Hotărârea nr. 12/2018

HCL aprobare Regulament autovehicule masa mare

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind accesul și circulația autovehiculelor și utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 1613/11.01.2018 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 2335/2018, nr. 2336/2018, nr. 2337/2018, nr. 2338/2018, nr. 2339/2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (6) lit. „a” pct. 9 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, precum și ale O.U.G. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată;

în temeiul art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind accesul și circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și a utilajelor în municipiul Pitești, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Tehnică, Poliția Locală a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care le va fi comunicată acestora, precum și Inspectoratului de Poliție al Județului Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.02.2018, data la care H.C.L. nr. 425/29.10.2009 privind circulația autovehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri și a utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.


Contrasemnează:

SECRETAR, Călugăru


Pitești

Nr. 12 din 18.01.2018

Anexă la H.C.L. nr. /Z / /?. 01. 2018

Regulament privind accesul și circulația autovehiculelor și utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare sau egală cu 3.5 tone în municipiul Pitești

Art. 1. Obiectul de reglementare al regulamentului privind accesul și circulația autovehiculelor și utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare sau egală cu 3.5 tone în municipiul Pitești, denumit în continuare regulament, este accesul, circulația, oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare sau egală cu 3.5 tone și a utilajelor.

Art. 2. Scopul propus prin prezentul regulament se realizează prin:

 • a) asigurarea fluenței traficului auto și limitarea intensității acestuia;

 • b) asigurarea unui nivel ridicat de siguranță a traficului; '

 • c) asigurarea condițiilor de conservare și protejare a mediului; \

 • d) protejarea unor sectoare de drum;

Art. 3. (1) Vehiculele cu masa maximă mai mare sau egală cu 3,5 tone pot circula pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești numai în baza ACORDULUI DE CIRCULAȚIE, eliberat de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Pitești. Forma și conținutul acordului se stabilește de către emitent.

A

 • (2) In vederea protejării infrastructurii rutiere a municipiului Pitești, traseul de urmat inscripționat pe acordul de circulație se va stabili ținând cont de distanța cea mai scurtă de la zona de intrare în oraș și punctele de aprovizionare.

 • (3) Circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare sau egală cu 3,5 tone pe raza municipiuliui Pitești în vederea efectuării aprovizionării agenților economici, se face în baza acordului de circulație valabil, între orele O9°o_ 13oo și 18oo_ O6oo

 • (4) Eliberarea acordului de circulație se face la solicitarea scrisă a persoanelor fizice sau juridice, pentru o perioadă de 1 an, 6 luni, o lună, respectiv o zi, în baza următoarelor documente:

 • a) certificat unic de înregistrare, în copie, pentru persoane juridice sau BI/CI în cazul persoanelor fizice;

 • b) cartea de identitate sau certificatul de înmatriculare al autovehiculului/ semiremorcii / utilajului, în copie;

 • (5) Pentru solicitantii care dețin un număr mare de autovehicule/utilaje, cu care execută transport de marfă în municipiul Pitești, se poate elibera un acord de circulație global, valabil pentru toate vehiculele cu masa mai mare sau egală cu 3,5 tone, deținute de aceștia în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

 • (6) Agenții economici care au sediul sau punctul de lucru în municipiul Pitești, pot solicita eliberarea unui acord de circulație global special, valabil pentru toate autovehiculele cu masa maxima autorizată mai mare sau egală 3,5

A

tone, care le asigură aprovizionarea. In acest caz, pe lângă copia acordului de circulație global special, conducătorii auto trebuie să pună la dispoziția organelor de control documente care să evidențieze că execută transport pentru societatea deținătoare a acordului.

 • (7) Pentru ansamblul de vehicule cap tractor și semiremorcă/remorcă, taxa va fi achitată pentru fiecare vehicul în parte.

 • (8) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru arterele de circulație din zona centrală, respectiv pentru b-dul I.C. Brătianu, str. Maior Gheorghe Șonțu, b-dul Republicii (pe tronsonul de drum cuprins între clădirea CEZ și Inspectoratul de Poliție Argeș), str. Armând Călinescu, str. Egalității și str. Victoriei, acordul de circulație se eliberează pe loc, după achitarea taxei unice/zi/vehicul.

 • (9) Acordurile cu valabilitate de o lună / 3 luni / 6 luni / un an calendaristic, se eliberază în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii, după achitarea de către solicitanți a taxelor aferente.

 • (10) Conducătorii vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare sau egală cu 3,5 tone, au obligația de a afișa la loc vizibil acordul de circulație în original. în cazul acordurilor de circulație cu valabilitatea de o zi, care se transmit beneficiarilor prin e-mail se accepta prezentarea acordului scanat și tipărit.

 • (11) în cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării deținătorului vehicolului, pentru care a fost eliberat acordul de circulație, cu excepția cazurilor de leasing, acordul se consideră nul și nu se înlocuiește. în acest caz, deținătorul poate solicita eliberarea unui nou accord cu plata taxelor aferente. Solicitantul care dorește modificarea unui acord de circulație deja emis, această operațiune se poate efectua doar înainte ca acesta să intre în perioada de valabilitate pentru care a fost emis inițial.

 • (12) Taxa pentru emiterea acordului de circulație poate fi achitată în numerar la casieria Primăriei Municipiului Pitești sau prin virament bancar în contul RO47TRZ04621160203XXXXX.

 • (13) Cuantumul taxelor pentru eliberarea acordului de circulație este stabilit prin hotărâre a consiliului local, iar sumele încasate se fac venit la bugetul local al municipiului Pitești.

Art. 4. (1) Cererile tip se pun la dispoziția solicitanților de Primăria Municipiului Pitești sau se pot descărca de pe site-ul instituției.

 • (2) Cererea completată, însoțită de documentele precizate în formular se pot depune direct la serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municpiului Pitești în cazul celor pentru o zi sau la Centrul de Informații pentru Cetățeni pentru celelalte perioade, ori pot fi transmise prin poștă, fax sau e-mail la adresa primaria@primariapitesti.ro.

 • (3) Cererile care au ca obiect emiterea acordului pentru ziua curentă, trebuie depuse/transmise emitentului până la finalizarea programului de lucru, pentru a putea fi operate. Cererile transmise prin fax sau prin e-mail, după finalizarea

programului de lucru din ziua pentru care se solicită acordul, nu vor fi luate în considerare.Art. 5. (1) Se interzice parcarea autovehiculelor destinate transportului de marfa și a utilajelor care au masa maximă autorizată mai mare sau egală cu 3,5 tone pe arterele de circulație din municipiul Pitești, în refugiile, parcările laterale acestora, în parcările publice aferente blocurilor de locuințe sau pe orice alte terenuri aparținând domeniului public.

 • (2) Parcarea autovehiculelor/utilajelor se face în spații cu această destinație, altele decât cele aparținând domeniului public sau privat al municipiului Pitești.

 • (3) Staționarea pe domeniul public a autovehiculelor care efectuează aprovizionarea agenților economici este permisă pe o perioadă de timp necesară pentru descărcarea/încărcarea mărfurilor, dacă nu există altă posibilitate de aprovizionare care să nu afecteze circulația auto.

Art. 6. (1) Pot circula fără restricții pe arterele de circulație ale municipiului Pitești autovehiculele destinate transportului rutier de mărfuri și a utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare sau egală cu 3,5 tone, aparținând unităților subordinate Ministerului Administrației și Internelor, Serviciilor de Ambulanță, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Justiției, SR1, SPP, precum și cele ale societăților aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Pitești, precum și vehiculele care efectuează activitatea de deszăpezire în baza contractelor încheiate cu Primăria Pitești.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 3, alin. (2), autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone destinate transportului materialelor de construcție către șantiere și alte lucrări publice sau private, pot, în baza acordului de circulație valabil, să circule în municipiul Pitești în orice interval orar.

Art. 7. (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

 • a) accesul sau circulația vehiculelor fără acord de circulație valabil cu amendă de la de la 1500 lei la 2500 lei, aplicabilă deținătorilor/utilizatorilor legali ai autovehiculelor /utilajelor;

 • b) nerespectarea intervalului orar stabilit în acordul de circulație cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei aplicabilă conducătorilor auto;

 • c) nerespectarea prevederilor art. 5, alin. (1), cu amendă cuprinsă între 600 lei și 1000 lei, aplicabilă deținătorilor/utilizatorilor legali ai autovehiculelor /utilajelor;

(2) Dispozițiile art. 28, alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile.

Art. 8. (1) Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către Poliția Locală a Municipiului Pitești și de împuterniciții Primarului Municipiului Pitești.

(2) Poliția Municipiului Pitești din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Argeș poate constata și sancționa contravenții potrivit prezentului regulament.

Art. 9. Acordurile de circulație valabile la data aprobării prezentului Regulament își mențin valabilitatea pentru care au fost emise. -     4» \