Hotărârea nr. 126/2018

HCL aprobare rezultate examen de atestare p.f.administrare imobile-condominii

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea rezultatelor examenului de atestare a persoanei fizice pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii în Municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 17091/ 12.04.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19270/2018, nr. 19271/2018, nr. 19273/2018, nr. 19274/2018, nr. 19275/2018;

  • - Decizia nr.2/30.03.2018 a Comisiei de atestare, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 428/15.03.2018;

  • - Decizia nr. 1/11.04.2018 a Comisiei de soluționare a contestațiilor, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești, nr. 428/15.03.2018;

Văzând prevederile Legii nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, aprobate prin H.G. nr. 1588/2007, precum și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea atestării persoanei fizice și autorizării persoanei juridice specializate, pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii în municipiul Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 273/26.09.2013, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă rezultatele examenului de atestare a persoanei fizice pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii în municipiul Pitești, organizat în data de 29.03.2018, cuprinse în Lista candidați lor admiși la examenul de atestare, potrivit anexei nr. 1.

(2) Aprobă rezultatele examenului de atestare a persoanei fizice pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii în municipiul Pitești, organizat în data de 29.03.2018, cuprinse în Lista candidaților respinși la examenul de atestare, potrivit anexei nr.2.

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și Comisia de atestare constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 428/15.03.2018, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Hotărârea se publică în “Informația Piteștenilor”.


Pitești

Nr. 126 din 26.04.2018

Anexa nr. 1 la H.CL. nr.426 /2fi .04.2018

Lista candidaților admiși

la examenul de atestare organizat în data de 29.03.2018

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI

Punctajul obtinut

1

78

2

78

3

74

4

72

5

70

Anexa nr. 2 la H.CL. nr. (2£  4Z6 -O4.2018

Lista candidaților respinși

la examenul de atestare organizat în data de 29.03.2018

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI

Punctajul obtinut

1

34

2

42

3

60

4

46

5

52

6

66

7

54

8

64

9

54

10

50

11

68

12

26

13

34

14

44

15

44

16

48

17

44

18

38

19

46

20

56

21

52

22

36

23

28

24

50