Hotărârea nr. 117/2018

HCL privind acordare mandat SA Apa Canal 2000 SA

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 14834/27.03.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018, nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

-Adresa S.C. Apă Canal 2000 S.A., nr.2118/21.03.2018., înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 13927/21.03.2018;

Văzând și prevederile art.36 alin.(2) lit. c), art.36 alin.(6) lit. a) și art.63 alin.(5) lit. d) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.8 alin.(l) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.272/26.09.2013 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor de retur prevăzut în anexa nr.3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1/26.03.2010, aprobat prin HCL nr.173/2010 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, ale H.C.L. nr.300/27.08.2015 privind Raportul de evaluare referitor la determinarea valorilor juste ale unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, care fac obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare nr.1/26.03.2010 și ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare nr.1/26.03.2010, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se mandatează S.C. Apă Canal 2000 S.A. să procedeze la construirea, în condițiile legii, din surse proprii, a unui sediu pe terenul aferent Stației Repompare Trivale, situat în Strada Nicolae Dobrin din Municipiul Pitești.

(2) Terenul menționat la alin. (1) aparține domeniului public al Municipiului Pitești, fiind concesionat S.C. Apă Canal 2000 S.A., în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare nr.1/26.03.2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. (1) în vederea construirii sediului menționat la art.l, operatorul regional S.C. Apă Canal 2000 S.A. va îndeplini toate procedurile legale pentru obținerea avizelor, acordurilor etc. necesare, conform legii.

' ? /

(2) După recepția lucrărilor, imobilul-clădire precum și construcțiile aferente acestuia vor urma regimul juridic al bunurilor proprii, urmând ca la încetarea Contractului de Delegare să fie preluate de municipiul Pitești, în condițiile legii.

Art.3. Operațiunile de actualizare a datelor tehnice înscrise în cartea funciară, pentru terenul pe care se va edifica construcția, se fac prin grija Serviciului de Aplicare a Legilor Proprietății, Cadastru și Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Pitești.

Art.4. Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Administrație Publică Locală și S.C. Apă Canal 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.Călugăru


Pitești

Nr. 117 din 29.03.2018