Hotărârea nr. 131/2018

HCL aprobarea doc teh-ec Reabilitare termica cladire camin, Liceul Tehnologic Dacia

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică clădire cămin, Liceul Tehnologic Dacia” - din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.l 8078/17.04.2018 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate cuprinse în rapoartele nr. 19270/2018, nr. 19271/2018, nr. 19273/2018, nr. 19274/2018, nr. 19275/2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică clădire cămin, Liceul Tehnologic Dacia”, cu o valoare totală estimată, conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 706.444,9 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art.l se arhivează la Serviciul Investiții din cadrul Primăriei Municipiului Pitești.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 131 din 26.04.2018