Hotărârea nr. 125/2018

HCL privind modif si complet HCL nr.48 din 15.02.2018-program minimal activitati Centrul Cultural

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.48/15.02.2018 privind aprobarea programului minimal de activități aferent anului 2018 realizat de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 16910/11.04.2018 al Direcției de Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19270/2018, nr. 19271/2018, nr. 19273/2018, nr. 19274/2018, nr. 19275/2018;

-Adresa Centrului Cultural al Municipiului Pitești nr.736/04.04.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 16434/04.04.2018;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Se modifică și se completează CAP.II „Acțiuni culturale” din anexa la H.C.L. nr.48/15.02.2018 privind aprobarea programului minimal de activități aferent anului 2018 realizat de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești, în sensul că, se introduce poziția cu numărul 25, având următorul cuprins: Festivalul Internațional Coral „Emanoil Popescu”- ediția a Il-a.

Art.II. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 48/15.02.2018 sunt și rămân valabile.

Art.III. Direcția Dezvoltare Locală și Centrul Cultural al Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 125 din 26.04.2018