Hotărârea nr. 119/2018

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.43-2016

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 43/05.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.8341/19.02.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 14922/2018, nr. 14926/2018, nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

  • - Demisia domnului consilier municipal Janță Constantin - Daniel din funcția de membru în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apă Canal 2000 S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.7973/16.02.2018;

  • -  Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 43/05.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apă Canal 2000 S.A.;

Văzând și prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H OTĂRĂȘTE:

Art.I. (l)Se modifică și se completează art.l alin.(l) la H.C.L. nr. 43/05.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apă Canal 2000 S.A., în sensul că domnul consilier Janță Constantin-Daniel se înlocuiește cu domnul consilier Matei Ion.

(2) Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 43/05.07.2016 sunt și rămân valabile.

Art.II. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre domnului consilier Matei Ion, precum și Direcției Dezvoltare Locală și S.C. Apă Canal 2000 S.A.Pitești

Nr.ll9din 29.03.2018