Proces verbal din 25.05.2017

PV sedinta ordinara 25.05.2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 25.05.2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, prin Dispoziția înregistrată sub nr.751 din 18.05.2017.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin Cornel Ionică           - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru           - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii

compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție       - 23;

 • - consilieri prezenți        - 21;

 • - consilieri absenți - 2 (domnul consilier Alexăndrescu Mihai Alexandru și domnul Sofianu Narcis-Ionuț).

Președinte de ședință este domnul consilier Apostoliceanu Sorin.

Domnul președinte de ședință supune la vot motivarea absenței domnului consilier Morlova Eduard de la ședința ordinară din data de 27.04.2017, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot aprobarea proceselor-verbale de la ședința extraordinară din data de 05.04.2017 și al ședinței ordinare din data de 27.04.2017.

Executivul precizează că sunt următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi:

I. Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

 • - La punctul nr.29 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.110/30.03.2017 privind aprobarea programului minimal de activități aferent anului 2017 realizat de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

 • - La punctul nr.30 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.114/29.03.2012, cu modificările și completările ulterioare.

 • - La punctul nr.31 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.430/26.11.2015 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

 • - La punctul nr.32 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.38/23.02.2017 privind organizarea "Simfoniei Lalelelor” - Ediția a 40 - a.

 • - La punctul nr.33 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.125/29.09.2016 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil-teren, situat în Pitești, Str.Independenței nr.20.

 • - La punctul nr.34 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017.

 • - La punctul nr.35 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Reabilitare centru de copii și juniori” din municipiul Pitești.

 • - La punctul nr.36 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Lucrări autorizare ISU parcare supraterană bl.E3a, E3b, E3c, zona Centru” din municipiul Pitești.

 • - La punctul nr.37 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.182/26.05.2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

 • - La punctul nr.38 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.164/2017.

 • - La punctul nr.39 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.166/2017.

 • - La punctul nr.40 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.167/2017.

 • - La punctul nr.41- Raport privind aprobarea transmiterii unei noi oferte în vederea achiziționării bunului patrimonial ”Brand Fotbal Club Argeș”.

II. Punctul nr. 6 de pe ordinea de zi - ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea participării Poliției Locale a Municipiului Pitești la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2017-2019” se modifică în sensul că art.3 alin (2) va avea următorul cuprins: ”Valoarea totală a finanțării solicitate pentru cele 6 autoturisme uzate este de 44.000 lei”

III. La punctul nr. 12 de pe ordinea de zi - ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești», anexa se completează astfel:

“MODERNIZARE, MONTARE SISTEM PANOURI SOLARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A BAZINULUI OLIMPIC DIN PITESTI

Descrierea sumară a investiției propuse:

• Anveloparea pereților exteriori, in vederea imbunatatirii izolatiei termice;

• Înlocuirea terasei superioare (se vor pastra chesoanele din beton), izolarea termică și hidrofugă a terasei, precum si adaugarea unei maiini curente ca sistem de protectie;

• Adaugarea la celelalte terase a unui strat termoizolator si inlocuirea hidroizolatiei;

• Înlocuirea tamplariei exterioare cu geamuri termopan;

• Anveloparea cuvei bazinelor;

• Reducerea adancimii unei portiuni din bazinului principal prin completarea cu polistiren, placa de beton, sapa aotonivelanta;

• Termoizolarea tavanelor (si adaugarea de plafoane false tip gipscarton) primului nivel, in vederea asigurarii confortului termic in sala bazinelor;

• Asigurarea unei cai de evacuare la etajul 1 prin recompartimentare, apropiata de casa scarii ;

• Instalarea de aparate de climatizare de generație nouă tip pompă de căldură aer/aer pentru climatizarea spațiilor anexă (vestiare, garderobă, sala de forță, aerobic, etc.);

• Refacerea sau realizarea izolațiilor la traseele termice;

5                                                                   ~

• Instalarea de panouri solare termice pentru asigurarea necesarului de apă caldă menajeră, adaos apă caldă, energie termică; pentru amplasarea panourilor solare se va lua în calcul acoperișul clădirii bazinului precum și spațiul exterior din imediata proximitate; amplasarea panourilor se va face astfel încât randamentul lor să fie maxim;

• Realizarea instalației aferente panourilor solare care realizează interconectarea panourilor cu sistemul centralizat,

• Instalarea   unei pompe de căldură simplă/reversibilă pentru

climatizare/încălzire;

• Înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

• Montarea de senzori de prezență pentru zonele cu trafic redus;

• Separarea circuitelor de iluminat pentru comanda individuală și integrarea comenzilor în sistemul de control și monitorizare;

5                                          ~

• Instalarea la centrala termică a unor convertizoare de frecvență electronice

5

pentru motoarele de putere mare cu comandă automată;

• Montarea de baterii de condensatori pentru compensarea energiei reactive;

• Schimbarea sistemului de filtrare și încălzire a apei ce deservește bazinele de înot;

• Reamenajarea spațiilor tehnice cu respectarea regulilor PSI-SU.

Instalarea unui elevator pentru persoane cu dizabilitati;

Amenajarea de rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati;

Amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati.

 • IV. Punctul nr. 19 de pe ordinea de zi - ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de Fidelitate” se modifică și se completează astfel:

”Art.5. va avea următorul cuprins: « Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Ion Isuf, domiciliată în municipiul Pitești, strada Bradului nr.15, bl.31, sc.A, etj.1, ap.11, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.»”

Art. 5-10 inițiale se renumerotează devenind art. 6-11.

5

 • V. Punctul nr. 20 de pe ordinea de zi - ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de Fidelitate - nunta de diamant” se modifică și se completează astfel:

”Art.1. va avea următorul cuprins: « Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Floarea și Constantin Tudor, domiciliată în municipiul Pitești, strada Exercițiu, bl.A4, sc.A, ap.15, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.»”

Art. 1-4 inițiale se renumerotează devenind art. 2-5.

5

Sosește domnul consilier Sofianu Narcis -Ionuț. Consilieri prezenți:22.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse.

Domnul președinte de ședință menționează că la punctul ”Diverse” s-au înscris domnii consilieri Dinu Dănuț, Gentea Cristian și Popescu Ionuț.

Domnul Mateescu Marin solicită domnului președinte de ședință să se înscrie la punctul ”Diverse” cu o problemă legată de un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Construire clădire locuințe colective cu spații comerciale la parter” strada Armand Călinescu nr.16 care a fost retras de pe ordinea de zi, în luna aprilie.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Situația este foarte complicată deoarce este vorba de un teren foarte mic.

Domnul președinte de ședință: Conform Regulamentului Consiliului Local al Municipiului Pitești vă puteți înscrie la punctul diverse dacă problema dumneavoastră are legătură cu unul din punctele înscrise pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea situațiilor financiare pentru municipiul Pitești la data de 31.12.2016”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Aș dori să fac câteva precizări la acest punct în sensul că, la raport se corectează două erori materiale, astfel la pagina 5, în tabelul de prezentare a rezultatului patrimonial al exercițiului, referitor la suma de 49.579.573 lei sintagma ”Rezultatul patrimonial al exercițiului (excedent)” se înlocuiește cu sintagma ”Rezultatul patrimonial al exercițiului (deficit)”. La pagina 7, sintagma ”În perioada de raportare, veniturile totale realizate s-au situat la nivelul de 89,21% din cele planificate” se înlocuiește cu sintagma ”În perioada de raportare, veniturile totale realizate s-au situat la nivelul de 99,99% din cele planificate”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 178/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești.”

5                                                                            5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 179/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul con

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 180/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Amenajare piață desfacere produse agricole”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Ionuț-Narcis: Dacă domnul primar ne poate face o prezentare la strategia de marketing pentru această investiție.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: La inițiativa fostului primar, în anul 2013, s-a propus realizarea acestei piețe de gross ca o alternativă a celeilalte piețe de gross, unde situația este scăpată de sub control, ajungâdu-se să se vândă în stradă chiar din mașini. Am încercat să facem această piață care arată foarte bine, totul este curat, punem la dispoziție, gratuit, 190 de locuri de parcare tuturor comercianților. Până în acest moment s-au mutat 11 comercianți. Considerăm că va fi

5                                                                                                                                                                               5

o piață benefică, unde vor fi comercializate numai produse agro-alimentare.

Domnul consilier Sofianu Ionuț-Narcis: Cred că ar fi benefică și o

5                                                                                                                             5

colaborare cu cei de la Consiliul Județean care să facă cunoscută această facilitate

5

producătorilor din județul Argeș și celor din afara județului.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Așteptăm colaboratori cu produse agroalimentare din tot județul și nu numai. Avem solicitări în vederea organizării unor evenimente cu teme gastronomice. Vom face toate demersurile necesare pentru a pune zona în valoare.

Domnul consilier Florea Daniel: Am fost la fața locului, este foarte bine

5                           ~

amenajată însă lipsesc producătorii. Poate ar trebui luată legătura cu primarii din celelalte zone să îndrume producătorii locali către această piață.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Așa este, dar avem încredere că în timp vor veni și aceștia. Și în cealaltă parte a durat 2 ani până s-au obișnuit să meargă acolo.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 181/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea participării Municipiului Pitești la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2017 - 2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 182/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea participării Poliției Locale a Municipiului Pitești la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2017 - 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 183/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea unei tabere școlare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 184/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții ”Asfaltare și acoperire cu pardoseală elastică din cauciuc a terenului de sport” și ”Reabilitare scări de acces către sala de sport”, cu valorile de inventar actualizate, la Colegiul Național ”Ion C. Brătianu”, din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de proiectul bianual de reabilitare totală a Colegiului I.C. Brătianu.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 185/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Grădiniței «Altina» din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui consilier în comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Grădiniței «Altina» din municipiul Pitești.

Domnul președinte de ședință precizează că a fost propus domnul consilier Duțulescu Gheorghe, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare trotuar și pistă de biciclete pe Str. Nicolae Dobrin, între SC DINASTIA SRL și Str. Smeurei.”

~                                                                                5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este un proiect extraordinar care va rezolva în mare măsură zona pietonală și pista de biciclete pe care ne-o propunem. Avem și zone de 6-7 m, proprietatea consiliului local, de la limita carosabilului, pe strada Nicolae Dobrin, către acei vulcanizatori care ne-au pus și semne pe jos. Avem suficienți metri prin care să rezolvăm un trotuar și o pistă de biciclete, chiar două piste de biciclete, astfel încât să facem circuitul de piste de biciclete din Trivale, din parcul Făget, către stadion.

Domnul consilier Sofianu Ionuț-Narcis: Inclusiv cei de la biserca de lângă Cimitirul ”Sf. Gheorghe” au construit zid cu temelie până lângă partea carosabilă, acolo unde înainte era un trotuar.

Domnul președinte de ședință: Colegii au studiat zona, pe viitor o să încercăm să construim un mic trotuar în zona respectivă.

Domnul consiler Dinu Dănuț: Dacă s-ar putea muta linia dublă continuă și să se facă o pistă de bicilete pe parte stângă și una pe partea dreaptă.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Vom merge să analizăm și dacă carosabilul ne permite vom vedea ce putem face.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 186/25.05.2017.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru părăsește sala de ședințe. Consilieri prezenți:21.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Refacere terenuri sport suprafață sintetică Parc Lunca Argeșului”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Acest parc a fost afectat foarte serios, în urma inundațiilor din anul 2013. În primul rând, după documentația tehnică, datorită faptului că nu s-a făcut dragajul pe râul Argeș, acesta fiind foarte colmatat, iar firul de apă și-a modificat cursul, afectând astfel o parte din Lunca Argeșului. Parcul Lunca Argeșului a fost reabilitat printr-un proiect european. Sarcina noastră este să menținem 5 ani acest parc în condițiile impuse de proiect și avizate de finanțatorul european.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Suntem gata cu digul pe care a trebuit să-l realizăm din banii noștri, deoarece acea parte nu aparține consiliului local și așa ne-a impus finanțatorul. A durat însă aproape trei ani de zile pentru că a trebuit să luăm mai multe avize de la Ministerul Apelor și Pădurilor.

După acei cinci ani de zile vom putea discuta și de celelalte amenajări, inclusiv de acea discotecă în aer liber unde se vor putea desfășura evenimentele organizate de Primăria Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 187/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Este un lucru foarte bun și ar fi bine să aveți

5                                                                                          5                                                            5

în vedere, pe viitor, reabilitarea zonei în care se schimbă copiii, vestiarele.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Bazinele sunt un foarte bun consumator de bani prin faptul că se folosește multă energie, iar prin aceste panouri solare vor reduce enorm consumul și vor îmbunătăți confortul pentru cei care merg la bazin.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 188/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul HCL nr.173/27.04.2017.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 189/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Procedurii privind debranșarea/deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Stanciu Alexandrina: Vreau să va aduc la cunoștință că se

5          5

fac debranșări fără aprobare, iar ulterior cetățenii vin la primărie și plătesc acea amendă în cuatum de 200 lei. Cred că ar trebui găsită o modalitate prin care acele firme care montează centrale termice să solicite proprietarilor imobilelor acordul asociației pentru debranșare.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Noi nu aprobăm acele solicitări. Să mergem la asociațiile de proprietari nu ar fi o problemă dar nu putem face mai mult. Să ne gândim la o formă care să ne ajute anul viitor, cei de la firma de gaze să solicite de la noi o aprobare.

Domnul președinte de ședință: Din păcate firmele sunt autorizate, dumneavoastră aveți instrumentul de a nu le da acel acord.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Cred că ceea ce vrea să spună colega mea este cum se poate face un control post - acord? În momentul în care s-au debranșat profită de căldura celorlalți proprietari din bloc?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Profită și plătesc sau ar trebui să plătească. Singura soluție este aceea de a face branșamente individuale, însă costurile sunt uriașe.

5

Domnul consilier Dinu Dănuț: Consider că plătim foarte mult subveții la căldură. Cu această sumă am putea să achiziționăm tuturor centrale termice și am scăpa de mai multe probleme.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Vă pot spune că numai cu banii de la subvențiile acordate pentru căldură, pentru doi ani, am putea achiziționa centrale termice tuturor cetățenilor care nu au, însă legea nu ne permite așa ceva.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Nu trebuie să le fie teamă nici angajaților de la SC Termo Calor Confort SA pentru că, în primul rând va crește economic orașul, iar aceștia se pot recalifica și vor face toate reviziile centralelor care, din câte știu, se fac odată la 2 ani.

Domnul președinte de ședință: Sunt foarte multe persoane care își doresc să rămână la sistemul centralizat, nu își doresc această ”bombă” în casă.

~              5

Domnul consilier Gentea Cristian: Dacă privim pur matematic, așa este cum spuneți dumneavoastră. Dar există persoane, puține, dar sunt cazuri care au revenit la sistemul centralizat. Primăria a avut un aport esențial, plata subvenției s-a făcut nu la timp ci înainte, la nivel de iarnă, societatea fiind ajutată foarte mult.

Domnul consilier Gentea Cristian: La SC Apă Canal 2000 SA am găsit o listă foarte lungă de datorii, mai mari, mai mici și una uriașă de 5.000.000 lei. Am tot încercat cu ajutorul primăriei și cu tot ce s-a schimbat acolo, și vreau să vă spun că azi de dimineață cei doi directori s-au întâlnit și datoria a fost stinsă, am ajuns la zero.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: Există un aspect de discriminare aici. Cei care au centrale puse din banii lor vor vrea tot de la primărie.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Din ceea ce am văzut în regulament se face precizarea că în situația în care numărul debranșaților este sub 50% li se admite debranșarea până se ajunge la acest procent. În această situație, știu că trebuie redimensionată rețeaua de distribuție. Să-i obligăm pe cei care s-au debranșat să suporte cheltuielile de reproiectare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 190/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele unități locative situate în municipiul Pitești, cartier Războieni, bl.G1, tronson C.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 191/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.105/26.03.2015 referitoare la aprobarea organigramei și a ststului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 192/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației a unui imobil, construcție și teren, aflat în administrarea unei unități de învățământ.”

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 193/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unor bunuri în administrarea Poliției Locale a Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 194/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.” Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 195/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate -nunta de diamant.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 196/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 197/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale, str. Victoriei nr. 7, Bl.89” - din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de spațiul consiliului local de la Mihai Eminescu. În conformitate cu prevederile legale suntem obligați să amenajăm un spațiu pentru arhivare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 198/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Filarmonicii Pitești și a Regulamentului de Organizare și funcționare a cinematografului ”București” din Centrul Multifuncțional Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Avem obligația ca timp de 10 ani să păstrăm obiectul de activitate ca și cinematograf.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Poate veți lua în calcul, pe viitor, o redenumire.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Ne gândim foarte serios la acest lucru. În fața cinematografului avem o suprafață foarte importantă unde nu mai există locuri de parcare. Numai proiectantul poate să-și dea avizul pentru parcare. Am vorbit cu proiectantul și ne-a spus că se poate parca pe zonă, însă nu ne-a dat și avizul ca să putem face acest lucru. Vom relua discuțiile cu acesta.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 199/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind folosirea Stadionului ”Nicolae Dobrin” de către Sport Club Municipal Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este o procedură impusă de Federația de Fotbal. Având în vedere că suntem promovați în Liga a-II-a trebuie să realizăm acest proiect care stă la baza omologării terenului pentru competițiile de Liga a-II-a.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Propun ca pentru data viitoare să ni se facă o prezentare a strategiei necesără de recrutare a tinerilor în fotbal.Totodată să le punem la dispoziție și o bază materială.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Am prins în buget reabilitarea centrului de copii și juniori. Se fac procedurile de preluare, gratuit, a tuturor grupelor de fotbaliști.

5

Domnul consilier Gentea Cristian: Pentru că am promovat avem nevoie de aceste 5 grupe de juniori. Nu vom puteam, însă, continua mult timp cu acestea și vom începe noi o selecție în cursul acestui an.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 200/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea unor zone publice de comerț din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 201/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Raportului de informare a publicului, pentru terenul proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Cuza Vodă nr.49A, pentru construire ”Ansamblu locuințe colective: clădire D+P+7E și clădire P+10E”.

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Ar trebui să ne gândim la o soluție în ceea ce privește construcția blocurilor foarte înalte între case.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: În acest caz nu avem nici o problemă, este vorba de blocul de lângă fostul Spital TBC Pitești. Ceea ce vroiam să va aduc la cunoștință este că, de luni avem un Arhitec Șef în persoana domnului Ghiță Cătălin.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 202/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind informarea publicului privind Planul Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Sfânta Vineri nr.48 în vederea construirii ”Clădire locuințe colective P+4E”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 203/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri Gentea Cristian, Sofianu Narcis-Ionuț și Zidaru Laurențiu Marian privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: În Legea nr.394/2004 privind statutul aleșilor locali se prevede obligația de a organiza, pentru colegii care sunt la

primul mandat și care nu au studii juridice sau economice, niște cursuri de pregătire de administrație.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 204/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.110/30.03.2017 privind aprobarea programului minimal de activități aferent anului 2017 realizat de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 205/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.114/29.03.2012, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 206/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.430/26.11.2015 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 207/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.38/23.02.2017 privind organizarea «Simfoniei Lalelelor» - Ediția a 40 - a”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Aș ruga inițiatorul să ne dea câteva explicații cu privire la acest proiect.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de contribuția majoră a SC Salpitflor Green SA. Nu se alocă fonduri suplimentare în clipa aceasta, am acordat un buget inițial, se cheltuie din bugetul acela dar se redistribuie suma de 50.000 lei între articolele din deviz la ”Alte cheltuieli”, fără a se modifica valoarea totală a acesteia.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 208/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.125/29.09.2016 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil-teren, situat în Pitești, Str.Independenței nr.20”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 209/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 210/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Reabilitare centru de copii și juniori” din municipiul Pitești.”

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 211/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Lucrări autorizare ISU parcare supraterană bl.E3a, E3b, E3c, zona Centru” din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Acestea sunt obligații impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, proiectele sunt obligatorii.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 212/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.182/26.05.2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este un pas obligatoriu, trebuie să aprobăm organigrama, dar vom veni cu niște reglementări mai aprofundate, în sensul că ne dorim mult mai mulți polițiști în stradă.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 213/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.164/2017.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 214/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.166/2017.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 215/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.167/2017.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 216/25.05.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: ”Raport privind aprobarea transmiterii unei noi oferte în vederea achiziționării bunului patrimonial «Brand Fotbal Club Argeș».”

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Luna trecută, am aprobat în ședința de consiliu, transmiterea către lichidatorul judiciar al ”Brandului Fotbal Club Argeș” a unei oferte de cumpărare a acestui bun patrimonial contra sumei de 100. 000 lei. Oferta transmisă reprezintă aproximativ 7,15% din suma rezultată din Raportul de evaluare și respectiv.

Această ofertă nu a fost acceptată și creditorii au aprobat reluarea etapelor de licitație și o diminuare a prețului de pornire de până la 40% din prețul de evaluare, fără TVA. Propunerea mea ar fi să stabilim acum o nouă ofertă de cumpărare pe care să o înaintăm creditorilor. Ne presează și timpul pentru că s-a terminat campionatul de fotbal.

Domnul consilier Gentea Cristian: Când va avea loc următoarea licitație?

5

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nu ne-au comunicat dar credem că peste două săptămâni. Trebuie neapărat să hotărâm acum ce ofertă înaintăm.

Domnul consilier Gentea Cristian: Să înaintăm o ofertă de 300.000 lei.

Domnul consilier Preda Marin: Să înaintăm oferta de 300.000 lei dar să mai avem o rezervă până la suma de 400.000 lei.

Domnul consilier Iuliu-Radu Bănică: Nu am înțeles exact, trebuie să mergem noi cu o ofertă sau este o licitație la care putem să creștem noi suma? Adică putem să lasăm acea rezervă, să zicem până la 400.000 lei? Ideea este să nu mai ajungem la o altă licitație.

Domnul președinte de ședință Apostoliceanu Sorin. Noi nu participăm la licitație, trebuie să prezentăm o ofertă fermă.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Domnule primar, dumneavoastră veți fi inițiatorul acestui proiect de hotărâre. Propunerea mea este să purtați o discuție cu cei de la Agenția Națională a Finanțelor Publice, să vedeți ce sumă ar agrea, convocați o ședință extraordinară și venim să votăm. Nu consider că suma de 100.000

5            5               5                                                      5

lei-200.000 lei este un efort financiar pentru ceea ce reprezintă ”Brandul FC Argeș” pentru municipiul Pitești, raportat la posibilitățile financiare ale orașului.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Tocmai îmi spuneau colegii care au participat la licitație că nu se acceptă decât suma fermă.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Domnule primar, oferta noastră inițială a fost de 7%, ei vin cu o propunere de aproximativ de 40%. Consider că undeva la 350.000 lei ar fi bine.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Nu puteți să vă prezentați cu o ofertă fermă până nu aveți un proiect de hotărâre.

Domnul consilier Gentea Cristian: Astăzi aprobăm raportul și când avem acceptul venim cu un proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi, cu o propunerea de 350.000 lei, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Se derulează procedura de vot secret pentru desemnarea consilierului care va face parte din comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Grădiniței ”Altina” din municipiul Pitești.

Domnul consilier Duțulescu Gheorghe este desemnat să facă parte din comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Grădiniței ”Altina” din municipiul Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Grădiniței «Altina» din municipiul Pitești, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 217/25.05.2017.

Diverse:

Domnul consilier Dinu Dănuț: Poate găsiți timpul necesar pentru realizarea simulării de la Podul Viilor.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Apostoliceanu

SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Red.Gabriela Mădălina Oprea 1ex.