Proces verbal din 20.11.2017

PV sedinta ordinara 20.11.2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 20.11.2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.1549 din 16.11.2017.

La ședință participă de drept:

 • -  dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • -  dl. Andrei - Cătălin Călugăru - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei - Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 22;

 • - consilieri prezenți - 22;

Președinte de ședință este domnul consilier Florea Daniel.

Domnul președinte de ședință supune la vot motivarea absenței domnului consilier Olariu Gheorghe-Ionuț de la ședința extraordinară din data de 07.11.2017 care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot procesele-verbale de la ședințele ordinare din 28.09.2017 și 10.10.2017 și de la ședința extraordinară din 5               5                                                                                                      5                                                 5                             5               5

24.10.2017 care se aprobă în unanimitate de voturi.

Executivul precizează că există modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

 • I. Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

- La punctul nr. 46 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 351/28.09.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Punctele inițiale de pe ordinea de zi 46-52 se renumerotează devenind punctele 47-53.

II. Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017» se modifică și se completează motivat de faptul că:

 • 1. Prin Referatul nr. 54434/20.11.2017 al Direcției Dezvoltare Locală s-a

5

aprobat suplimentarea cu suma de 3.000 mii lei a fondurilor reprezentând suma necesară pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației pînâ la finele anului 2017, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 36/2006;

 • 2. Prin Referatul nr. 54478/20.11.2017 al Direcției Tehnice s-a aprobat suplimentarea cu suma de 1.000 mii lei a bugetului Administrației Domeniului Public Pitești aprobat pe anul 2017 pentru străzi, în vederea aprovizionării cu materialele necesare constituirii stocurilor de iarnă.

În baza modificărilor propuse mai sus, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător, cu respectarea structurii clasificației bugetare în vigoare, reformularea unor articole și modificarea H.C.L. nr.72/2017, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr.76/2017, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • a) La art. 1, alin. (1):

 • - suma care se repartizează din fondul de rezervă va fi de 6.023 mii lei;

 • - lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins: „3.000 mii lei la capitolul 81.02 „Combustibili și energie”, subcapitolul 06 „Energie termică”, titlul 40 „Subvenții” ;

 • - lit. e) devine lit. f), iar suma din cuprins cu care se suplimentează capitolul 84.02 „Transporturi” va fi de 1.417 mii lei, iar în detalierea acesteia suma de la subcapitolul 03, paragraful 03, titlul 20 va fi de 1.017 mii lei.

 • b) Anexa nr. 7 se modifică și se completează astfel:

 • - modificarea în bugetul Primăriei Municipiului Pitești: la capitolul 54.02, subcapitolul 05, titlul 50, articolul 50.04 va fi de diminuare cu suma de 4.885 mii lei, la capitolul 67.02, subcapitolul 05, paragraful 01, titlul 51F, articolul 51.01 va fi de suplimentare cu suma de 600 mii lei; se completează cu capitolul 81.02, subcapitolul 06, titlul 40, articolul 40.03 cu o valoare a modificării de 3.000 mii lei, iar totalul se recalculează;

 • - în bugetul Administrației Domeniului Public Pitești, la capitolul 84.02, subcapitolul 03, paragraful 03, titlul 20, se completează cu articolul 20.02 cu o valoare a modificării de 1.000 mii lei, iar totalul se recalculează.

III. Punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017» se modifică și se completează motivat de faptul că:

 • 1. Prin adresa nr. 196/C//15.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.53781/15.11.2017, Grădinița cu Program Prelungit „Pui de Lei” Pitești a solicitat rectificarea nivelurilor de venituri și cheltuieli ale bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2017 în sensul suplimentării cu suma de 20 mii lei a prevederii veniturilor care se vor încasa din contribuța elevilor pentru cantine, fondurile suplimentare încasate urmând a fi utilizate pentru achiziționarea de alimente;

 • 2.  Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.54281/17.11.2017, Colegiul Național „Ion C. Brătianu” Pitești a solicitat rectificarea nivelurilor de venituri și cheltuieli ale bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2017 în sensul suplimentării cu suma de 12 mii lei a prevederii veniturilor care se vor încasa din taxe și alte venituri în învățământ, fondurile suplimentare încasate urmând a fi utilizate pentru plata unor cheltuieli cu bunurile și serviciile;

 • 3. Prin Referatul nr. 53921/15.11.2017 al Direcției Dezvoltare Locală s-a 5

aprobat suplimentarea cu suma de 600 mii lei a fondurilor reprezentând transferuri pentru funcționare care se alocă Fotbal Club Argeș în completarea veniturilor sale proprii în vederea asigurării condițiilor necesare atingerii obiectivelor din programul de activități aprobat pentru anul 2017 pe secții sportive, ținând cont de faptul că la această dată instituția nu mai dispune de fonduri suficiente pentru desfășurarea acestor activități până la finele anului.

În baza modificărilor propuse mai sus, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător, cu respectarea structurii clasificației bugetare în vigoare, reformularea unor articole și modificarea H.C.L. nr.72/2017, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.73/2017, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr.81/2017, cu modificările și completările ulterioare astfel:

 • a) La art. 1, alin. (1):

 • - lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins: „în sensul suplimentării cu suma de 12 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 05 „Taxe și alte venituri în învățământ”

 • - lit. b) devine lit. c) iar suma din cuprinsul acesteia va fi de 90 mii lei;

 • - lit. c) devine lit. d) iar celelalte litere se renumerotează;

 • - se completează cu litera i), care va avea următorul cuprins: „în sensul suplimentării cu suma de 600 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații”, subcapitolul 09 „Subvenții pentru instituții publice” ”

 • b) La art. 2, alin. (1):

 • - suma din cuprinsul lit. a) cu care se suplimentează capitolul 65.10 „Învățământ” va fi de 183 mii lei, iar în detalierea acesteia suma de la subcapitolul 03, paragraful 01, titlul 20 va fi de 90 mii lei și suma de la subcapitolul 04, paragraful 02, titlul 20 va fi de 82,80 mii lei;

 • - suma din cuprinsul lit. d) va fi de 613 mii lei.

 • c) Anexa nr. 2 se completează cu modificările propuse prin prezenta la bugetele pe anul 2017 ale Grădiniței cu Program Prelungit „Pui de Lei” Pitești, Colegiului Național „Ion C. Brătianu” Pitești și Fotbal Club Argeș.

 • IV. Punctul nr.7 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale, strada Victoriei, nr.7, bloc 89” se înlocuiește pagina nr.2 de la Anexa nr.1 la hotărâre deoarece a fost completată la punctele 6.1 6.2, 6.3 și 6.4 cu mențiunile “Lucrări conform proiect”,” nu este cazul” , „nu este cazul” și „nu este cazul”.

 • V. Punctul nr.43 de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea, de principiu a unui schimb de terenuri” se fac următoarele modificări:

proprietatea privată a Comunei Albota și sunt identificate cu numărul cadastral 11685, in cartea funciară nr.11685 a Comunei Albota, respectiv cu numărul cadastral 6455, in cartea funciară nr.6455 a Comunei Albota. ”

- la art.1 alin.(1) lit. (b) se înlocuiește sintagma ,,Terenul în suprafață de 544380 mp, din măsurători 541512 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, este înscris în cartea funciară nr.82319 a comunei Albota, cu numărul cadastral 308.” cu sintagma ,,Terenul în suprafață de 544380 mp, din măsurători 541512 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, este înscris în cartea funciară nr.10312 a comunei Albota, cu numărul cadastral 10312.”

- art.1 alin.(2) se înlocuiește sintagma ,,Terenul prevăzut la alin.(1) litera b) se dezafectează de la domeniul public al municipiului Pitești. ” cu sintagma ,,Terenul prevăzut la alin.(1) litera b) se trece din domeniul public al municipiului Pitești în domeniul privat al municipiului Pitești, odată cu aprobarea schimbului.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea mandatului de consilier municipal doamnei Bârlogeanu Marioara”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de htărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.401/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință o invită pe doamna Bârlogeanu Marioara să depună jurământul de credință. Se depune jurământul, cu îndeplinirea dispozițiilor legale în această materie. Consilieri în funcție: 23. Consilieri prezenți: 23.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 1/23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 6/23.06.2016 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și componența acestora, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință face precizarea că a fost propusă doamna consilier Bârlogeanu Marioara să facă parte din Comisia nr. 2 - pentru urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.402/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Există cheltuieli care trebuie realizate până la sfârșitul anului 2017, este vorba de niște sume redistribuite pe anumite capitole.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator , care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 403/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Sunt sume ce revin la bugetul Consiliului Local din închirieri, concesiuni alte sume în afară de cele încasate de la cetățeni prin taxe și impozite.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 404/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului pentru administrarea cimitirelor municipale”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Veți primi la sfârșitul ședinței un material important și cuprinzător cu date concrete privind activitatea Consiliului Local, a fiecăruia dintre dumneavoastră pe anul acesta.

Cu privire la proiectul de hotărâre vreau să vă precizez că nu mai sunt locuri de înhumare nici măcar pentru doi ani, am făcut solicitări să preluam de la armată aproximativ 5 hectare, situația fiind critică. Cea mai importantă investiție din cimitir în ultimii 50 de ani am făcut-o anul trecut prin realizarea aleilor în cimitir. Cimitirul Sf. Gheorghe este sâmbăta și duminică cel mai aglomerat loc din oraș, de aceea am interzis și intrarea mașinilor în cimitir.

5                                            5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 405/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale, strada Victoriei, nr.7, bloc 89”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.142/17.04.2014 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 407/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Colegiul Ecologic ”Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”, din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință precizează că a fost propus domnul consilier Matei Ion, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței ”Kinder Strumff” Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Rezultatele sunt bune anul acesta, cererile sunt din ce în ce mai multe pentru volei, baschet dar banii sunt puțini.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Trebuie să atenționăm conducerea

5                                                           5

pentru atragerea de sponsorizări deoarece performanța în sport se face cu bani.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 408/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Hărții strategice de zgomot actualizată pentru municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin -Cornel Ionică: Suntem în parametrii normali și conform legislației în vigoare harta strategică de zgomot se reface la 5 ani.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 409/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente PT 906” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

În momentul de față noi finanțăm o unitate care merge pe pierdere, contribuția noastră fiind de 30%, iar banii de la stat sunt de asemenea foarte mulți. De

5                                                                    ~

această subvenție beneficiază foarte mulți oameni care nu au nevoie. Vreau să avem o

5

analiză amănunțită într-o ședință specială în care să veniți și dumneavoastră cu

5                                5             5          1                                                                      5

propuneri și soluții concrete. La Mobilux era o singură persoană care nu avea centrală, iar pierderile erau foarte mari iar prin Ordonanță președințială am fost obligați să-i prestăm furnizarea agentului termic.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Dacă banii pentru aceste rețele termice sunt de la bugetul local va fi foarte greu. Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră să ne reîntâlnim, să discutăm și cu specialiști și să găsim soluții pentru a eficientiza activitatea de distribuție a agentului termic, altfel aceste investiții vor fi inutile.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Subvenția este dată de obicei persoanelor nevoiașe, dar din păcate beneficiază și oameni cu situație economică bună care nu-și plătesc datoriile. Trebuie să analizăm aceste proiecte deoarece sunt sume foarte mari. Vom avea probleme serioase în ceea ce privește bugetul și datorită faptului că taxele și impozitele locale nu s-au mai mărit din anul 2012. Vom fii drastici și vom opri furnizarea agentului termic pentru toți consumatorii care nu plătesc și n-au plătit ani de zile. Cu acești bani acordați pentru subvenție am putea face lucruri importante. Proiectele în sine privind modernizările rețelelor termice sunt mici, dar sumele sunt foarte mari. Vă propun să fiți de acord cu proiectele și va urma să avem discuții serioase să vedem ce soluții găsim.

Domnul consilier Preda Marin: Nu este cazul să facem trei studii de fezabilitate, ci unul singur care să cuprindă toate punctele.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Cu banii cheltuiți pe subvenție am putea să ajutăm cetățenii să-și pună centrale.

Domnul consilier Gentea Cristian: Este greu să luăm o decizie radicală în prag de iarnă, dar subvenția dată se dă la cetățeni nu la societate, dar așteptăm să luăm o decizie.

Domnul Director Richițeanu Iulian: Ca și subvenție Piteștiul ocupă locul 9

5                                                 5                          5                    5                       1

în țară în rândul marilor municipii, avem multe procese în instanță dar au mai fost câștigate și au mai fost recuperați din bani. Pierderea în rețea este sub 31% în momentul de față și avem un contract avantajos cu gazele iar consumatorii sunt foarte mulțumiți.

5              5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu am spus că nu vom mai acorda subvenția sau că vom opri sistemul dar vor fi probleme mari cu banii. Pentru cei nevoiași propun subvenționarea 100%, dar pentru cei care dispun de bani nu sunt de acord cu această subvenție. Vom acționa împotriva rău platnicilor așa cum procedează toate societățile și serviciile prin diferite sancțiuni.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Societatea de termoficare este 5

atractivă pentru cetățeni tocmai datorită acestei subvenții, trebuie să găsim cea mai bună soluție.

5 pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție

1                                                                              5                                            5                                                 5                                                                  5

aferente CT 718” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 411/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 723” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 412/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor pentru unele lucrări de investiții”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: S-au realizat două proiecte importante: 33,4 miliarde s-au cheltuit pentru străzi, s-au creat în total aproximativ 150 de locuri de parcare și urmează să se facă stații de autobuze moderne și s-au realizat lucrări de combatere a alunecărilor de teren pe strada Caporal Pătru .

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 413/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr.67/2008 referitoare la constatarea și sancționarea unor contravenții”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 414/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea Liceului Teologic ”Elim” Pitești, a dreptului de administrare a unor spații cu destinația de spații de învățământ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Zidaru Ionuț-Gabriel: Ar trebui ca prelungirea să se facă pe o perioadă de trei ani.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Aceste spații sunt administrate și finanțate de chiriași adică de Liceul Teologic dar sunt în proprietatea Consiliului Local. Noi sprijinim în general învățământul de aceea sunt de acord cu perioada de prelungire pe trei ani.

Executivul își însușește amendamentul propus de domnul consilier Zidaru Ionuț-Gabriel.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 415/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.273/09.08.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de problema transportului de călători Pitești-Bascov și Bascov-Pitești. Noi suntem administratorii societății de transport și trebuie să avem grijă ca activitatea să se desfășoare în cele mai bune condiții. Nu avem nici o obligație față de nici o localitate, chiar dacă ne-am dori să realizăm transportul și în alte localități ne împiedicăm de legislația în vigoare. Totuși având în vedere numeroasele cerințe ale cetățenilor, am făcut numeroase

5                                                                                                                   5                                5                 ~

demersuri în urma cărora s-a redeschis stația de călători din Bascov.

5

În speranța că legea se va modifica, vom avea posibilitatea să extindem serviciile societății de transport, să se diversifice activitatea și să crească numărul de călători.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Felicitări executivului pentru proiect, nu există o legislație perfectă în acest sens dar există mulți piteșteni care au nevoie de acest transport și noi respectăm interesele cetățenilor.

Domnul consilier Dinu Dănuț: În viitor controlorii să aibă uniforme și

5                                                                                                                                                 5

șoferii semne distinctive.

5

Domnul primar Constantin-cornel Ionică: O să realizăm lucrul acesta începând cu anul 2018.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 416/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unor spații situate în punctele termice PT 1216, PT 206, PT 811, PT 910 din administrarea S.C. Salpitflor Green S.A. în administrarea S.C. Termo Calor Confort S.A”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.417/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr. 68 din 25.02.2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Pitesti, precum și cuantumul acestor obligații”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 418/20.11.2017.

Domnii consilieri Sofianu Narcis Ionuț, Gardin Florin, Duțulescu Gheorghe și doamna consilier Stanciu Alexandrina cer permisiunea de a se retrage din sala de ședință pentru participarea la un miting. Consilieri prezenți: 19.

Se ține un moment de reculegere în memoria fotbalistului Jurcă Viorel, la propunerea domnului primar Constantin-Cornel Ionică.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuității la transportul cu metroul, beneficiarilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 419/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 110/30.03.2017 privind aprobarea programului minimal de activități aferent anului 2017 realizat de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare“.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 420/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 371/10.10.2017 privind unele măsuri pentru organizarea ”Zilei Naționale a României - 1 Decembrie 2017” și a ”Sărbătorilor de iarnă 2017-2018”, cu modificările și

5      >5

completările ulterioare“.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Veți primi programul de 1 Decembrie, sunteți invitați să participați.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 421/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate “.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în fo rma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 422/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 26 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate - nunta de diamant”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 423/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 27 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Termo Calor Confort S.A”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 424/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 28 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Pitești, cartier Trivale, bl. ANL nr.49”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 425/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 29 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea chiriei pentru anul 2018, pentru suprafețele de teren ocupate cu garaje autorizate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 426/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 30 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele unități locative situate în municipiul Pitești, cartier Războieni bl. G1, tronson C”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 31 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea contractului de închiriere pentru unitatea locativă situată în municipiul Pitești, str. Frații Golești, bloc S8, scara B, demisol”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 428/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 32 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării imobilului teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Griviței nr.12 către actualii chiriași, Giosanu Vasile și Giosanu Constantin”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 429/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 33 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat, nr.9/13.09.2010, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 34 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 182/26.05.2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 431/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 35 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înscrierea dreptului de proprietate a unei suprafețe de teren situat în municipiul Pitești, strada Nicolae Iorga, F.N., județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 432/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 36 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 246/19.06.2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 37 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Planului de Mobilitate Urbană al Municipiului Pitești” reactualizat”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 434/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 38 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Pitești pentru perioada 20142023” reactualizată”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 435/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 39 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință precizează că a fost propusă doamna consilier Bârlogeanu Marioara, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 41 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 437/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 42 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea scoaterii la licitație publică, în vederea închirierii, a unor foișoare și a unui teren situate în Parcul Lunca Argeșului, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, aflate în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”. Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Parcul Lunca Argeșului a fost realizat prin fonduri europene și pe o perioadă de 5 ani nu s-au putut desfășura activități comerciale, dar termenul a expirat și acum se poate realiza acest lucru.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de Parcul Industrial de la Bradu cu o suprafață de aproximativ 74 ha, fiind un început al procedurii și se va stabili valoarea terenurilor în etapa viitoare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 439/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 44 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare Centrul de încasări impozite și taxe locale Bd. 1 Decembrie 1918, parter bloc M5a”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 440/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 45 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea actualizării Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Construire clădire locuințe colective D+P+4E-5 retras și spații comerciale”, amplasament: str. Teilor nr.36, localitatea Pitești, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

351/28.09.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 442/20.11.2017.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 47 de pe ordinea de zi: “ Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești trim. III 2017”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 48 de pe ordinea de zi: “ Raport privind realizarea indicatorilor de performanță de către Poliția Locală a Municipiului Pitești în trim. III 2017”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 49 de pe ordinea de zi: “ Raport privind realizarea indicatorilor de performanță de către S.C. Termo Calor Confort S.A. în trim .III al anului 2017”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 50 de pe ordinea de zi: “ Raport cu privire la realizarea indicatorilor de performanță pentru efectuarea transportului public local de persoane de către S.C. Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.07.2017-31.08.2017”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 52 de pe ordinea de zi: “ Informare privind concesionarea unui teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, str. Costache Negri, Parc Ștrand”.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Am făcut parte din această comisie cu domnii consilier Preda Marin și Sofianu Narcis-Ionuț. Am discutat cu reprezentantul restaurantului și se stabilise prețul de 7 lei/mp pe lună, dar la două zile a spus că nu poate suporta acest preț și a venit cu oferta de 2,5 lei/mp/lună și contractul să fie încheiat pe o perioadă de 5 luni.

Domnul consilier Preda Marin: Ultima propunere dată a fost de 5 lei/mp/lună, dar comisia nu a acceptat-o și a spus că ne dă în judecată.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu o să acceptăm oferta.

Consiliul Local ia act de conținutul informării.

5

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr. 53 de pe ordinea de zi: “ Informare cu privire la contractul de colaborare nr. 36206/25.10.2000, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Pitești și S.C. Mol Retail Comerț S.R.L”.

Consiliul Local ia act de conținutul informării.

5

Domnul consilier Dinu Dănuț: Cu privire la clădirea de la Bowling, am făcut parte din comisie și am avut o solicitare de 850 mii de euro, evaluarea noastră fiind de un milion de euro, dar consider că orice sumă este mare în condițiile în care

~                                                                                                                                                    5

clădirea este degradată și nu găsim nici o destinație.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Pentru orice imobil pe care vrem să-l achiziționăm trebuie să stabilim destinația și utilitatea dinainte.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentantului consiliului local în comisia de validare, a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Doamna consilier Bârlogeanu Marioara este desemnată să facă parte din comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 1/23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare, cu modificările și completările ulterioare, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 443/20.11.2017.

Se derulează procedura de vot secret pentru numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Colegiul Ecologic ”Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”, din municipiul Pitești.

Doamnul consilier Matei Ion este desemnat să facă parte din consiliul de administrație al Colegiul Ecologic ”Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”, din municipiul Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Colegiul Ecologic ”Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”, din municipiul Pitești, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Doamnul consilier Dinu Dănuț este desemnat să facă parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței ”Kinder Strumff” Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței ”Kinder Strumff” Pitești, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 445/20.11.2017.

Se derulează procedura de vot secret privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței ”Așchiuță” Pitești.

Doamna consilier Bârlogeanu Marioara este desemnată să facă parte din consiliul de administrație al Grădiniței ”Așchiuță” Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței ”Așchiuță” Pitești, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 446/20.11.2017.

Diverse:

Domnul președinte de ședință îl invită pe domnul Filiuță Gheorghe să ia cuvântul.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Înțeleg nevoia cetățenilor de a se adresa, dar nu trebuie să ne transformăm într-un comitet de audiențe și să fim puși în situația să refuzăm cetățenii. Aceste chestiuni să fie discute în audiențe la comisiile

5                                                               5                                                                                                                                                            5

de specialitate ale Consiliului Local.

Domnul Filiuță Gheorghe: Îl reprezint pe domnul Ciubotea Ilie care nu se poate deplasa și care a stat 20 de ani în Târgul din Vale nr. 4. Nu a primit aprobarea de a cumpăra spațiul de acolo și între timp a venit nepotul moștenitorului care a revendicat spațiul, iar domnul Ciubotea a fost evacuat. Apoi i s-a dat locuință în Tudor Vladimirescu unde locuiește și în momentul de față.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Știm speța, cetățeanul nu a fost evacuat din vina noastră, iar prin grija consiliului local a primit locuință socială pe care n-o poate cumpăra conform legii. În foarte multe situații cetățenii care nu au locuință vin să ceară anumite locuințe fără să știe că trebuie respectate prevederile legale și că există niște listele care nu se pot modifica. Atât ne-a permis legea să facem pentru dânsul. Comisiile consiliului local au întâlniri cu cetățenii și pentru diferitele probleme puteți să vă adresați acestora în audiențe.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daniel Florea

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Anca-Ramona Nistor

1ex.