Hotărârea nr. 130/2018

HCL modif si complet HCL nr.436 din 20.11.2017- organigrama SPEP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 436/20.11.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 17828/16.04.2018 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19270/2018, nr. 19271/2018, nr. 19273/2018, nr. 19274/2018, nr. 19275/2018;

  • - Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr.6387/16.04.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.17822/16.04.2018;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 31 alin (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile H.G.R. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 436/20.11.2017 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • a) Un post permanent de inspector de specialitate gradul II (ocupat) din cadrul

Serviciului de Iluminat Public se transformă în post de inspector de specialitate gradul 1 ’                                                             p 5 A

  • b) Un post permanent de referent treapta IA (M) (ocupat) din cadrul Serviciului Exploatare Parcări se transformă în post de referent gradul IA (SSD);

  • c) Un post permanent de inspector de specialitate gradul II (ocupat) din cadrul Serviciului Exploatare Parcări se transformă în post de inspector de specialitate gradul I;

  • d) Un post permanent de inspector de specialitate gradul I (ocupat) din cadrul Serviciului Exploatare Parcări se transformă în post de inspector de specialitate gradul IA;

  • e) Un post permanent de inspector de specialitate gradul I (ocupat) din cadrul Biroului Urmărire, Executare Contracte și Reclamă-Publicitate se transformă în post de inspector de specialitate gradul IA;

  • f) Un post permanent de inspector de specialitate gradul I (ocupat) din cadrul Compartimentului Resurse Umane se transformă în post de inspector de specialitate gradul IA.

Art.IL Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestuia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

ȘEDINȚĂ,Pitești

Nr. 130 din 26.04.2018