Hotărârea nr. 114/2018

HCL privind aprobarea lucrarilor de reparatii la unit. de inv.

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea lucrărilor de reparații la unitățile de învățământ din municipiul Pitești, propuse a fi executate în anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

- Raportul nr. 12618/14.03.2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018, nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018, precum și art. 36 alin. (4) lit. ,a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă lista cu lucrările de reparații propuse a fi executate în anul 2018 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiului Pitești, conform anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Direcția Tehnică este responsabilă cu aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, precum și de urmărirea și recepția lucrărilor prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art.2. Direcția Tehnică - Serviciul Investiții are obligația să parcurgă toate etapele prevăzute de lege pentru realizarea unui obiectiv de investiții în cazul în care lucrările prevăzute în anexele nr. 1-3 devin investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, / Ion Matei

Pitești

Nr. 114 din 29.03.2018


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălfn Călugăru

DIRECȚIA TEHNICĂ


JUDEȚUL ARGEȘ, MUNICIPIUL PITEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI Pitești, str. VICTORIEI, nr. 24, cod poștal: 110017 Telefon: 004 - 0248-213994

Fax: 004 — 0248 — 212166 web : http://www.primariapitesti.ro/ e-mail: primaria@primariapitesti.ro


PROPUNERI LUCRĂRI DE REPARAȚII LA GRĂDINIȚE -ANUL 2018-

Nr. Crt.

Unitatea de învățământ

—1

Denumire lucrare de reparații

1

G.P.P. "DUMBRAVA MINUNATĂ”

Reparații demisol clădire

2

GPP "ALBA CA ZAPADA.”

Reparații subsol, parter și etaj

3

G.P.N. "ISTEȚEL"

Reparații instalații electrice

4

G.P.P."MICUL PRINȚ’

Reparații la oficiu și debarale îngrijitoare (igienizări/ zugrăveli), înlocuire uși la sălile de clasă și reparație hidro izolație acoperiș

5

G.P.P "MICUL PRINȚ"

Reparații constând în înlocuirea conductelor de distribuție încălzire subsol tur și retur și montare de robineți pe coloane

6

G.P.P."PRIMII PAȘI”

Reparații parchet, scara interioară, montat chiuvete și reparații diverse în locația din Gheorghe Lazăr

7

G.P.P.”PRIMI1 PAȘI”

Reparații plafon bucătărie în locația din bulevardul Republicii, numărul 84

8

GPP "ARIPI DESCHISE"

Reparații constând în igienizare și zugrăveli bucătărie și oficii alimentare și înlocuire ușa principală de acces în locația din strada Frații Trifonescu, numărul 6

9

GPP "CASTELUL FERMECAT"

Reparații instalații electrice

10

GPP "CASTELUL FERMECAT"

Reparații instalații termice (calorifere, țevi, etc)

11

GPP "CASUTA POVEȘTILOR"

Reparații și lucrări de igienizare săli clasă corp A și reparații calorifere și instalații de încălzire corp B

12

GPP "FLOARE DE COLT"

Reparație magazie de zarzavat

13

GPP "RAZA DE SOARE"

Reamenajare grupuri sanitare și lucrări de reparații la grădiniță

14

GPP "RAZA DE SOARE"

Reparație hidroizolație terasă grădiniță

15

G.P.P. "LUMINIȘUL PĂDURII”

Reparații centrale termice și instalația aferentă

16

G.P.P. "LUMINIȘUL PĂDURII”

Reparație constând în înlocuirea conductelor zincate apa rece subsol

17

G.P.P. "LUMINIȘUL PĂDURII”

Reparații la 2 săli de mese, 5 săli de grupă și plafonul de la intrarea în grădiniță

în situația în care apar diverse lucrări neprevăzute (avarii), acestea vor deveni prioritate.

Sorin /ApostcTr^J*" " ii

Ț

«— e o

DIRECTOR EXECUTIV,


ȘEF SERVICII       STIȚII,

Maris> • • / • ■ ,


' :   \   * * X *


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARGEȘ, MUNICIPIUL PITEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

Pitești, str. VICTORIEI, nr. 24, cod poștal: 110017 Telefon: 004 - 0248 - 213994

Fax: 004-0248 - 212166

web : http://www.primariapitesti.ro/ e-mail: priinaria@primariapitesti.ro

DIRECȚIA TEHNICĂ

ANEXA 2 la


PROPUNERI LUCRĂRI DE REPARAȚII LA ȘCOLI

-ANUL 2018-

Nr. Crt.

Unitatea de învățământ

Denumire lucrare de reparații

1

Școala Gimnazială "TRAIAN"

Relocare centrală termică școală și reamanejare toaleta etaj I

2

Școala Gimnazială "TRAIAN"

Reparație Ia ușile din lemn de ia sălile de clasă, cabinete și laboratoare (27 bucăți)

3

Școala Gimnazială ”1ON PILLAT”

Reparații instalații electrice interioare

4

Școala Gimnazială "ION PILLAT”

Reparații rampă de acces și grupuri sanitare specifice persoanelor cu dizabilități si reparații și igienizări în 4 săli de clasă

5

Școala Gimnazială "NICOLAE SIMONIDE”

Reparații rampă de acces și grupuri sanitare specifice persoanelor cu dizabilități și modernizarea porții de la intrarea în curtea școlii

6

Școala Gimnazială „ALEXANDRU DAVILA”

Reparații instalații electrice

7

Școala Gimnazială „MARIN PREDA”

Reparații instalație electrică

8

Școala Gimnazială „MIRCEA CEL BATRAN”

Reparații acoperiș sală de sport

9

Școala Gimnazială „MIRCEA ELIADE ”

Reparații și zugrăveli interioare

10

Școala Gimnazială „NICOLAE BALCESCU”

Reparații gard împrejmuire și montare aceesorii baie persoane cu dizabilități în locația în locația din strada Nicolae Bălcescu. Nr. 141

11

Școala Gimnazială „NICOLAE IORGA”

Reparații rampă acces specifică persoanelor cu dizabilități

12

Școala Gimnazială „NICOLAE IORGA”

Reparații instalație electrică

13

Școala Gimnazială „TUDOR MUSATESCU ”

Reparații și modernizare grup sanitar

14

Școala Gimnazială „TUDOR VLADIMIRESCU ”

Reparații grup sanitar specific persoanelor cu dizabilități la structura Școala Gimnazială numărul 2

15

Școala Gimnazilă "ADRIAN PĂUNESCU"

Reparații in 4 săli de clasă, recondiționat uși săli de clasă, reparații cancelarie și amenajare spațiu arhivă

în situația în care apar diverse lucrări neprevăzute (avarii), acestea vor deveni prioritate.

VICEPRIMAR,

Sorin Apostolieeanu

r '


ȘEF SERV

N


^ESTIȚII,

i


DIRECTOR EXECUTIV, Direcția Tehnică
DIRECȚIA TEHNICĂ


-. . .• *•#*“

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARGEȘ, MUNICIPIUL PITEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI Pitești, str. VICTORIEI, nr. 24, cod poștal : 110017 Telefon: 004 - 0248 - 213994

Fax: 004-0248-212166 web : http://www.primariapitesti.ro/


e-mail: primaria@prirnariapitesti.ro____________________________________________

ANEXA 3 IaH.C.L 1^.03.^


PROPUNERI LUCRĂRI DE REPARAȚII LA COLEGII/LICEE -ANUL 2018-

1 Nr.

Crt.

Unitatea de învățământ

Denumire lucrare de reparații

1

COLEGIUL ECONOMIC "MARIA

TEIULEANU"

Reamenajare laborator comerț corp C4, B-dul Eroilor, nr.26-28

2

COLEGIUL ECONOMIC ”MAR1A TEIULEANU"

Reparații și igienizare 2 săli de clasă și cabinet director corp CI

3

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU”

Reparații ape pluviale corp C2

4

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU"

Reparații instalație sanitară corp C4                   . ,                  , .    ;

5

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU"

Reparații tablouri electrice

6

Colegiul Național ZINCA GOLESCU

Igienizarea grupurilor sanitare existente funcționale, diverse reparații curente

7

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ■'VIITORUL"

Reparații costând în turnare șapă în 4 săli de clasă și refăcut pardoseala

8

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "VIITORUL”

Înlocuire usi acces-2 bucăți

9

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "VIITORUL"

Reamenajare dușuri și grupuri sanitare în locația de la Stadion

10

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRANCUSI”

Reparații împrejmuire teren sport

11

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRANCUSI”

Reparație hidroizolație terasă ateliere școală

12

LICEUL TEORETIC "ELIM”

Reparații curente constând în înlocuire uși, vopsire tâmplărie bibliotecă, reparații instalații termice

13

LICEUL TEORETIC ’TON

CANTACUZINO”

Reparații constând în zugrăveli interioare, reparație jaluzele, reparație tâmplărie, reparații diverse

14

LICEUL TEORETIC ’TON

CANTACUZINO"

Refacere instalații sanitare

15

LICEUL TEORETIC ’TON BARBU”

Reparații constând în igienizarea localului școlii, a laboratoarelor de informatică și a sălii de sport

în situația în care apar diverse lucrări neprevăzute (avarii), acestea vor deveni prioritate.

SoriiFĂpostoliceanu

I Si


i

/

/


ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII, Mari;


DIRECTOR EXECUTIV, Direcția Țiehnică