Hotărârea nr. 103/2018

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.2-2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr.2/18.01.2018 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2018, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 14294/23.03.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018, nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. (1) Se modifică H.C.L. nr.2/18.01.2018 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2018, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate, în sensul că anexa se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

(2) Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr.2/18.01.2018 sunt și rămân valabile.

Art.IL Primarul Municipiului Pitești, Direcția Dezvoltare Locală și Centrul Cultural al Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătăliti Călugăru

Pitești

Nr. 103 din 29.03.2018

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local nr. //S. CB, 2018

LISTA

principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2018, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate

 • 1.  Simfonia Lalelelor, ediția a 41-a.

 • 2. 20 Mai - Ziua Municipiului Pitești - 630 de ani de la prima atestare documentară a Piteștiului.

 • 3.  Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche „Zavaidoc”, ediția a XllI-a.

 • 4. Ziua Unirii Principatelor Române.

 • 5. Ziua Unirii Basarabiei cu România.

 • 6.  Concursul Național de Poezie Leoaică tânără, iubirea..ediția a XVIII-a.

 • 7.  Festivalul Național de dans sportiv și de societate „Dansul Florilor”, ediția a XXX-a.

 • 8. Concursul Municipal de Balet și Gimnastică ritmică, ediția a II - a.

 • 9.  Ziua Tineretului.

 • 10. 9 Mai - Ziua Independenței și Ziua Europei.

 • 11. Festivalul Internațional de Muzică Corală „D.G. Kiriac”.

 • 12. Ziua Internațională a Copilului.

 • 13. Ziua Drapelului Național al României.

 • 14. Ziua Imnului Național al României.

 • 15. Tabăra Națională de Pictură și Grafică „Pitești”, ediția a IV-a.

 • 16. Festivalul Internațional de Folclor „Carpați”.

 • 17. Târgul Popular „Sfânta Maria Mare”.

 • 18. Concursul „Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din municipiul Pitești”, ediția a VUI-a.

 • 19. Ziua Internațională a Persoanelor de Vârsta a IlI-a.

 • 20. Târgul „Toamna Piteșteană" , ediția a XlII-a.

 • 21. Festivalul Național de Muzică Folk „Trivale Fest”, ediția a IV- a.

 • 22. Concursul de fotografie - Piteștiul Meu, ediția a IlI-a.

 • 23. Concerte în aer liber organizate de către Filarmonica Pitești.

 • 24. Spectacole de muzică Folk și Rock sub genericul „Seri de muzică La Fântână”.

 • 25. Ziua Națională a României - Centenarul Marii Uniri de la 1918.

 • 26. Manifestări ocazionate de Sărbătorile de Iarnă.

 • 27. Organizarea și desfășurarea întâlnirilor oficiale și de lucru cu delegațiile orașelor înfrățite cu municipiul Pitești, precum și cu alte delegații.

 • 28. Tabăra de Copii din Kragujevac - Serbia.

 • 29. Publicarea/difuzarea în mass - media locală a unor materiale cu rol de informare asupra activităților desfășurate de către Primăria Municipiului Pitești și/sau instituții din subordinea Consiliului Local constând în comunicate, machete, anunțuri, informări, etc., cu aprobarea ordonatorului principal de credite, în limita bugetului aprobat.

 • 30. Conferirea Diplomei de fidelitate, Diplomei de fidelitate - nuntă de diamant persoanelor care împlinesc 50 de ani, respectiv 60 de ani de căsătorie neîntreruptă și a Diplomei „Piteșteni Centenari” persoanelor care împlinesc venerabila vârstă de 100 de ani.

 • 31. Alte manifestări temeinic justificate, aprobate de Primarul Municipiului Pitești.