 26.04.2018