Proces verbal din 26.01.2017

PV sedinta ordinara 26.01.2017

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 26.01.2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.36 din 19.01.2017.

La ședință participă de drept:

 • -  dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • -  dl. Andrei - Cătălin Călugăru - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei - Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 19;

 • - consilieri absenți - 4 (domnii consilieri Bărbulescu Ilie, Gentea Cristian, Tudorache Robert și Laurențiu - Marian Zidaru).

Președinte de ședință este domnul consilier Tudosoiu Dumitru.

Domnul președinte de ședință supune la vot aprobarea procesului-verbal de la ședința ordinară din data de 24.11.2016 care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul consilier Florea Daniel precizează că domnul consilier Tudorache Robert lipsește deoarece a fost numit Secretar de stat la Ministerul Energiei și a trebuit să meargă la București.

5

Executivul precizează că există modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

 • I. Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

 • - La punctul nr.22 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea contractului de închiriere nr.50396/03.11.2014.

 • - La punctul nr.23 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr.163/2016 privind aprobarea măsurilor de organizare a concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

Punctele nr.22-27 inițiale se renumerotează, devenind nr.24-29.

 • II. La punctul nr. 11 de pe ordinea de zi - Anexa la ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Raportului de evaluare nr.2708/2016 aferent activelor fixe de natura clădirilor aparținând domeniului public al municipiului Pitești, care fac obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1/26.03.2010”, se modifică în sensul că pagina 2 se înlocuiește cu anexa la prezentul amendament.

 • III. Punctul nr. 17 de pe ordinea de zi - ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de Fidelitate - nunta de diamant” se modifică și se completează astfel:

”Art.1. va avea următorul cuprins: « Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Filofteia și Ioan Asmarandei, domiciliată în municipiul Pitești, Piața Vasile Milea nr.2, bl. Mobilux, sc.C, ap.8 pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.»”

Art.1, 2, 3, 4, 5 inițiale se renumerotează, devenind art. 2, 3, 4,5, 6.

 • IV. La punctul nr.19 de pe ordinea de zi - Art.3 alin. (1) la ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unui imobil în administrarea Clubului Sportiv Municipal Pitești” se modifică și se completază astfel:

” Bunul imobil prevăzut la art.1 este atribuit în vederea prestării de servicii de alimentație publică”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Se înscriu la punctul diverse: Domnii consilieri Dinu Dănuț, Sofianu Narcis-Ionuț și Tudosoiu Dumitru.

Domnul președinte de ședință: Orice cetățean care dorește să se înscrie la punctul diverse trebuie să prezinte o problemă care să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, sau poate să ceară audiență la comisiile de specialitate.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Orice cetățean poate să vină la ședințele ordinare ale Consiliului Local să-și prezinte doleanțele.

Sosește în sală domnul consilier Gentea Cristian. Consilieri prezenți: 20.

Domnul consilier Gentea Cristian se înscrie la punctul diverse.

Domnul primar Constantin- Cornel Ionică: Orice cetățean are dreptul să se adreseze Consiliului Local sau la una dintre comisii și va primi răspunsul de specialitate în scris.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de htărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al consiliului local în comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” din municipiul Pitești.

Domnul președinte de ședință precizează că a fost propus domnul consilier Ion Matei, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică” la Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga”, din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 1/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor și se aprobă inventarul cheltuielilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică imobil” la Școala Gimnazială ”I.L. Caragiale”, din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 2/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică imobil” la Grădinița cu Program Prelungit ”Primii Pași”, din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 3/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru organizarea târgului ”Mărțișor 2017”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 4/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alocarea unei subvenții de la bugetul local pentru Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș și Asociația Salvați Copiii, filiala Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 5/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea denumirii și cofinanțării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Argeș, în perioada 2014 - 2020” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectivul specific 3.2 „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de o sumă foarte importantă de la Uniunea Europeană de 43,3 milioane de euro, un program amplu pentru înlocuirea rețelelor de apă și canalizare, astfel s-ar rezolva problema infrastructurii de apă, cuprinzând un număr important de străzi din municipiul Pitești: fosta comună Papucești, Prundu și Găvana. Suportul nostru efectiv pentru acest proiect este de 2%, dar presupune o mediatizare și o informare amplă pentru toți locatarii și toți cetățenii care vor fi afectați. Pierderile sunt foarte mari la nivel național datorită calității proaste a rețelelor, iar în municipiul Pitești fiind de 47%.

Este ultima șansă de finanțare a infrastructurii de apă în perioada 2018-2023. Chiar dacă acest lucru presupune o perioadă foarte dificilă și o muncă titanică, rezultatele sunt cele importante și care vor conta la final. Vom veni cu documentații bine puse la punct pentru consilieri, cât și pentru asociațiile de proprietari pentru a fi informați toți cetățenii.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Suntem obligați să facem acest lucru deoarece avem probleme cu multe rețele de canalizare care sunt învechite, dar și datorită gradului crescut de poluare aceste rețele trebuie înlocuite. Dacă există posibilitatea de finanțate de la Uniunea Europeană, trebuie să profităm de această oportunitate. Acest demers trebuie făcut și explicat populației, pentru a înțelege importanța și necesitatea acestui proiect la nivelul orașului nostru.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am muncit mult pentru a atrage aceste finanțări de 43,3 milioane de euro și este necesar să realizăm acest lucru. Este important să știm că este un proiect greu și anevoios, dar care merită a fi realizat pentru a rezolva problema infrastructurii de apă pe o perioadă foarte mare de timp.

Sosește în sală domnul viceprimar Laurențiu - Marian Zidaru. Consilieri prezenți: 21.

Domnul consilier Alexandru-Mihai Alexăndrescu: Aș dori să știu dacă costurile

5                               5

pentru reparațiile ulterioare intră în costurile europene.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Aceste reparații o să intre în costurile investiției, dar noi abordăm acest proiect din punct de vedere al oportunității și legalității, iar detaliile despre cheltuieli o să le discutăm cu persoanele de specialitate și o să avem informațiile în documentații.

5                                                          5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 6/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înscrierea dreptului de proprietate a unor suprafețe de teren situate în municipiul Pitești, str. Bănănăi nr.98-98B, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 7/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.182/26.05.2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 8/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de admiterea recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Combatere alunecări de teren Strada Zamfirești ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi , devenind

Hotărârea nr. 9/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 2708/2016 aferent activelor fixe de natura clădirilor aparținând domeniului public al municipiului Pitești, care fac obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1/26.03.2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 10/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2017, precum și a unor evenimente ștințifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: S-ar putea să mai fie scoase sau introduse manifestări într-un calendar al orașului. Așteptăm propuneri de la presă și de la cetățeni privind manifestările din municipiul Pitești.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Consider că ar trebui realizată o asociație

5                                                                                                                                                                    5

care să se ocupe cu funcționarea și organizarea Simfoniei Lalelelor, cu finanțare de la bugetul local dar și cu sponsorizări, pentru a îmbunătăți aceste evenimente. Ar fi nevoie de oameni în domeniu, care să se priceapă și la nivel de marketing , să vină să ne ajute.

Domnul viceprimar Laurențiu-Marian Zidaru: Noi avem deja o comisie la nivelul municipiului Pitești cu reprezentanți ai Primăriei, ai Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, S.C. Salpitflor Green S.A. și Inspectoratului Școlar Județean Argeș și nu are rost să înfințăm o nouă asociație, care ar presupune fonduri suplimentare.

Domnul președinte de ședință: Eu vă invit să veniți în sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Argeș în vederea organizării Olimpiadei Naționale de Limba Engleză care se va desfășura în aprilie în municipiul Pitești, unde vor fi în jur de 400 de participanți, elevi și comisia națională. Avem bani pentru organizare de la Ministerul Educației, de la Consiliul Județean dar avem nevoie și de sprijinul Consiliului Local pentru o asemenea manifestare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 11/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu domnului Georgescu Nicolae, deputat în circumscripția electorală nr.3 Argeș, pentru organizarea biroului parlamentar”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 12/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea chiriei pe anul 2017, pentru suprafețele de teren ocupate cu garaje autorizate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 13/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu ”Cabinetului Parlamentar Cătălin Marian Rădulescu” pentru organizarea biroului parlamentar”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 14/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 15/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate - nunta de diamant”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 16/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Este în regulă, domnul viceprimar m-a lămurit în legătură cu acest proiect.

Domnul consilier Mariean Neacșu: Am analizat și alte proiecte din alte localități privind modernizările și ar fi indicat sa se realizeze și o sală de sport modernă la o astfel de investiție.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este o muncă titanică pentru realizarea proiectelor cu finanțări europene, iar Uniunea Europeană nu finanțează și săli de sport în aceste investiții și nu există nici spațiul necesar. Avem competențe limitate în a stabili devizele, iar proiectantul este singurul abilitat.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 17/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unui imobil în administrarea Clubului Sportiv Municipal Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință: Acest imobil a fost folosit ca spațiu unde sportivii de performanță pot servi masa și este normal să meargă în aceeași direcție.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Prin descentralizarea mult dorită, s-ar putea ca aceste activități să treacă de administrația publică locală, într-o regiune a cărei capitală noi ne-am dori să fie Piteștiul. Este spațiul nostru și este bine să ținem de lucrurile pe care le avem și să le folosim cu folos.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 18/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unor imobile-terenuri tenis din administrarea Sport Club Municipal Pitești, în administrarea Liceului cu Program Sportiv ”Viitorul””.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 19/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Sală Polivalentă municipiul Pitești” - din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am făcut o solicitare privind realizarea acestui obiectiv pe bani guvernamentali. Am transmis prin poștă la Ministerul Transporturilor intențiile pentru realizarea a 4 obiective importante pentru județul Argeș: Centura ocolitoare de V Albota-Moșoaia-Pitești -Băbana -Bascov care are toate avizele din anul 2010, Podul peste Argeș cu o lungime de 520 de metri cu pista de biciclete și trotuare pietonale, Sala Polivalentă și Stadionul Municipal Nicolae Dobrin.

În ceea ce privește Stadionul Nicolae Dobrin noi am realizat instalațiile de nocturnă, am reabilitat pistele, gazonul este realizat cu drenaj și încălzire.

Dacă nu obținem finanțări pentru acest proiect, vom începe pe fonduri proprii prin realizarea pe 3 etape: începem cu tribuna trei, zona administrativă și în ultima etapă cele două peluze, iar stadionul rămâne funcțional pe durata lucrărilor.

Domnul consilier Dănuț Dinu: În ceea ce privește realizarea obiectivului ”Sala Polivalentă” îl consider inoportun, deoarece costurile de întreținere ar fi mult prea mari.

Domnul consilier Iuliu-Radu Bănică: În prezent în sala de lângă Stadionul Nicolae Dobrin nu au loc mai mult de o mie de oameni pentru că nu este spațiu, dar când o să fie o sală cu o capacitate mai mare și civilizată cu siguranță o să fie și mai mulți cetățeni. Consider că acest proiect este oportun pentru orașul nostru.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Ne-am interesat cu colegii în mai multe zone unde există asemenea săli, iar o sala de capacitate medie este potrivită pentru municipiul Pitești, care să cuprindă în jur de 4000-5500 de locuri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 de voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă” (domnul Dinu Dănuț), devenind

Hotărârea nr. 20/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea contractului de închiriere nr.50396/03.11.2014“.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 21/26.01.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr.163/2016 privind aprobarea măsurilor de organizare a concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al consiliului local în comisia de soluționare a contestațiilor privind concursul de proiecte de management pentru Centrul Cultural al Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși domnii consilieri Mihai-Alexandru Alexăndrescu și Mariean Neacșu, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 24 de pe ordinea de zi: “ Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2016”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 25 de pe ordinea de zi: “ Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2016 de către Asociația Națională pentru Copii ȘI Adulți cu Autism din România filiala Argeș”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 26 de pe ordinea de zi: “ Raport privind acordarea serviciilor de asistență și modul de utilizare a subvenției în anul 2016 de către Asociația Handicapaților Neuromotor Argeș - Clubul Oblio”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 27 de pe ordinea de zi: “ Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2016 de către Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România - Filiala Argeș”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 28 de pe ordinea de zi: “ Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2016 de către Organizația ”Salvați Copiii” România - Filiala Argeș”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot ”Propunerile comisiilor de specialitate ale consiliului local referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Pitești”, în forma propusă, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” din municipiul Pitești.

Domnul consilier Ion Matei este desemnat să facă parte din comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” din municipiul Pitești, cu 15 voturi ”pentru” și 6 voturi ”nule”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” din municipiul Pitești, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 22/26.01.2017.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentantului consiliului local în comisia de soluționare a contestațiilor privind concursul de proiecte de management pentru Centrul Cultural al Municipiului Pitești.

În urma procedurii de vot domnul consilier Mariean Neacșu este desemnat în comisia de soluționare a contestațiilor privind concursul de proiecte de management pentru Centrul Cultural al Municipiului Pitești, cu 16 voturi ”pentru” și 5 voturi ”împotrivă ”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia de soluționare a contestațiilor privind concursul de proiecte de management pentru Centrul Cultural al Municipiului Pitești., care este aprobat cu 20 voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă” (domnul Alexăndrescu Mihai-Alexandru), devenind

Hotărârea nr. 23/26.01.2017.

Diverse:

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Pe strada Exercițiu, pe artera principală sunt amplasate pubelele de gunoi, care ar trebui să fie mascate pentru a nu arăta inestetic sau să fie mutate în altă locație.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Știm situația și cea mai bună soluție în

1                                                                                                    5                           5         5

momentul de față este șă fie luat zilnic gunoiul. O să ne gândim și la o soluție de mascare sau de mutare a pubelelor.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Este necesar să se facă o simulare la Podul Viilor, în

5

vederea semaforizării intersecției, deoarece între orele 15,00-18,00 se creează ambuteiaje și traficul este infernal. Am mai avut această intervenție în ultimele ședințe ale consiliului

5                                                   5

local.

Domnul consilier Cristian Gentea: În februarie 2016 am fost ales președinte al comisiei de urbanism a municipiului Pitești, dar am fost chemat la o singură ședință. În situația în care nu mai este nevoie de mine pot să fiu înlocuit.

O altă problemă este reprezentată de faptul că mulți cetățeni vin în primărie pentru aprobarea de PUD-uri iar documentele stau foarte mult timp aici și nu se întâmplă nimic. Noi cei din comisia de urbanism am oferit sprijinul necesar pentru orice problemă.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Situația a fost mai complicată din cauza lipsei de personal și a arhitectului șef. Am sperat că vom avea un arhitect șef, am scos postul la concurs de mai multe ori dar nu a fost ocupat. Din această cauză suntem în urmă cu aceste documentații. Poate o să reușim să aducem un arhitect șef la Primăria Pitești sau

5                                                            5                                                                                        5                                                               5

să realizăm o colaborare cu o asociație de arhitecți care să ne ajute în acest sens.

Domnul președinte de ședință: Fiind la început de mandat este necesar să constituim o comisie de revizuire a Regulamentului Consiliului Local, care nu s-a mai făcut din martie 2013 unde ar trebui schimbate niște chestiuni de probitate profesională și etică profesională. Avem obligația față de alegătorii noștri să ne manifestăm civilizat, cu etică profesională. Nu există lege să-mi interzică să mă exprim liber, dar consider că trebuie să fim atenți la cum ne manifestăm și reacționăm în toate situațiile. Suntem aleși și avem ca

5                                                                                    5                    5                                                                    5                                                       5       5

scop comun binele cetățenilor.

Domnul consilier Narcis Sofianu: Suntem de acord cu opinia dumneavoastră, dar din punct de vedere al cadrului legislativ nu putem să impunem o conduită unui consilier local.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dumitru Tudosoiu

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Anca-Ramona Nistor 1ex.