Proces verbal din 30.03.2017

PV sedinta ordinara 30.03.2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

încheiat azi, 30.03.2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, prin Dispoziția înregistrată sub nr.479 din 23.03.2017.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin Cornel Ionică           - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru            - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție

 • - consilieri prezenți

 • - consilieri absenți

 • - 23;

 • - 22;

- 1 (domnul consilier Morlova Eduard).

Președinte de ședință este domnul consilier Laurențiu-Marian Zidaru.

Domnul președinte de ședință supune la vot motivarea absenței domnului consilier Sofianu Narcis-Ionuț de la ședința extraordinară din data de 14.03.2017, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Executivul precizează că sunt următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi:

I. Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

 • -  La punctul nr.59 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situată în încinta plajei descoperite din str. Costache Negri, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică.

 • -  La punctul nr.60 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situată în încinta zona de agrement Trivale, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică.

 • -  La punctul nr.61 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în încinta plajei descoperite din str. Tudor Vladimirescu, pentru amenajarea de terase pentru alimentație publică.

 • - La punctul nr.62 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate - nunta de diamant.

 • -  La punctul nr.63 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea modelului de trecere pietoni denivelată și amplasarea acestora pe arterele de circulație din municipiul Pitești.

 • - La punctul nr.64 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în zona centrală cuprinsă între Piața Primăriei și Piața Vasile Milea, pentru amenajarea de terase pentru alimentație publică.

 • - La punctul nr.65 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în zona centrală cuprinsă între Piața Primăriei și Piața Vasile Milea, pentru amplasare rulote auto special amenajate pentru alimentație publică - produse de tip înghețată.

Punctele nr.59- 72 inițiale se renumerotează devenind nr.66 - 79

5

La punctul nr.80 de pe ordinea de zi se introduce - ”Informare privind desfășurarea de activități economice de către SC Turism Muntenia SA cu sediul în

5                                                            5

Piața Muntenia nr.1.”

5

II. La punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017» se modifică și se completează astfel:

 • •   Veniturile bugetului municipiului Pitești se suplimentează cu suma de 40 mii lei, din care 7 mii lei la sursa „Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silităși 33 mii lei la sursa „Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului”.

5

 • •    În anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 5 în cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie” prevederea de la titlul „Bunuri și servicii” din bugetul Primăriei Pitești se diminuează cu suma de 730 mii lei și, cu aceeași sumă se suplimentează prevederea la titlul „Transferuri între unități ale administrației publice” din cadrul aceluiași buget, în vederea realizării activităților propuse prin Programul minimal de activități de către Centrul Cultural Pitești.

5                                                                                                       5

 • •    Anexa nr. 3, în cadrul Programului de investiții al municipiului Pitești pe anul 2017 se propun următoarele modificări:

 • a) la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Dotări”, prevederea la Primăria Municipiului Pitești va fi de 1.163 mii lei;

5                                                                   7

 • b) la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Dotări”, prevederea la Primăria Municipiului Pitești va fi de 270 mii lei;

5                                                              7

 • c) la capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie“, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, la Primăria Municipiului Pitești, se completează cu obiectivul „Regenerarea zonei din lungul Râului Argeș-intravilanul Muncipiului Pitești” cu o prevedere de 120 mii lei;

 • d) la capitolul 70.02 ,,Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, se modifică denumirea obiectivului „Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale” în „Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale strada Victoriei nr. 7 bloc 89”, prevederea rămânând nemodificată;

 • e) la capitolul 81.02 ,,Combustibili și energie“, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, se corectează denumirea la două din cele trei obiective propuse în acest an pentru reabilitarea și modernizarea rețelor termice de distribuție, în sensul că „...PT 718” va fi „...CT 718”, iar „...PT 723” va fi „...CT 723”.

 • •    Anexa nr. 6, în cadrul Programului de investiții al Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2017 se vor opera aceleași modificări care au fost propuse pentru anexa nr. 3.

 • •    Anexa nr. 7, în cadrul Listei de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2017 se propun următoarele modificări:

 • a) la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, se completează cu mijlocul fix „Laptop”, cu un număr de 2 bucăți și o prevedere de 12 mii lei ;

 • b) la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, la mijlocul fix „Sirenă electronică”, prevederea va fi de 90 mii lei;

 • c) la capitolul 74.02 „Protecția mediului”, suma de 13.000 mii lei va fi repartizată astfel:

 • - 12.100 mii lei pentru achiziționarea celor 150 de containere îngropate ;

 • - 900 mii lei pentru achiziționarea unui echipament de spălare a containerelor îngropate.

Prin urmare, proiectul de hotărâre se modifică și se completează astfel:

 • •    Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: „Se aprobă bugetul municipiului Pitești pe anul 2017 cu venituri totale în sumă de 382.078,30 mii lei, cheltuieli totale în sumă de 426.406,30 mii lei și un deficit în sumă 44.328 mii lei, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

 • •    În cuprinsul art. 2, se modifică suma din excedentul anilor anteriori propusă a se utiliza pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare și va fi de 44.328 mii lei.

 • •    În cuprinsul art. 5, se modifică suma reprezentând bugetul Primăriei Municipiului Pitești și va fi de 176.046,10 mii lei.

 • •    Suma reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local care se regăsește în anexa nr. 1 va fi de 19.193 mii lei.

În baza modificărilor propuse mai sus, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare a veniturilor și cheltuielilor bugetului municipiului Pitești pe anul 2017, modificări care vor fi prevăzute în anexele care fac parte integrantă din hotărâre.

anul 2017 cu venituri totale în sumă de 23.109,26 mii lei, din care subvenții din bugetul local în sumă de 17.030 mii lei, cheltuieli totale în sumă de 24.004,44 mii lei și un deficit în sumă de 895,18 mii lei, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.           În baza acestei modificări,

proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare a veniturilor și cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017, modificări care vor fi prevăzute în anexele care fac parte integrantă din hotărâre.

 • IV. La punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2017» se modifică și se completează ca urmare a faptului că se suplimentează cu suma de 730 mii lei subvenția care se alocă de la bugetul local pentru această instituție în vederea realizării activităților propuse prin Programul minimal de activități.

Astfel, art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins : „Se aprobă bugetul Centrului Cultural Pitești pe anul 2017 cu venituri totale în sumă de 2.760 mii lei, din care subvenții din bugetul local în sumă de 2.630 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 2.760 mii lei, potrivit anexei nr.1”.

În baza acestei modificări, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare a veniturilor și cheltuielilor bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2017, modificări care vor fi prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

 • V. Punctul nr.15 de pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.120/29.09.2016 privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești”, se modifică și se completează după cum urmează:

«Anexa la proiectul de hotărâre se modifică și se completează, în sensul schimbării unor reprezentanți ai consiliului local în consiliul de administrație, între unități de învățământ, astfel:

 • •  la poziția nr.2 - Școala Gimnazială ,,Ion Minulescu”, domnul Olariu Gheorghe Ionuț se înlocuiește cu domnul Duțulescu Gheorghe;

 • •  la poziția nr.22 - Liceul Teoretic ,,Ion Barbu”, domnul Zidaru Ionuț -Gabriel se înlocuiește cu domnul Olariu Gheorghe Ionuț;

 • la poziția nr.31 - Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu”, domnul Olariu Gheorghe Ionuț se înlocuiește cu domnul Matei Ion;

 • •  la poziția nr.33 - Liceul Teologic ,,Elim”, domnul Olariu Gheorghe Ionuț se înlocuiește cu domnul Zidaru Ionuț - Gabriel;

 • •  la poziția nr.34 - Grădinița cu program prelungit ,,Dumbrava Minunată”, domnul Duțulescu Gheorghe se înlocuiește cu domnul Olariu Gheorghe Ionuț »

 • VI. Punctul nr.16 de pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.37/05.07.2016 privind numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești”, se modifică și se completează, astfel:

«Anexa la proiectul de hotărâre se modifică și se completează, în sensul înlocuirii unui reprezentant al consiliului local în comisia de evaluare și asigurare a calității educației, respectiv, la poziția nr.31 - Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu”, domnul Matei Ion se înlocuiește cu domnul Olariu Gheorghe Ionuț»

VII. Punctul nr. 27 de pe ordinea de zi - “Proiect inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr. 25 și Aleea Negoiu nr. 5”, se modifică astfel:

- anexa proiectului de hotărâre se modifică prin radierea poziției nr. 5, întrucât domnul Motreanu Valentin Liviu a cumpărat garsoniera nr. 60 (fostă gars.nr.36), conform actului de vanzare-cumpărare nr. 692 încheiat în data de 24.03.2017, poziția următoare renumerotându-se corespunzător, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

Adresa unității locative

Nr. Contract/ Data încheierii

Termenul de valabilitate al contractului de închiriere

1

CONSTANTINES CU DANIEL

Aleea Căminelor, nr. 25, bl.ANL 1,ap.1O

4713 / 09.04.2012

09.04.2017

2

RIZEA CRISTIAN

Aleea Căminelor, nr. 25, bl.ANL 1, ap.24

4714 / 09.04.2012

09.04.2017

3

GHEORGHE

ELENA

Aleea Căminelor, nr. 25, bl.ANL 1, ap.25

5435 / 02.05.2012

02.05.2017

4

MOISA GRAȚIELA-MAGDALENA

Aleea Căminelor, nr. 25, bl.ANL 1, ap.32

4804 / 11.04.2012

11.04.2017

5

KEVORKIAN MIKAEL-MASIS

Aleea Negoiu, nr. 5,

bl.ANL 2,ap. 5

4715 / 09.04.2012

09.04.2017

 • VIII. Punctul nr. 28 de pe ordinea de zi - ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții la obiectivul Reabilitare B-dul I.C. Brătianu -Str. Maior Șonțu între Str. Maternității și Str. Târgu din Vale, L=1,200 km, din municipiul Pitești” se modifică și se completează în sensul că suma prevăzută la Art.1 alin.(1) este 3.261.673 lei (include și valoarea proiectării).

 • IX. Punctul nr. 55 de pe ordinea de zi - ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de Fidelitate” se modifică și se completează astfel:

Art.12.va avea următorul cuprins: « Se acordă Diploma de fidelitate familiei Gherghina și Constantin Morlova, domiciliată în municipiul Pitești, strada Trivale, bl.4A, sc.C, ap.22, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.»”

Art. 12-20 inițiale se renumerotează devenind art. 13-21.

Art.22.va avea următorul cuprins: « Se acordă Diploma de fidelitate familiei Veronica și Constantin Uțoi, domiciliată în municipiul Pitești, strada Găvana, bl.Al, sc.B, ap.7, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.»”

Art. 2l-24 inițiale se renumerotează devenind art. 23-26.

5

 • X. La punctul nr. 59 de pe ordinea de zi - ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situată în încinta plajei descoperite din str. Costache Negri, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică”, la art.3 se introduce un nou alineat (2), care va avea următorul cuprins:

„(2) În contractul de închiriere vor fi prevăzute clauze cu privire la obținerea autorizației în conformitate cu prevederile Legii nr.227/20l5 privind codul fiscal, precum și la respectarea normelor legale privind igiena și sănătatea publică.”

La capitolul V - Dispoziții speciale , la punctul 1 din Anexa la proiectul de hotărâre se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

“În situația în care procedura de licitație se încheie mai devreme de 1 mai 2017, la solicitarea câștigătorului licitației, contractul se va încheia începând cu data de 1 mai 2017.”

 • XI. La punctul nr. 60 de pe ordinea de zi - ”Proiectul de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situată în încinta zona de agrement Trivale, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică, la art.3 se introduce un nou alineat (2), care va avea următorul cuprins:

”(2) În contractul de închiriere vor fi prevăzute clauze cu privire la obținerea autorizației în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, precum și la respectarea normelor legale privind igiena și sănătatea publică

La capitolul V - Dispoziții speciale, la punctul 1 din Anexa la proiectul de hotărâre se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

“În situația în care procedura de licitație se încheie mai devreme de 1 mai 2017, la solicitarea câștigătorului licitației, contractul se va încheia începând cu data de 1 mai 2017.”

 • XII. La punctul nr. 61 de pe ordinea de zi - ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în încinta plajei descoperite din str. Tudor Vladimirescu, pentru amenajarea de terase pentru alimentație publică”, la art.3 se introduce un nou alineat (2), care va avea următorul cuprins:

„(2) În contractul de închiriere vor fi prevăzute clauze cu privire la obținerea autorizației în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, precum și la respectarea normelor legale privind igiena și sănătatea publică.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț solicită executivului să retragă de pe ordinea de zi punctul nr.63 ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea modelului de trecere pietoni denivelată și amplasarea acestora pe arterele de circulație din municipiul Pitești”.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică precizează că toate discuțiile legate de acest proiect de hotărâre vor fi dezbătute în momentul în care se va ajunge la acest punct de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Florea Daniel: Anul trecut, în bugetul local, a fost prevăzută o sumă considerabilă pentru Parcul Industrial. Anul acesta nu s-a prevăzut nimic?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Există anumite probleme juridice legate de acel teren. În ședință următoare veți primi o informare amplă despre aceste aspecte.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 71/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017.” Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.l - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 73/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 20l7.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.l - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 74/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pe anul 20l7.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.l - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 75/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 20l7”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.l - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 76/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2017”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 77/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pe anul 2017.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești se va muta, anul acesta, într-o locație nouă pe strada Victoriei nr.42.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 78/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Filarmonicii Pitești pe anul 2017.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 79/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2017.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 80/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Sport Club Municipal Pitești pe anul 2017.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință o invită pe doamna Lavinia Năstase să ia loc în sala întrucât perturbă desfășurarea ședinței.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Încercăm să rezolvăm cât mai repede problema brandului ”FC Argeș„ pentru că echipa are șanse să promoveze în Liga a-II-a. Din păcate nu avem susținere extrabugetară, nu găsim sponsori. Tot ceea ce înseamnă sport, cultură, susținem din bugetul local.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Nu există posibilitatea legală ca cei din conducerea clubului să găsească persoane care să sponsorizeze echipa sau nu există oameni care să-și dorească acest lucru? Poate ar trebui să găsim o persoană care să se ocupe cu atragerea sponsorizărilor.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: În momentul în care vom juca sub brandul de ”FC Argeș” sunt sigur că vom găsi și sponsori.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 81/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.182/26.05.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 82/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, pentru anul 2017, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 83/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea președintelui de ședință.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 84/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.120/29.09.2016 privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 85/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.37/05.07.2016 privind numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 86/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind cuantumul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2017.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 87/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței ”Kinder Strumff” din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier în consiliul de administrație al Grădiniței ”Kinder Strumff” din municipiul Pitești.

Domnul președinte de ședință precizează că a fost propus domnul consilier Florea Daniel, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.47/05.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor SC Publitrans 2000 SA.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier în Adunarea Generală a Acționarilor SC Publitrans 2000 SA.

Domnul consilier Gentea Cristian îl propune pe domnul consilier Zidaru Ionuț-Gabriel iar domnul consilier Florea Daniel îl propune pe domnul consilier Olariu Gheorghe Ionuț, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea concursului «Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din Municipiul Pitești»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 88/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.102/2016 referitoare la constituirea Comisiei de organizare a circulației în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier în Comisia de organizare a circulației în municipiul Pitești.

Domnul consilier Gentea Cristian îl propune pe domnul consilier Zidaru Ionuț-Gabriel iar domnul consilier Florea Daniel îl propune pe domnul consilier Olariu Gheorghe Ionuț, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele unități locative situate în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 89/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului situat în Pitești, str. Victoriei nr.62, conform Listei Monumentelor Istorice și Victoriei nr.64, conform Nomenclatorului stradal emis de Primăria Municipiului Pitești, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Pentru tot ceea ce nu s-a vândut de-a lungul timpului, imobile încadrate în categoria monumentelor istorice, Ministerul Culturii și Identității Naționale trebuie să înainteze o ofertă și consiliului local.

5^55           5

În ceea ce privește imobilul de pe strada Victoriei consider că, în situația în care l-am achiziționa, costurile de reabilitare ar fi foarte mari. Totodată, în momentul în care se hotărăște cu privire la cumpărarea unui astfel de imobil trebuie cunoscut scopul achiziționării, pentru ce poate fi folosit.

Domnul consilier Alexăndrescu Mihai-Alexandru: Domnule primar, în situația în care ne-am hotărâ să achiziționăm aceste imobile, ar fi sau nu profitabil pentru municipalitate?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Costurile de reabilitare sunt foarte mari, avem nevoie de expertize tehnice, avize, trebuie să cunoaștem destinația precisă pentru care sunt achiziționate.

Domnul consilier Alexăndrescu Mihai-Alexandru: Dacă este posibil să ne mai gândim la acest proiect, să-l amânăm, să găsim soluții. În imobilul respectiv ar putea fi amenajate grădinițe, de exemplu.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Clădirile sunt foarte vechi, din anul 1914, aflându-se într-o stare avansată de degradare. Proiectul nu poate fi amânat pentru că avem un termen de 30 de zile în care trebuie să ne dăm acordul.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Cunosc foarte bine zona respectivă, clădirea este total dezafectată, prețul este foarte mare iar costurile de reabilitare vor fi pe măsura prețului.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 90/30.03.2017.

Domnul consilier Florea Daniel: Îmi retrag propunerile făcute la punctele nr.19 și 21 de pe ordinea de zi, respectiv ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.47/05.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor SC Publitrans 2000 SA” și ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.102/2016 referitoare la constituirea Comisiei de organizare a circulației în municipiul Pitești”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea contractului de închiriere a unui spațiu PNȚCD - Argeș - ca sediu de partid”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 91/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înscrierea dreptului de proprietate a unei suprafețe de teren situat în municipiului Pitești, strada Octavian Goga nr.27, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 92/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.147/14.12.1995”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 93/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești Aleea Căminelor nr. 25 și Aleea Negoiu nr.5”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 94/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții la obiectivul Reabilitare B-dul I.C. Brătianu - Str. Maior Șonțu între Str. Maternității și Str. Târgu din Vale, L=1,200 km, din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 95/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții la obiectivul ”Reabilitare termică și reparații capitale la cantina Liceului cu Program Sportiv ”Viitorul” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 96/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înscrierea dreptului de proprietate a unei suprafețe de teren situat în municipiului Pitești, strada Nicolae Labiș F.N, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 97/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea cumpărării unui imobil-construcție.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de negociere a prețului de vânzare cumpărare a imobilului-construcție situat în str. Costache Negri nr.30.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși domnii consilieri Iuliu-Radu Bănică, Dinu Dănuț, Duțulescu Gheorghe și Neacșu Mariean, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea autorizării SC Total Building Solutions CSC SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Pitești, bld. 1 Decembrie 1918 nr.3, bl.M3, sc.B, ap.11, județul Argeș, pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii în Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 98/30.03.2017.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Până la ședința următoare a

5                                           5               5

consiliului local, să se pregătească o informare cu privire la toate cererile.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 99/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 100/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.383/29.10.2015, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC Publitrans 2000 SA Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 102/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC Termo Calor Confort SA.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 103/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.430/26.11.2015 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea HCL nr.354/18.09.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale a Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 105/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Programului minimal de activități aferent trimestrelor II-IV ale anului 2017 și validarea activităților realizate în trimestrul I din 2017 de către Filarmonica Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 106/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Programului minimal de activități pe anul 2017 și a Calendarului Competițional pe anul 2017 la Sport Club Municipal Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului situat în Pitești, str. Sf. Vineri nr.49, județul Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Atât eu, cât și domnul consilier

5                             ~                5

Alexăndrescu Mihai - Alexandru, considerăm că ar fi oportun să achiziționăm acest imobil.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: La ședința comisiilor de specialitate, de săptămâna trecută, am discutat și am stabilit că vom veni cu o soluție. În urma analizelor făcute nu s-a găsit o destinație acestui imobil. De închiriat nu poate fi vorba întrucât avem imobile cu un grad mic de utilizare. Ca și exemplu, amintesc imobilul donat de CEZ care este folosit parțial pentru mobilierul din zona publică. Încercăm să amenajăm birouri pentru cei de la Direcția de Asistență Socială.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Având în vedere prețul de pe piață, zona în care este situat, suprafața construită, consider că este oportun să cumpărăm.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Acest imobil este de mai mult timp scos la vânzare și dacă ar fi fost așa profitabil consider că s-ar fi vândut.

Domnul consilier Gentea Cristian: Trebuie să ne gândim foarte bine înainte de a lua o decizie. Din câte am înțeles nu există locuri de parcare și în conformitate cu legea nu prea putem face nimic.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Dacă vom achiziționa acest imobil trebuie să știm exact ce facem cu el. Vă rog să vă gândiți foarte bine pentru că nu putem să-l cumpărăm și apoi să spunem că nu știm ce să facem cu el.

Domnul consilier Preda Marin: Rugămintea mea este ca atunci când se vine cu propunerea de a se cumpăra un astfel de imobil să se vină și cu idei în ceea ce privește utilizarea lui.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 108/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind realizarea obiectivului de investiții Pod peste râul Argeș cu două benzi de circulație pe sens care face legătura între Strada Depozitelor din municipiul Pitești și DN 73, în dreptul comunei Mărăcineni, județul Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de o investiție pe care ne-o propunem încă din anul 2013. Este vorba de un pod de 520 m, cu 4 benzi de circulație, piste de biciclete și trotuare pietonale. Ni s-au cerut anumite documente până la data de 17 martie 2017 iar acum ne-au fost cerute documente în completare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 109/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea programului minimal de activități aferent anului 2017 realizat de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 110/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 45 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Reabilitare termică imobil - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat” din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: O mică precizare de procedură. În luna decembrie a anului 2016 a fost aprobată Ordonanța de Urgență nr.100 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. In acest moment, ordonanța se află la Parlament, cu propunere pentru respingere prin lege, întrucât, în ansamblul ei, este mai de substanță decât Legea nr.350/2001. Ea prevedea următoarele: ”Consilierii locali vor depune la președintele de ședință motivația în scris pentru votul exprimat prin care aprobă/resping documentațiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, care se va anexa la procesul-verbal al ședinței”.

In procesul-verbal al ședinței se trec deja motivațiile fiecărui consilier, mai ales în cazurile de respingere/abținere. Propunerea mea este ca în situația de respingere sau abținere, dumneavoastră, fie să motivați votul exprimat pentru a fi consemnat, fie să completați motivația în scris și să o depuneți la președintele de ședință.

5               5

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este o formalitate neagreată de majoritatea primăriilor din țară. Noi vom trece, ca și până acum, toate observațiile, motivațiile în procesul-verbal.

Domnul consilier Gentea Cristian: Dacă un consilier nu are niciun fel de observație dar votează împotrivă, ce se întâmplă?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: In general voturile negative sunt justificate de domnii consilieri și totul este notat în procesul-verbal al ședinței.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Este o zonă foarte aglomerată și toată lumea se întreabă unde vor parca?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: In conformitate cu documentația ei vor parca în zona privată.

Domnul consilier Gentea Cristian: Din punctul meu de vedere va fi mare aglomerație în zonă. Insă, ceea ce vreau să vă spun este că în una din ședințele următoare se va veni cu un proiect de hotărâre privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru parcarea de la Colegiul Armand Călinescu. Eu voi fi împotrivă, deși am fost amenințat, atât eu cât și domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian, iar motivația mea va fi că se va crea o stare foarte mare de disconfort în zonă. Vom fi dați în judecată și cu răspunsul acesta al meu, eu ce fac?

Domnul consilier Dinu Dănuț: Ne vor da în judecată. Consider că aceasta este o formă de intimidare a consilierilor locali.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Unde considerăm că avem interes

5

pentru municipalitate putem face expropriere pentru spațiul verde, în rest suntem obligați să respectăm legea.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică menționeză că, în continuare, se vor nota, în procesul verbal al ședinței, toate motivațiile domnilor consilieri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 112/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 47 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Frații Golești nr.15 A, în vederea construirii «Clădire locuințe colective Ds+P+2E».”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 113/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 48 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul Municipiul Pitești strada Constructorilor nr.4A în vederea construirii «Clădire cu locuințe colective Ds+P+6E».”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

bulevardul Nicolae Bălcescu nr.68 - 78 în vederea realizării investiției «Construire imobile locuințe și spații complementare locuirii».”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 115/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 50 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea HCL nr.318/28.08.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 116/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 51 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea obiectivului de investiții Reabilitare și modernizare cămin școlar de la Colegiul Economic ”Maria Teiuleanu” la Primăria Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Vă felicit, domnule primar, pentru această inițiativă. Era nevoie de un astfel de cămin în orașul nostru. Poate, anul viitor

5                                                                                                                                         5                                               ~

vor fi prevăzuți în bugetul local bani pentru o astfel de reabilitare și pentru căminul de la Liceul cu Program Sportiv ”Viitorul”.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică menționează că se va analiza propunerea facută de domnul consilier Tudosoiu Dumitru.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 117/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 52 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea obiectivului de investiții Acoperire teren sport de la Școala Gimnazială ”Ion Pillat” la Primăria Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 118/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 53 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea obiectivului de investiții ”Consolidare și reabilitare clădire-tronson I de la Colegiul Național ”Zinca Golescu” la Primăria Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 120/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 55 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 121/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 56 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 95/25.08.2016 privind înfințarea și organizarea Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe - Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 122/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 57 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unei solicitări.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 123/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 58 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea chiriei pentru locuințele A.N.L. din Municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 124/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 59 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situată în încinta plajei descoperite din str. Costache Negri, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Am făcut o analiză foarte amănunțită în ceea ce privește amplasarea teraselor pe domeniul public și am stabilit anumite locații, mai puțin în zona centrului orașului. Au existat nenumărate reclamații pentru fumul și mirosul de alimente care proveneau de la terase. Am reușit să reducem numărul chioșcurilor, acum încercăm să facem același lucru și cu numărul teraselor.Vom avea acest tip de terase pentru alimentație publică la manifestațiile legate de ”Zilele Municipiului Pitești” și ”Toamna Piteșteană”.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică precizează că acela este prețul de pornire al licitației.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 125/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 60 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situată în încinta zona de agrement Trivale, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 126/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 61 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în încinta plajei descoperite din str. Tudor Vladimirescu, pentru amenajarea de terase pentru alimentație publică.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 127/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 62 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate -nunta de diamant.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 128/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 63 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea modelului de trecere pietoni denivelată și amplasarea acestora pe arterele de circulație din municipiul Pitești.”

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Conform hotărârii de consiliu local, reglemetarea normelor de circulație în municipiul Pitești se face prin comisia de circulație din care fac parte specialiști din aparatul de specialitate al primarului, consilieri locali și specialiști de la Poliția Locală a Municipiului Pitești și de la Poliția Națională. Una din propunerile făcute de această comisie a fost realizarea acestor limitatoare de viteză. Este vorba de o denivelare cu o înalțime de 7-9 cm, cu o lungime pe carosabil de 3,5 m și cu un plan înclinat pe capete de circa 30-50 cm. Semnalizarea va fi făcută în conformitate cu prevederile legii. Dimensiunile sunt prevăzute de normele naționale și internaționale. În acest mod sperăm să reducem numărul accidentelor produse pe străzile orașului nostru.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Sunt de acord cu necesitatea 5

instalării acestor limitatoare de viteză pe raza municipiului Pitești, singurul aspect pentru care aș fi dorit să se consulte cetățenii este modelul acestora.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Siguranța copiilor, a bătrânilor, a tuturor cetățenilor este primordială. La ședința comisiei de circulație a fost luată în calcul și posibilitatea refacerii acelor limitatoare de viteză din cauciuc. În urma discuțiilor purtate s-a ajuns la concluzia că motarea acestor ”denivelări” este cea mai bună variantă.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Amplasarea acestor ”denivelări” va fi făcută la trecerile de pietoni, acolo unde viteza de deplasare trebuie redusă. Aceste limitatoare nu vor produce daune autoturismelor care îndeplinesc normele impuse de Registrul Auto Român.

Domnul consilier Preda Marin:Am înțeles că aceste limitatoare de viteză se 5

încadrează în normele standard și, de aceea, consider că nu mai sunt necesare discuții

5   7                           7                                                                                                                     9

Domnul consilier Florea Daniel: Am înțeles că astfel de limitatoare de

5

viteză sunt folosite și în Slatina?

5

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Da, în Slatina și în Craiova sunt amplasate astfel de limitatoare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 129/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 64 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în zona centrală cuprinsă între Piața Primăriei și Piața Vasile Milea, pentru amenajarea de terase pentru alimentație publică.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Vor fi amplasate două astfel de terase, una la teatru și una în Piața Vasile Milea.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 130/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 65 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în zona centrală cuprinsă între Piața Primăriei și Piața Vasile Milea, pentru amplasare rulote auto special amenajate pentru alimentație publică - produse de tip înghețată.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: SC Turism Muntenia deține în proprietate în municipiul Pitești o suprafață de 2500 mp cu destinația de parcare. O parte din această suprafață a fost închiriată unor agenți economici pentru desfășurarea de activități cu profil comercial. Aceste activități s-au desfășurat/se desfășoară în imobile tip chioșcuri fără să obțină autorizații de construire, în condițiile legii.

protejarea, delimitarea și îmbunătățirea aspectului edilitar în această zonă centrală a orașului, am dispus amplasarea pe domeniul public la limita de proprietate, a unor plante ornamentare de exterior.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: În zona Cercului Militar Pitești, să

5                                                                                            5     ~

se monteze, poate, jardiniere cu flori pentru a delimita zona parcării de cea pietonală.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: In două - trei săptămâni această problemă va fi rezolvată.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 131/30.03.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 66 de pe ordinea de zi: ”Raport privind realizarea indicatorilor de măsurare a gradului de mulțumire a cetățenilor Municipiului Pitești în legătură cu funcționarea transportului public local de călători, efectuat de către SC Publitrans 2000 SA în trimestrul IV 2016.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 67 de pe ordinea de zi: ”Raport privind realizarea indicatorilor de performanță de către SC Termo Calor Confort SA în Trim. IV al anului 2016.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 68 de pe ordinea de zi: ”Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești trimestrul al IV - lea, anul 2016.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 69 de pe ordinea de zi: ”Raport cu privire la realizarea criteriilor de performanță ale directorului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru anul 2016.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 70 de pe ordinea de zi: ”Raport privind indicatorii de performanță și de evaluare ai serviciului de salubrizare prestat de SC Salubritate 2000 SA pentru trimestrul IV/2016.”

Salpitflor Green SA Pitești la trim.IV 2016.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 72 de pe ordinea de zi: ”Raport cu privire la realizarea indicatorilor de performanță pentru efectuarea transportului public de persoane de către SC Publitrans 2000 SA în Trim.IV 2016.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 73 de pe ordinea de zi: ”Raport privind realizarea indicatorilor de performanță de către Poliția Locală a municipiului Pitești în trim. IV al anului 2016.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 74 de pe ordinea de zi: ”Raport privind criteriile de salarizare pentru directorul general al Poliției Locale a Municipiului Pitești pentru semestrul II 2016.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 75 de pe ordinea de zi: ”Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești - Trim.IV 2016.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 76 de pe ordinea de zi: ”Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești - Semestrul II 2016.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 77 de pe ordinea de zi: ”Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești - anul 2016.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 79 de pe ordinea de zi: ”Raport privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță de către directorul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Pitești în semestrul II al anului 2016.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 80 de pe ordinea de zi: ”Informare privind desfășurarea de activități economice de către SC Turism Muntenia SA cu sediul în Piața Muntenia nr.1.”

5

Consiliul Local al Municipiului Pitești a luat act de informare.

Se derulează procedura de vot secret pentru desemnarea consilierului care va face parte din consiliul de administrație al Grădiniței ”Kinder Strumff” din municipiul Pitești.

Domnul consilier Florea Daniel este desemnat să facă parte din consiliul de administrație al Grădiniței ”Kinder Strumff” din municipiul Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței ”Kinder Strumff” din municipiul Pitești, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 132/30.03.2017.

Se derulează procedura de vot secret pentru desemnarea consilierului care va face parte din Adunarea Generală a Acționarilor SC Publitrans 2000 SA.

Domnul consilier Zidaru Ionuț-Gabriel este desemnat să facă parte din Adunarea Generală a Acționarilor SC Publitrans 2000 SA.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.47/05.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor SC Publitrans 2000 SA, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 133/30.03.2017.

Se derulează procedura de vot secret pentru desemnarea consilierului care va face parte din Comisia de organizare a circulației în municipiul Pitești.

Domnul consilier Zidaru Ionuț-Gabriel este desemnat să facă parte din Comisia de organizare a circulației în municipiul Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.102/2016 referitoare la constituirea Comisiei de organizare a circulației în municipiul Pitești, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 134/30.03.2017.

Se derulează procedura de vot secret pentru desemnarea consilierilor care vor face parte din comisia de negociere a prețului de vânzare cumpărare a imobilului-construcție situat în str. Costache Negri nr.30.

Domnii consilieri Bănică Iuliu-Radu (19 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă”, 1 vot ”nul”), Dinu Dănuț (16 voturi ”pentru”, 5 voturi ”împotrivă”, 1 vot ”nul”) și Duțulescu Gheorghe (21 voturi ”pentru”, 1 vot ”nul”) sunt desemnați să facă parte din comisia de negociere a prețului de vânzare cumpărare a imobilului-construcție situat în str. Costache Negri nr.30.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar privind avizarea cumpărării unui imobil-construcție, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 135/30.03.2017.

Diverse:

Domnul consilier Dinu Dănuț: Revin cu propunerea pentru realizarea unei simulări, prin amplasarea unor semafoare, în sensul giratoriu din zona Podul Viilor, în vederea fluidizării circulației.

5

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: O să facem această simulare dar după manifestările legate de ”Zilele Municipiului Pitești”.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Măsurile luate pentru fluidizarea circulației din zona pieței de gross din strada Depozitelor ar trebui implementate definitiv.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Revin cu solicitarea de a se găsi o soluție pentru mascarea celor două pubele de gunoi de pe strada Exercițiu pentru a arăta mai estetic.

Domnul consilier Dinu Dănuț: O altă propunere ar fi ca pe viitor, să se acorde o atenție mai mare amenajării spațiilor verzi de la intrarea în oraș. Poate ar trebui plantate lalele și în acea zonă. Eu sunt de acord și cu luminițele acelea în formă de lalele, având în vedere că urmează Simfonia Lalelelor.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Orice propunere este binevenită și va fi analizată. Cu deosebită plăcere vă invit să participați, alături de noi, la toate evenimentele ce urmează să se desfășoare cu ocazia Sărbătorilor Pascale și a

5                                                                                                                                       5

Simfoniei Lalelelor.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Laurențiu-Marian Zidaru

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red.Gabriela Mădălina Oprea 1ex.