Hotărârea nr. 113/2018

HCL privind aprobare Documentatie Largire str. Maior Sontu si CA Rosetti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții „Lărgire str. Maior Șonțu și C.A. Rosetti până ia intersecția cu B-dul Republicii" din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 14617/26.03.2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018, nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.2071/26.03.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 14595/26.03.2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Lărgire str. Maior Șonțu și C.A. Rosetti până la intersecția cu B-dul Republicii", din municipiul Pitești, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 1.959.959,89 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art.l se arhivează la Administrația Domeniului Public Pitești.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești

Nr. 113 din 29.03.2018